Digibron.nl

VAN DE REDACTIE

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 19 januari 2006
Auteur: AvH
Pagina: 1

Inhoud

In dit tweede nummer van de nieuwe jaargang van ons blad is een meditatie van ds. M. Vlietstra opgenomen over Richteren 6:16 “De enige grond”. Ds. J.M.J. Kieviet schrijft opnieuw over de gaven van de Heilige Geest. Een verslag van de afscheidsdienst van ds. P. Roos is opgenomen. Ds. P. Roos maakt een begin met een serie artikelen over kerkvisitatie. Ds. Tanis schrijft verder over Paulus en Timotheüs “Goed strijden, mijn zoon!” Ds. K. Hoefnagel besluit zijn serie over het leven van Saul. Er is een artikel over ds. Theodorus van der Groe opgenomen.

Afscheid ds. P. Roos

Ds. P. Roos heeft afscheid genomen van de gemeente van Damwoude in verband met verleend emeritaat. Vele jaren heeft ds. Roos de kerken in actieve dienst mogen dienen, de laatste jaren in het noorden van het land. De Heere heeft hem daarin bijgestaan en bekrachtigd. We wensen ds. Roos en zijn vrouw van harte Gods zegen toe op hun verdere levensweg met allen die hen lief en dierbaar zijn. Het worde ds. Roos gegeven dat hij nog wat jaren mag voorgaan in de prediking en dat hij zijn bijdragen mag leveren aan ons blad ‘Bewaar het Pand.’

Verschijning volgend nr.

Het volgende nummer van ons blad zal D.V. 2 februari 2006 verschijnen. Kopij graag binnen donderdag 26 januari.