Digibron.nl

Ambtelijke praktijk

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 8 januari 2009
Auteur: M.C. Tanis
Pagina: 2, 3

WAT EEN TEKST

Alexander de kopersmid, heeft mij veel kwaads betoond; de Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welken wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. 2 Tim. 4:14 en 15

Gaat Paulus in zijn mededeling niet te ver? Dit is een vraag die naar boven kan komen en gesteld kan worden. We dienen er aan te denken dat Paulus geschreven heeft geleid door de Heilige Geest. Het volgende mogen we ook niet voorbij zien. Liefde is niet haatdragend, maar wel eerlijk. Eerlijk op de man af. In de Bijbel komen we dit tegen. De Heere Jezus Die waarachtig mens was en geleefd heeft onder mensen geeft in Zijn prediking aan hoe onze levenshouding moet zijn. Bijzonder van voorgangers. Dagelijks ging de Heere Jezus om met de geestelijke leiders van Zijn dagen. Open en eerlijk sprak Hij hen aan. Hij hield niets verborgen. Nimmer nam Hij revanche. Wat hij ook tot hen zei of over hen zei, dat deed Hij niet om hen te treffen, maar om hen tot bezinning te brengen. Tot bekering en tevens geeft Hij aan dat hun houding een baken in zee is. Die gezindheid, die houding, zien we ook bij Paulus. Hij ging in het spoor van Zijn Zender, Zijn Meester. We kennen de censuur en het is bekend hoe de procedure dient te zijn. Bij onbekeerlijk- heid, bij volharding in het kwaad, wordt de naam openlijk genoemd. Het doel daarvan mag niet vergeten worden. De zondaar moet dit ook weten. Het lijkt dat censuur nu maar zelden wordt toegepast. Zou het niet nodig zijn? Wat een leerstellingen worden er immers verkondigd en welk een levenswijze kan er niet zijn. Of staat alles ter discussie? Als kerken moeten we de apostolische leerschool niet nalaten.

Alexander

Welk een getuigenis gaf Paulus van Alexander. Wie Alexander was, daar zijn de meningen over verdeeld. In het Nieuwe Testament komen we verschillenden met die naam tegen. In Rome moet een Alexander geweest zijn. Maar er pleit veel meer voor dat gedacht moet worden aan Alexander die woonde in Efeze. Timotheüs moet hem gekend hebben vanwege de uitoefening van zijn beroep. Hij was kopersmid. In de stad der smeden, zo werd Efeze genoemd. Alexander was een jood. Steeds heeft hij zich verzet tegen Paulus en godslasterlijke taal vermeed hij niet. De opstelling van Alexander is Timotheüs bekend. Zijn doen moet niet geringacht worden. Alexander heeft Paulus Veel kwaads betoond.’ (vs 14). Alexander was Paulus zeer vijandig gezind. Hij stelde alles in het werk om het werk van Paulus te doen mislukken. In een verkeerd daglicht werden zijn woorden gesteld. Alexander moet in Hymeneüs een handlanger gevonden hebben. In 1 Tim. 1:20 wordt hun houding getekend. Lasterend gingen ze te werk. Een aangrijpende werkelijkheid. Immers tegen laster staat men machteloos. Alexander is veranderd als een blad aan een boom. Eerst een medewerker in het Koninkrijk Gods en nu een tegenwerken Paulus doorziet het satanische in Alexander en daarom zegt hij tegen Timotheüs: de Heere vergelde het hem naar zijn werken. Paulus denkt niet aan zichzelf maar aan de bewuste werking tegen het koninkrijk des Heeren. Paulus leeft bij de woorden van de Heere: wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats, want Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Rom. 12:19. Er is dus geen menselijke wraakzucht bij Paulus, maar de wetenschap naar het Woord van de Heere dat de Heere de gezindheid van Alexander niet ongestraft zal laten.

Let op

Met nadruk wordt Timotheüs gewaarschuwd. In vers 15 staat: van welken wacht gij u ook want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. Wees op de hoede voor hem. Hij is een wolf in schaapsklederen. Zijn invloed is groot. Timotheüs moet steeds wakker zijn. Waken en bidden opdat hij niet in verzoeking komt. Het is niet gering wat Alexander deed. Het was niet zomaar wat. Het was heel erg. Paulus zegt: hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In het door Paulus gebruikte Griekse woord zit het woord ‘anti’. Er dwars tegenin gaan. De houding van Alexander is gelijk aan de houding van Farizeeën en Schriftgeleerden. Hun ergernis was uitgegroeid door de prediking van Jezus. De ergernis ging over in haat en leidde tot moord. De kruisdood, de algehele verwerping. Welk een vijandschap kan er in de kerk werken en groeien. De antihouding van Alexander beperkte zich niet tot Paulus. Paulus spreekt van anderen. Hij heeft het over onze woorden. Gedacht moet worden aan Paulus en zijn medewerkers. Wie dat waren is onbekend. Zeker kan gedacht worden aan Lukas. Alexander was vergramd op de leer van de apostelen. Gods werk wordt altijd tegengestaan. Ook nu. De felheid zal er zijn tot op de jongste dag. Waarschijnlijk heeft Alexander zich tijdens een proces tegen Paulus bijzonder laten gelden. Met dictie moet hij lasterend gesproken hebben. Voor de rechtbank of daarbuiten.

Bekend

Nu had de houding van Alexander Paulus wel aangegrepen, maar het kwam op zich niet vreemd over. HIJ had er al over geschreven aan Timotheüs: allen die godzalig willen leven in Christus Jezus die zullen vervolgd worden (2 Tim. 3;1). De ware christenen die de navolging van Christus kennen, moeten rekenen op vijandschap. Er komt vijandschap van een kant waarvan men het niet had verwacht. Dan doet dit pijn. Ja, meer dan dat. Is het gebed tot de Heere, dan is de Heere nabij. Zijn nabijheid bewaart voor wraakzucht. Voor wraakgevoelens. Wat treft wordt neergelegd voor de Heere. Calvijn schrijft: Daar Paulus onder de leiding van de Heilige Geest hier het hemelse oordeel uitspreekt kan men daaruit opmaken hoe kostbaar voor God Zijn waarheid is, welker bestrijding Hij zo streng wreekt. Maar schrijft Calvijn opdat niemand door de apostel op verkeerde wijze na te volgen zo maar dergelijke verwensingen nazegge, moeten hier drie dingen in het oog gehouden worden.

Pastoraal woord

Laten we luisteren naar de pastor Calvijn. Hij schrijft in zijn verklaring: ten eerste dat wij niet persoonlijke beledigingen wrekend vervolgen opdat namelijk de liefde tot onszelf en het acht slaan op ons particulier belang (zoals gewoonlijk gebeurt) ons meeslepe. Vervolgens dat wij niet in onze verdediging van Gods eer enige meningen van onszelf bijmengen die altijd de rechte orde verstoren. Ten derde dat wij niet tegenover ieder zonder onderscheid ons overhaast door een oordeel laten meeslepen maar slechts tegenover de verworpenen die door hun eigen goddeloosheid verraden dat zij zodanigen zijn opdat onze wensen overeenstemmen met het eigen oordeel van God. Anders is het te vrezen dat ons hetzelfde geantwoord wordt wat Christus ten antwoord heeft gegeven aan Zijn discipelen die zonder onderscheid tegen allen die hun niet genoeg ter wille waren een verwensing slingerden. Gij weet niet van welke geest gij zijt (Lukas 9:55). Echte pastorale woorden. Ook voor nu. Daarbij mag niet vergeten worden, dat Calvijn in de meervoudsvorm zijn raadgevingen heeft gegeven. Dus hij weet zichzelf erbij betrokken. Ook dat is Bijbels. Maar dat betekende niet dat er een algehele zwijgplicht is. Wanneer er afwijking of nalatigheid wordt geconstateerd, dient er gesproken te worden. Schrift en belijdenis dienen gehonoreerd te worden. De eer van de Heere en het heil van onze naaste dienen voorop te staan. Dat houdt ook in dat men zich niet aan elke predikant kan toevertrouwen. Het bevestigings- formulier is de toets. Een kerkelijk formulier, maar voluit naar de Schriften. Elke dienaar is daarop aanspreekbaar. Welk een taak heeft een predikant. Hij gaat om met zielen geschapen voor een eeuwigheid. Voluit Bijbels en confessioneel moet steeds het onderwijs zijn. Het gebed tot de Heere van het werk moet de voornaamste plaats in het leven hebben. Om recht en zuiver te zijn. Ook om bewaard te worden voor het alleen uitspreken van woorden zonder zaken, maar dat beide gepaard gaan. Met insluiting van zichzelf.