Digibron.nl

Verordineerd tot het leven

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 5 juli 2007
Auteur: J.P. Boiten
Pagina: 1

“En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven.”

Middel

Door de oversten der synagoge in Antiochië was aan de apostelen gevraagd om te spreken. Vanuit de heilsgeschiedenis van Israel verkondigden ze de vergeving der zonden door Jezus Christus. Als de synagoge uitgaat, vragen de heidenen hen dringend om dezelfde woorden ook tot hen te spreken. De volgende sabbat komt bijna heel de stad samen in de synagoge. De joden worden met nijdigheid vervuld en spreken tegen wat door Paulus wordt gezegd. Dat doen ze door te lasteren. Laster is altijd het wapen dat de boze gebruikt tegen het zuivere Woord van God. Maar Paulus en Barnabas betuigen hen dat eerst tot de Joden het woord is gebracht. Maar omdat zij zich het eeuwige leven niet waardig oordeelden, zijn ze naar de heidenen gegaan. Dat heeft de Heere geboden: “Want Ik heb u gesteld tot een licht der heidenen.” Als de heidenen dit horen, verblijden ze zich. Ze prijzen het Woord des Heeren. Want deze genade geldt ook hen! Werd het ons tot blijdschap? Door middel van het Woord wordt de zaligheid verkondigd zonder aanzien des persoons! Verstaan we de boodschap: door Dezen wordt een ieder die gelooft, gerechtvaardigd! Dus ook de heiden kan zalig worden. Ook de zondaar en goddeloze kan recht voor God staan. Je hoeft zelf niets mee te brengen. Er is redding door het geloof alleen! Verblijd het u? geeft dat moed? Grijp het middel nog aan! De prediking is het middel waardoor God Zijn genade verheerlijkt.

Heilgeheim

En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. In een vertaling staat: allen die de juiste gezindheid voor het eeuwige leven bezaten, werden gelovigen. Dit doet echter geen recht aan de tekst. Die spreekt van de Goddelijke verkiezing. Geordineerddie van eeuwigheid er toe bestemd zijn. Uit genade is eeuwig leven te verkrijgen. Dat is hetzelfde, voor jood en heiden. Het geloof dat hier wordt bedoeld is niet het historisch geloof. Dit is het ware geloof, waardoor die blijde heidenen zich onderscheiden van de joden die Christus verwerpen. Dat geloof is niet uit de mens. Het is Gods gave. Hoe krijg ik dat? Het geloof is uit het gehoor. Heeft dat Woord bij u krachtig gewerkt? Uit onszelf begeren we dat nooit. Bij ons geen juiste gezindheid voor het eeuwige leven. Maar de Heilige Geest werkt door het Woord ontdekkend en maakt in het hart plaats voor Christus. De joden die het evangelie verwierpen waren in hun ogen vroom. Zij hadden Hem als Zaligmaker niet nodig. Maar als de Heere onwederstandelijk gaat werken, gaat alle wettische vroomheid er aan. Dan moet ik als een vijand met God verzoend worden. Ze worden als doodschuldigen in zichzelf ingewonnen voor Gods recht. Ze vinden leven voor hun ziel waar dit wordt verklaard. Dat is het heilgeheim van Gods genade.

Wonder

Onwaardig en zonder recht! Voor zulken is het een wonder dat zij tot geloof komen die ertoe geordineerd zijn. Dat spreekt van het vrijmachtige werk van God. Dan wil ik niet in zielsgestalten worden opgebouwd. Het moet komen tot de geloofsomhelzing van Christus! Daar ligt immers de vaste grond der zaligheid. De eeuwige verkiezende liefde in het werk van die vernederde Middelaar is het fundament.

U kunt dan misschien nog niet zeggen verkoren te zijn. U durft de gerechtigheid van Christus nog niet te eigenen. Maar u gaat kennen de kracht van Gods Woord. Een zaligmakende kracht voor ieder die gelooft. In de geloofsoefening leert u blijdschap en troost vinden in de Heere. Dan wordt het een wonder: verordineerd te zijn tot het eeuwige leven. Gods werk kan niet gebroken worden. Zijn genade is onwederstandelijk. En de vruchten van die verkiezing komen openbaar: droefheid naar God, honger en dorst naar de gerechtigheid.... Verkoren om dat evangelie te horen. Verkoren om buiten mezelf in Christus alleen alle heil te zoeken. In en door Hem is er eeuwig leven. Dan kan het niet anders of het wordt eeuwig leven om God te loven: door U alleen!

En het gebed stijgt op: wilt U de prediking gebruiken om ook mij die verkiezende genade te schenken? Het welbehagen zal immers gelukkiglijk voortgaan door de hand van de Knecht des HEEREN!