Digibron.nl

Amsterdamsche Mattschappij van Levensverzekering

Bron: De Heraut
Datum: zondag 26 februari 1899
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Aiisierflaiisclie Maatsclaiij Tai LeïeiTBrzBlBrii,

eevestlgd te ASISTËKBAI», Hclzcrsgracht t%9.

Maatschappelijk Kapitaal: Eleii ]M: illioeii Oxil< leii.

Commissarissen;

Mr. TH. HEEMSKERK, E. J. S. VAN KEMPEN, H. W. VAN MARLE, Jhr. Mr A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, J. E. N. Baron SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE

Directeuren:

H. J. VAN VULPEN en H. SERET.

^ ^ l> e Maattschapplj sluit alïc soorten «LitPITAitli en EiMFRKMTiï: tot elk bedrag.

vcrzekcriugcn