Digibron.nl

BOEKBESPREKINGEN

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 5 januari 2006
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13, 14, 15

C.H. Spurgeon, Hebt goede moed, 134 blz.7,50, Uitgave De Banier, Utrecht, 2e druk, ISBN 90-336-05880. Dit boekje. Zo schrijft Spurgeon in het voorwoord, is verschenen na een ernstige ziekte van iemand die grote behoefte had aan dit woord van de Meester ‘Hebt goede moed.’

Soortgelijke uitdrukkingen komen we ten minste zevenmaal tegen in het Nieuwe Testaement. Spurgeon behandelt deze teksten. Hij hoopt dat zij die beproefd worden er moed uit zullen putten. Zwaarmoedige gedachten kunnen soms als vleermuizen en uilen om de donkere ziel zweven. Op blz. 107 wijst Spurgeon erop dat Gods kinderen één zijn met Christus. Daarom hebben ook zij de wereld overwonnen, namelijk in Christus. “Wanneer Jezus Christus, het Hoofd van de gemeente, de vijand heeft overwonnen, dan heeft elk lid van Zijn lichaam, zelfs het minst eervolle, overwonnen in zijn zegepralend Hoofd. Laten we die overwinning uitgalmen en met de palmtak in de hand zwaaien.” Dit boekje zal zeker gelezen worden door liefhebbers van de geschriften van Spurgeon.

Ds. B. v.d. Heiden, Mijn boog het Ik gegeven, gebonden, 187 blz.,14,20, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 90-331-1948 X. Het keurig uitgevoerde boek bevat 40 goed leesbare meditaties over Noach. Er wordt geschreven over de regenboog als teken van Gods trouw en waarheid. Er worden lijnen getrokken naar de boog rondom de troon van God. Die boog predikt de almacht, heiligheid en de genade van God. Op blz. 162 lezen wij dat de regenboog in de natuur verschijnt na een regenbui. Johannes zag een andere volgorde. Hij zag eerst de boog en daarna bliksemen en donderslagen. Daar ligt een rijke troost in voor Gods kinderen. De auteur verwoordt dit als volgt: “De koning der Kerk waakt over de Zijnen. Hoe gelukkig is toch het vok van God. Hij heeft ze geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden thuiskomst. Hij heeft ze voorzegd dat de reis door de woestijn van dit leven moeilijk zal zijn. Dat ze in de wereld verdrukking zullen hebben. Dat ze, net als hun Meester, gehaat en vervolgd zullen worden. Dat ze de voetstappen van Christus moeten drukken. Dat hun weg zal zijn door de diepte van de zee. Maar ondanks alle moeite, kruis, verdriet en wederwaardigheden, ondanks alle vijandschap en bestrijding door satan zullen ze niet omkomen. Dat is niet mogelijk. Waarom niet? Omdat er een troon in de hemel is en daarop Een in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk en rondom de troon is de regenboog.”

Kristina Roy, In Zonneland, paperback, geïllustreerd, full-colour omslag, 208 blz.,6,95, Sunnyland books. De schrijfster, predikantsdochter, heeft veel boeken (77), brochures en een zangbundel geschreven. Zij heeft ook een ziekenhuis opgericht, een weeshuis voor verwaarloosde kinderen, een diaconessenhuis voor oudere mensen en het ‘Blauwe Kruis’ om alcoholverslaafden te helpen. Zij heeft een belangrijk aandeel gehad in de Slowaakse opwekkingsbeweging binnen de Evangelisch- Lutherse kerk. Het nu opnieuw vertaalde boekje hebben we met belangstelling gelezen. Het speelt zich af in Slowakije van begin 1900. Palko is een Slowaakse vondeling. Op een bijzondere manier komt hij in aanraking met het Nieuwe Testament en leest daarin. Voor de dorspastoor mag hij tot een gids zijn. Door toedoen van de dorpspastoor krijgt Palko vlak voor diens overlijden zijn vader en moeder terug. Vroeger is er een ‘verta-ling’(misschien beter aan te duiden als een bewerking) van dit boekje geweest waarin bepaalde zinsneden naar het reformatorische gedachtegoed werden omgebogen. Dat is in deze vertaling niet gebeurd. Duidelijk wordt gesteld dat zalig worden vrije genade is alleen door het werk van Christus. Goede werken en heiligen redden niet. Maar enkele zinnen op blz. 179 die gaan over de verlossing door Christus en uitgesproken zijn door de pastoor vlak voor zijn sterven tot de leden van zijn parochie verdienen naar mijn mening wel wat nadere uitleg. Maar ik mag vertrouwen dat ouders die dit boekje aan hun kinderen laten lezen dit zeker doen zullen. Rekening houdend met deze opmerking kan ik het inhoudsrijke boekje aanbevelen. Het is geschikt vanaf ongeveer 9 jaar. De netto opbrengst van dit boekje is bestemd voor een aids-weeskinderenprojekt in Afrika van de stichting Stéfanos.

J.C. Ryle, De weg tot het heil, 83 blz.,11,90, Uitgave Den Hertog, Houten, ISBN 90-331-1899-8. Ryle (1816-1900) was predikant in de Anglicaanse Kerk en werd op vieren-zestigjarige leeftijd bisschop van Liverpool. De auteur behandelt in dit boekje drie behartenswaardige zaken: de arglistigheid van het hart van de mens, de wedergeboorte en de gerechtigheid van Christus. De auteur schrijft op blz. 40- 43 over de middelen van de wedergeboorte: de verkondiging van het Evangelie, de Bijbel en het gebed. We geven een citaat: “Dat zijn dan, geliefden, de middelen waardoor deze nieuwe geboorte gewoonlijk geschonken wordt. Ik zeg: gewoonlijk, omdat het niet aan mij is om grenzen te stellen aan de werkingen Gods. Ik weet dat ziekte, ongevallen en dergelijke, mensen kunnen opschrikken, maar dan herhaal ik nog maar eens dat de prediking, de Bijbel en het gebed de wegen zijn waarlangs de Geest gewoonlijk werkt. Verder zeg ik dat ik mijn leven lang, en in alles wat ik heb gelezen, nooit heb vernomen dat iemand die toegewijd, nederig, van harte en serieus deze middelen heeft gebruikt, vroeg of laat in zichzelf geen nieuwe gewoonten en beginselen heeft ontdekt. Ik heb nooit gehoord dat iemand die in het gebruik van de middelen volhardde, vroeg of laat niet heeft beseft dat hij met de zonde moest breken, en hij dan niet, om kort te gaan, een waar kind van God, een nieuw schepsel, is geworden. Ryle schrijft op de blz. 50- 61 over de kenmerken of blijken van de wedergeboorte. Hij noemt dit een toetssteen voor de staat van de mens. De volgende acht kenmerken komen naar voren: zondebesef, geloof, heiligheid, geestelijke gezindheid, overwinning op de wereld, zachtmoedigheid, grote vreugde in alle middelen der genade en liefde tot anderen. Op blz. 59 schrijft Ryle over de betekenis van de zondag, de preken en de Bijbel: “Als een mens echter wedergeboren is, gaat hij in de middelen een realiteit ontdekken die hij daarvoor niet besefte: de zondag komt hen niet meer voor als een saaie, vermoeiende dag waarop hij niet weet hoe hij zijn tijd netjes zal doorbrengen, maar nu noemt hij de zondag een vreugde en een voorrecht, heilig voor de Heere en hoog te loven. De moeilijkheden die hem ooit van Gods huis weghielden, lijken nu wel weggevaagd: de maaltijd, het weer en dergelijke houden hem nooit meer thuis, en hij is niet meer blij met een excuus om niet te gaan. Preken blijken duizendmaal interessanter dan ze gewoonlijk in het verleden waren; hij zal niet meer achteloos zijn, en ook niet onder de preek willen gaan slapen, net zomin als een gevangene dat zou doen wanneer hij terechtstaat. En boven dat alles uit komt de Bijbel hem als een nieuw boek voor. Er is een tijd geweest dat wat hij erin las maar droge kost was voor zijn geest; misschien lag de Bijbel onder het stof in een hoekje en werd er bijna nooit uit gelezen, maar nu wordt hij doorvorst en onderzocht als het ware brood des levens. Er staan veel teksten en gedeelten in die juist voor zijn eigen situatie schijnen te zijn geschreven, en vele zijn de dagen dat hij de neiging gevoelt om met David te zeggen: ‘de wet Uws monds is mij beter dan duizenden van goud of zilver’ (Psalm 119:72).” De twee belangrijkste kenmerken noemt Ryle de overtuiging van zonde en het verzaken van de zonde, en het geloof in Christus. Met die kenmerken moet ieder over zichzelf oordelen. Dat we bij het lezen van dit boekje van Ryle onszelf inderdaad deze vraag (blz. 60) mogen stellen: “Heb ik ook waar berouw gehad? Ben ik ooit tot Christus gegaan en heb ik Hem als mijn enige Heere en Zaligmaker beschouwd?”

C.H. Spurgeon, Woorden voor elke dag, 192 blz.,7,50, 2e druk, Uitgave De Banier, Utrecht, ISBN 90336-0578-2. Voor elke dag is een korte overdenking opgenomen. De oorspronkelijke titel luidt: ‘Daily help’ (dagelijkse hulp). Het boekje met een grote verscheidenheid aan korte overdenkingen zal onder de liefhebbers van het gedachtegoed en de geschriften van Spurgeon zijn weg wel weten te vinden.

DAGBOEKEN

Twee dagboeken wil ik nog aankondigen. Ten eerste het Chr. Oeref. dagboek Goede moed,6,95, Uitgave Buijten & Schipperheijn, Amsterdam. Samengesteld onder redactie van di. P.D.J. Buijs, J. Oosterbroek en J.G. Schenau. De auteurs zijn uit de breedte van de Chr. Geref. kerk genomen.

Het tweede dagboek draagt als titel: Uw heil alleen,15,20, Uitgave Den Hertog, Houten. Dit dagboek bevat stukjes van twaalf predikanten uit de Nadere Reformatie en uit de Engelse en Schotse puriteinen. (Isaac Ambro-sius, John Bunyan, Alexander Comrie, Andrew Gray, Theodorus van der Groe, Abraham Hellenbroek, Matthew Henry, Jodocus van Lodenstein, Bernardus Smijtegelt, Samuel Ruther-ford en Thomas Watson. Samengesteld door J. Kranendonk- Gijssen.) Dit dagboek biedt een goede gelegenheid kennis te maken met het gedachtegoed van deze schrijvers. We hopen dat het mag leiden tot het lezen van hun geschriften.