Digibron.nl

MEDITATIE

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 16 november 2006
Auteur: K. Visser
Pagina: 1

... Niet onderscheidende het lichaam des Heeren.

In Korinthe liep men het gevaar een gewone maaltijd te verwarren met het Heilig Avondmaal. Men waardeerde de tekenen niet recht en achtte het Lichaam van Christus niet hoog genoeg. Voor de rechte viering van het Heilig Avondmaal is onderscheidingsvermogen nodig. We moeten het heilige van het onheilige weten te onderscheiden. Dit kan alleen wanneer we zelf enigszins in aanraking zijn gekomen met de heiligheid Gods in ons leven. Als die heiligheid ons bekengemaakt wordt, worden we onze onheiligheid gewaar. God roept ons dan toe: “Zijt heilig, want ik ben heilig.”

We proberen ons dan heilig te maken in eigen kracht.

Hoe meer we echter poetsen, hoe vuiler we worden. Nooit zullen we onszelf heilig kunnen maken. De Heilige Geest gaat ons onderscheidingsvermogen schenken, Hij leert ons de onheiligheid in te leven en te belijden. Hij laat ons zien dat we nooit gemeenschap kunnen oefenen met een heilig God, laat staan dat we aan Zijn tafel kunnen zitten. Het is immers een heilige tafel met een heilige Gastheer, en daar horen heilige mensen aan. Iemand die aan zijn onheiligheid is ontdekt, zal nooit vrijmoedigheid hebben om zijn handen daarnaar uit te steken. Immers de Heilige Geest heeft hem laten zien dat het brood ziet op het heilig lichaam des Heeren en de wijn op het bloed des Heeren. Dat mag hij niet aantasten met ongewassen handen, met bezoedelde lippen. Eerst moet hij zelf grondig aangepakt worden. Een profijtelijk onderscheidingsvermogen. Dat leert hem de reinigmaking buiten zichzelf te zoeken. Geen reiniging door zijn godsdienst, door zijn wetbetrachting. Er moet een uniek middel zijn om zulk een onheilige heilig te maken.

Nu wordt dat unieke middel gepredikt, verkondigd, geproclameerd. Het is er, namelijk: het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat reinigende en heiligende bloed is noodzakelijk en afdoende. Het wordt om niet aangeboden. O, dat is zo hoog voor een ontdekt zondaar, zo onbereikbaar. Hoe kan hij daar ooit deel aan krijgen? De Heilige Geest leert door de prediking van het Evangelie dat het bloed van Christus werkelijk toereikend is. Immers, Christus is Zelf voor de heiligheid Gods geplaatst. Hij heeft plaatsbekledend aan Gods recht voldaan. En nu gaat die Geest aanzetten tot gebed: “O, Heere, pas het bloed van Uw Zoon toch toe door de bediening des Geestes. Dat ik de belofte, vergeving van zonden, mij mag toe-eigenen door een waar geloof”. Als dat gebed verhoord wordt, geeft de Geest in die nood een geloofsoog naar buiten toe. Een geloofsoog op een verhoogde Christus. Hij geeft voeten des geloofs om tot Hem de toevlucht te nemen, Hem aan te raken tot reiniging van al zijn zonden. De kracht daaruit zal zeker ervaren worden. Als dan de tafel des Heeren staat aangericht, gaat hij op een andere wijze het lichaam des Heeren onderscheiden. O, hij weet dat het alleen voor heilige mensen is. Maar hoe onheilig hij is in zichzelf, door de aanraking des geloofs is hij geheiligd in Christus. Ja, dan is het sacrament van het Heilig Avondmaal een extra bevestiging daarvan. De brutalen gaan zonder ontdekking ven eigen onheiligheid, zonder geloofsaanraking met Christus, zonder een heilige levenswandel.

Maar zij die wel iets kennen van ontdekkende genade en het toevlucht nemen tot Christus, worstelen erg met de vraag of ze wel mogen gaan. De Heere Zelf geeft daar door de Heilige Geest vrijmoedigheid voor.

Avondmaalsgang is een geloofsgang. De Heilige Geest geeft ons oren des geloofs, zodat wij de uitnodiging horen: “De Meester is daar en Hij roept u.” U heel persoonlijk. Dan volgt het geloofsgebed: “Trek mij en wij zullen u nalopen.” Hij trekt met koorden van liefde, onweerstaanbaar. De Heilige Geest geeft voeten des geloofs om te gaan. Hetzal ervaren worden watGods Woord zegt: “Deze ontvangt zondaars en eet met hen.” Verwondering en ootmoed vervult het hart. Wie ben ik en wat is mijn huis dat ik hiertoe gebracht ben?

Wat zijn de eerste gangen toch profijtelijk. O, ze gaan gepaard met veel strijd. De bestrijders zullen soms het zwijgen opgelegd worden. Wat zijn de werkzaamheden soms intensief. Er wordt veel werk gemaakt van de voorbereiding. Echter hoe meer de Heilige Geest ons bedeelt met het onderscheidingsvermogen, hoe meer wij gaan zien dat we een onheilige zijn in onszelf en dat de heiligheid buiten onszelf in Christus ligt. Hij zal ons laten zien dat we vaak nog zo vleselijk zijn. We willen graag een rechte gestalte meebrengen naar de tafel, een goede voorbereidingsweek. We kunnen echter niets meebrengen, maar dat hoeft ook niet.

Alles is aanwezig bij de Gastheer. Laten we de heiligheid van deze dingen overwegen gemeente. Vraag of Hij u ook het rechte onderscheidingsvermogen voor het Heilig Avondmaal wil geven.