Digibron.nl

Boekbesprekingen

Bron: Bewaar het pand
Datum: donderdag 12 mei 2011
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8, 9, 10, 11

Jonathan Edwards, Die God leeft nog, gebonden, 125 blz., € 14,90, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90-336-0964-0.
De auteur leefde van 1703-1758. Deze bekende Amerikaanse opwekkingsprediker beschrijft in dit boek hoe er in zijn gemeente in enkele maanden veel mensen tot bekering kwamen. In de tijd waarin dit gebeurde was er sprake van grote dwalingen in de kerk. De kerkmensen leefden zedeloos en goddeloos. De prediking was gericht op een net leventje. De noodzakelijkheid van wedergeboorte en bekering werd bijna niet gepredikt. Het was in de dagen van Edwards geestelijk gesproken donker en beslist geen bloeitijd. Onder zulke omstandigheden zou je eigenlijk geen opwekking verwachten. Het boek waarin Jonathan Edwards verslag doet van de wonderlijke dingen die gebeurden in Nieuw- Engeland heeft in het verleden veel invloed gehad en werd vaak vertaald. Het boekje was oorspronkelijk een uitgebreide brief van Jonathan Edwards aan dominee Colman. De predikanten Watts en Guyse hebben voor de uitgave zorg gedragen. Het boekje werd in Engeland gretig ontvangen. Al binnen enkele maanden verscheen er een tweede druk. Het boekje van Edwards werkte eraan mee dat ook in Engeland en Schotland het verlangen rees naar zo’n krachtige doorwerking van Gods Geest in de bekering van zondaren. De Heere heeft op het gebed inderdaad in Engeland en Schotland Zijn almacht en genade betoond. Velen werden getrokken uit de duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. In 1740 verscheen het boekje voor het eerst in Nederland onder de titel: ‘Geloofwaardig historisch bericht van het heerlyke werk Godts geopenbaart in de bekeering van veele hondernden van Zielen te Northhampton, en op andere Plaatzen in Nieuw- Engelandt.’ De preek van Jonathan Edwards die zo’n grote uitwerking heeft gehad dat velen bekeerd werden is ook opgenomen. In het voorwoord lezen wij dat het voor de Heere niet te wonderlijk is een heel volk in één dag te wederbaren. Het boekje bevat enkele opmerkelijke voorbeelden van bekeringen. De preek van Edwards die zo’n grote uitwerking had gaat over Romeinen 3:19 ‘Opdat alle mond gestopt worde.’ In de preek komt naar voren dat niemand van zichzelf de Zaligmaker wil aannemen. De auteur wijst op het grote verschil tussen de straf te willen ontgaan, wat iedereen wil en Christus nodig te hebben om de schuld te verzoenen. We lezen op blz. 112 “Dat u niet oprecht gewillig bent Christus als uw Zaligmaker aan te nemen, blijkt ook uit het volgende: U bent er nooit van overtuigd geweest, dat Hij in alles genoegzaam is om uw verlossing uit te werken. U had nooit een gezicht en gevoel van die uitnemendheid en waarde in Christus, die aan Zijn bloed en aan Zijn voorspraak en tussentreden bij God zoveel kracht gaf, dat ze genoegzaam zijn om uiterst schuldige schepselen, die God ten hoogste getergd hebben en zich aan Zijn vreselijke toorn blootgesteld hebben, te verlossen. Te zeggen dat dit waar is, of anderen toe te stemmen dat het zo is, is heel iets anders dan er werkelijk van overtuigd te zijn en het waarlijk in uw hart te gevoelen.” Op blz. 117 lezen we over het verwerpen van Christus die Zich zolang aanbood. “Hierin bent u erger dan de duivelen, want zij hebben nooit het aanbod van zulk een heerlijke genade verworpen, want hun werd na hun val nooit meer enige barmhartigheid aangeboden.” Edwards wijst er in het slot van zijn preek op dat de mensen zorgeloos zijn omtrent hun eigen zaligheid en dat zij moedwillig paden bewandelen die hen rechtstreeks te gronde richten. Ook wordt op blz. 124 gewezen op de grootheid van Gods barmhartigheid “U hoeft helemaal niet ontmoedigd te zijn om barmhartigheid te zoeken, want er is genoeg in Christus. God vergeeft gaarne en Hij vergeeft menigvuldig, anders had Hij Zijn Zoon niet gezonden en laten doden.” Voor Gods kinderen is er reden tot lofprijzing. Ze waren net zo slecht als anderen. Maar het heeft de Heere behaagd hen te bekeren. Daar besluit de preek mee: “Dat dit uw werk moge zijn hier en in alle eeuwigheid voor Zijn rijke, onuitsprekelijke en soevereine genade aan u bewezen en waardoor Hij en Hij alleen u van anderen onderscheidde.”

Prof. Dr. A. Baars e.a.,Waarom dan? Vragen van jongeren, paperback, 64 blz., € 7,95, Uitgeverij De Banier, Apeldoorn, ISBN 978-90-336-07646. Medewerkers aan dit boekje zijn: Prof. dr. A. Baars, ds. J.A. van den Berg, Ds. P. den Ouden, ds. J. van Amstel, dhr. C. van Vianen en ds. W. Visscher. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Waarom zou je bidden als het toch niet helpt? Wachten tot je getrouwd bent. Leuke muziek. Met of zonder filter? Waarom zou ik mijn kerk trouw blijven? De ware God. Leven in de zuil. Nuttige regels. De kerk als leerhuis. Ds. Van Amstel schrijft over filters. Waterfilters zijn goed, die houden schadelijke stoffen tegen die we anders binnen zouden krijgen. We zouden die waterfilters niet graag missen. Zo is open internet een groot gevaar. Een filter is nodig om zondige zaken tegen te houden die de ziel vergiftigen. Zouden we daar dan minder belang aan hechten dan aan een waterfilter? Terecht wijst ds. Van Amstel op de filter die van binnen nodig is: de vreze des Heeren. Behartenswaardige zaken schrijft prof. dr. Baars over de kerk als leerhuis. Het belang van de catechismuspreek wordt door hem onderstreept op blz. 60: “Hij geeft immers een bijzonder volledige en evenwichtige samenvatting van de Bijbelse leer.” Kennis en leren zijn heel belangrijk in de kerk omdat: 1.God wil dat wij onderwezen worden in de Schriften. 2.Door ons verduisterde verstand verstaan wij de weg en de wil van de Heere niet. Daarom is onderwijs nodig om onze onwetendheid weg te nemen. 3.Onderwijs in de leer is ook een wapen tegen verslapping, afval en ketterij. 4. Aan het onderwijs in de leer zijn rijke beloften verbonden. 5.Ook wil de Heere de verkondiging van en het onderwijs in de leer gebruiken om de heilsschatten die te vinden zijn in Christus bekend te maken. De kerk is de werkvloer van de Heilige Geest en is en blijft daarom leerhuis. Op blz. 64 lezen we “Een oud spreekwoord zegt: ‘Wij leren niet voor de school, maar voor het leven’ (Seneca, eerste eeuw na Christus). Met een kleine variant daarop zou je kunnen zeggen: ‘Hoeveel onderwijs we in het leerhuis ook ontvangen, ten diepste leren we daarvoor niet. We leren met het oog op het eeuwige leven!’”

Robert Murray McCheyne, Laat u met God verzoenen, gebonden, 126 blz., € 12,50, Uitgeverij Den Hertog, Houten, 3e druk, ISBN 978-90-331- 2375-7.
Het voorwoord bevat een korte levensbeschrijving van Robert Murray McCheyne (1813-1843). In zijn sterfjaar verscheen er een dik boek met als titel: ‘De dagelijkse metgezel van de christen.’ Aan dit dagboek verleenden 31 predikanten van de Schotse Kerk hun medewerking. McCheyne kreeg de periode van 9 tot en met 22 april toebedeeld met als onderwerpen: ‘De tweede komst van Christus’, ‘het werk van de Heilige Geest in het brengen van zondaars tot Christus en hoe Hij hen daarna te hulp komt’ en ‘de bediening van het Evangelie.’ In 1988 kwamen deze overdenkingen uit onder de titel ‘Helps to devotion.’ Dhr. M. Krijgsman heeft deze overdenkingen in het Nederlands vertaald. Uit een overdenking over Efeze 2: 4 en 5 ‘Levend gemaakt met Christus’ willen we u iets doorgeven. De overdenking begint met het tekenen van de doodsstaat van de mens. Het verstand is dood, het hart is dood, het geweten is dood. We lezen op blz. 101 het volgende: “Het hart is dood; weliswaar is het hart levend voor wereldse vrienden en voorwerpen. In het nastreven van hun begeerlijkheden ‘voeren zij hun hart aan als een bakoven tot hun lagen’ (Hosea 7:6). Maar stel hun de Liefelijkste aller wezens voor, de dierbare Hoeksteen, de Wens aller heidenen, de Parel van grote waarde; en zie, hun hart wordt er niet door geroerd, het wordt niet week, het beweegt niet, het heeft niet lief, het is dood.” Dan wordt het wonder van de levendmaking getekend. Ook lezen we van de wederopstanding van alle doden op de dag van de wederkomst van Christus. De enige beweegreden om een dode ziel levend te maken is de barmhartigheid van God. We lezen op blz. 103 en 104 “Dus in Gods ogen is er niets beminnelijks aan een dode ziel. De koudheid, de ongevoeligheid, het bederf is weerzinwekkend in Zijn reine ogen. En ondanks dat alles kwam Hij tot de dode ziel van Paulus en schonk haar het leven.”

Ds. A.C. Uitslag, Wegwijs in de wereld, gebonden, 197 blz., € 15,90, Uitgeverij Den Hertog, Houten, ISBN 978-90-331-2351-1.
In dit boek worden de Tien Geboden op een actuele en vlotte manier behandeld. Het boek heeft niet de bedoeling een uitgebreide verklaring van de Tien Geboden te zijn. De auteur stipt volgens eigen schrijven slechts wat zaken aan om op die manier aan het denken te zetten. Het boek bedoelt een spiegel voor te houden aan de lezer persoonlijk, maar ook aan de gereformeerde gezindte als geheel. Het voorhouden van de spiegel is aan de ene kant ontdekkend, aan de andere kant ook richtinggevend. Diverse voorbeelden uit de praktijk worden gegeven. Het nu verschenen boek ‘Wegwijs in de wereld’ vormt in zekere zin een vervolg op het boek ‘Thuis in de wereld?’ Stellingen en gespreksvragen maken het boek geschikt voor gebruik op verenigingen of gesprekskringen. Al lezend rezen er een aantal vragen. Een uitdrukking die we aantreffen op blz. 91 “Een doorweekte farizeeër” vindt ik niet gelukkig en fijngevoelig gekozen. Met een andere recensent vind ik het een aandachtspunt dat de voorbeelden soms (te) herkenbaar zijn. Deze opmerkingen nemen niet weg dat we veel zaken met instemming gelezen hebben en inderdaad aanzetten vormen tot nadenken over de handel en wandel van de gereformeerde gezindte. Het trof mij wat staat op blz. 114 en 115. Terecht wordt daar gesignaleerd dat mensen moord en brand schreeuwen als het gaat om dierenwelzijn, maar dat diezelfde mensen niet strijden voor het ongeboren menselijke leven. “Een scholletje in de Noordzee is een heilig dier, maar de zich ontwikkelende embryo is slechts een klompje cellen. Werkelijk een blamage voor de mensheid.”

Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2011, onder redactie van ds. D. Quant, drs. R.W.J. Soeters en ds. H.J.Th. Velema, boek € 10,70, cd-rom € 10,70, boek+cd- rom € 14,00, Uitgave Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, ISBN 978-90-5881-508-8.
Allerlei nuttige gegevens staan in het jaarboek opgetekend. In het jaar 2011 is het ledental van onze kerken licht gestegen:74 in totaal. Wanneer we de groei in de drie gemeenten op Urk van 144 leden en doopleden in rekening brengen, dan is er landelijk gesproken toch eigenlijk geen stijgende lijn te bespeuren. Belangrijker dan cijfers is de geestelijke groei. De HEERE gaat door met Zijn Kerkvergaderend werk ook in onze donkere, zondige tijd. De HEERE volvoert immers Zijn welbehagen. Niemand kan dat keren. Uiteraard heb ik veel waardering voor het samenstellen van dit jaarboek. Het zal door velen geraadpleegd en gebruikt worden.

Ds. W. Visscher, Zeven woorden, korte uitleg van Bijbelse begrippen, Handvatserie deel 1, paperback, 68 blz., € 9,10, Uitgeverij om Sions Wil, Gouda, ISBN 978-90-74787-69-7.
De auteur is predikant van de Gereformeerde Gemeente in Amersfoort. Zeven woorden worden in het kort behandeld: God, Bijbel, schepping, zonde, genade, geloof en oordeel. Helaas gaan in Nederland al minder mensen geregeld naar de kerk. In de inleiding wordt vermeld dat nog ongeveer tien procent van de bevolking van ons land eenmaal per zondag de kerk bezoekt. Heel veel mensen gaan dus nooit meer. Daarom kan het heel goed gebeuren dat een collega of studiegenoot vraagt wat het inhoudt naar de kerk te gaan en waar het dan om gaat . Ook van de kant van onkerkelijke buren kunnen zulke vragen gesteld worden. Het is niet gemakkelijk in het kort uit te leggen wat de boodschap van de Bijbel is. Het boekje wil een handvat bieden om de hoofdlijn van de Bijbel aan anderen die er weinig of niets van weten uit te leggen. Er komen helaas al meer mensen in ons vaderland die onbekend zijn met de inhoud van de Bijbel. Jongeren en ouderen kunnen met vragen van zulke mensen geconfronteerd worden. Het boekje wil een summiere handreiking zijn om aan nietchristenen duidelijk te maken wat de hoofdinhoud van de Bijbel is. Met de auteur hopen wij dat de Heere de lectuur van dit boekje tot zegen wil stellen. Iets uit dit boekje willen we doorgeven. Over het laatste oordeel lezen we op blz. 66 het volgende: “Goddeloze heidenen zullen minder zwaar bestraft worden als goddelozen die het Evangelie geweten hebben. Op het laatste oordeel volgt dan de eeuwige bestemming. Zondaren zullen worden verwezen vanwege hun schuld naar de eeuwige pijn. Gods kinderen worden uit genade en door het bloed van Christus opgenomen in eeuwige heerlijkheid. En daar zal eeuwige blijdschap hun deel zijn. Ten slotte komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Gods kinderen zullen daarop eeuwig wonen en in gemeenschap leven met God. Met groot verlangen zien Gods kinderen door genade uit naar deze dag. De Bijbel besluit ermee: ‘Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastiglijk. Amen. Ja, kom, Heere Jezus’ (Openb. 22:20).

W. Visser, Door rivieren en vlammen, paperback, 88 blz., € 9,85, Uitgeverij Om Sions Wil, Gouda, ISBN 978-90- 74787-68-0.
De auteur is aangewezen op openbaar vervoer en ontmoet daardoor heel wat mensen onder verschillende omstandigheden. In september 2001 verscheen een soortgelijk boekje van de auteur. Dit boekje borduurt voort op het vorige boekje. We zijn met elkaar onderweg van de dag van onze geboorte af tot ons sterfuur toe. Het is geen kalme reis. Er zijn krommingen in de weg, er zijn hoge bergen en diepe dalen. Er zijn hinderpalen en valkuilen. Er is sprake van doodlopende wegen en gevaren. Maar wie de Heere mogen vrezen zullen ervaren: ‘Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden en de vlam zal u niet aansteken.’ De Heere belooft de Zijnen geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst. Het is de wens van de auteur dat het boekje een bemoediging mag zijn voor hen die de Heere mogen vrezen en een aansporing de Heere te zoeken voor hen die nog voortgaan op eigen gekozen wegen. Op blz. 11 en 12 vinden we een bijdrage getiteld: “Altijd buitenshuis?” Hierin vergelijkt de auteur op treffende wijze onze tijd met die van vroeger. Als kinderen vroeger uit school kwamen zeiden ze elkaar gedag. De volgende morgen zouden zij elkaar weer zien. Ondertussen kon er gesproken worden met vader en moeder die gelegenheid kregen hun kind op te voeden zonder al te veel invloeden van buitenaf. Nu is dat anders geworden. “Nu zeggen onze kinderen tegen hun vrienden en studiegenoten niet meer: ‘tot morgen’ maar ‘tot straks’. Thuisgekomen gaat de pc aan, inloggen, sms-en, chatten, kletsen, praten, roddelen, digitaal pesten, seksueel getint taalgebruik: echt, het komt allemaal voor! En niet zelden wordt er on-line gevraagd: ‘Wat vind jij er nou van dat op school en thuis (deze) regels worden gesteld? Vind je het ook zo belachelijk, dat je bijna niets mag en ’s avonds op een bepaalde tijd thuis moet zijn en… en…?”


Immers onder bekering hebben we te verstaan dit werk van Gods Heilige Geest in het hart van een zondaar, waardoor deze van Gods almachtige genadewerkingen zó krachtdadig en onwederstandelijk wordt aangegrepen, dat hij zich (almeer) onder waar berouw gaaf afkeren van zijn eigen wegen en handelingen, die niet goed waren, en zich gaat wenden met lust en liefde tot God en Zijn zalige dienst. Het is een inwendige omzetting van het hart, tot een ganse verandering des levens in de praktijk; zowel in ’t verborgene als in ‘t openbaar.

G. Wisse, De bekering des mensen.