Digibron.nl

Algemene berichten

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 1 november 2007
Auteur: MJK
Pagina: 11

Na 55 jaar...

Op D.V. 19 november 2007 zal het 55 jaar geleden zijn dat ds. M. Vlietstra bevestigd werd als dienaar des Woords in de gemeente van Eemdijk.

Een week daarvoor trouwde deze Drentse dienaar met zijn trouwe Wolter-tje Koster. Wie ze kent, weet hoe ze met smaak over hun lange verkeringstijd kunnen praten. Maar vooral hoe onze broeder met smaak de HEERE en Zijn dienst kan aanprijzen. Waarschuwend voor het wandelen op de brede weg en het bittere einde daarvan, de eeuwige dood. Nodigend tot het ingaan door de enge poort en het gaan op de smalle weg tot het eeuwige leven en onderwijs geven aan hen die reeds op die weg mogen wandelen.

Altijd vanuit de wetenschap dat het de verkiezende liefde van de Vader, de opzoekende liefde van de Zoon en de heiligende liefde van de Geest is, die op die weg brengt en daarop houdt. Zo mocht hij 55 jaar geestelijke leiding geven in prediking en pastoraat. Als kerkenraad zijn we dankbaar voor en eigenlijk ook wel ietsje trots op ons emeritusechtpaar. Dat zal niemand ons kwalijk nemen, die deze broeder en zuster heeft leren kennen. Er is alle reden om de HEERE te danken voor deze jubilea. Eens te meer als we bedenken hoe onze broeder in het najaar van 2006 uitgeschakeld werd tijdens het voorgaan in zijn eerste gemeente. Toch mag hij nagenoeg iedere zondag weer twee keer preken naar de lust van zijn hart, als een ‘gezant van Christuswege’ in de bediening der verzoening. Met die woorden uit 2 Kor. 5: 19, 20 begon ds.Vlietstra zijn ambtelijke dienst.

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn tijdens een herdenkingssamen-komst op zaterdag 24 november in de Christelijke Gereformeerde Kerk, Bergweg 32 te Zeist.

Deze bijeenkomst heeft niet het karakter van een eredienst, maar we willen wel een ogenblik naar het Woord van de Heere luisteren en Hem danken voor alles wat Hij aan hen, binnen gezins-en kerkverband, onverdiend gegeven heeft. Ontvangst vanaf 14.15 uur.

De samenkomst begint om 15.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om dominee en mevrouw Vlietstra te feliciteren met beide jubilea.