Digibron.nl

Scholastiek of Theologie.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 14 april 1901
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2

Duidelijk heten we uitkomen, dat terugkeer tot de oude scholastieke methode bij de behandeling der dogmatiek ons niet geraden scheen, en dat zelfs de beperkter wijze, waarop oudtijds Maccovius haar aanbeval, en ook Voetius haar nog in practijk bracht, voor ons veelszins niet meer het ideaal kon zijn. Onze tijd stelt andere eischen.

Ook verheelden we niet, dat veel in Maccovius persoon ons niet sympathiek is. Op veel in zijn verschijning staat soms te weinig u dat stempel van godvruchtigheid afgedrukt, dat in Voetius zoo aantrekt.

Deze bedenkingen moge men intusschen niet in dien zin opvatten, alsof we daarmede de theologie van Maccovius in het ongelijk wenschten te stellen, tegenover de uiteenzetting der waarheid, gelijk men die nog bij enkele van zijn tijdgenooten vindt.

Van de ure af, dat hooger genade ons denken in de Gereformeerde paden leidde, hebben we ons steeds op de lijn bewogen, die uit Calvijn over Gomarus, Junius, Maccovius, Voetius en laatstelijk over Comrie loopt. We deden dit niet zonder critiek, maar toch zoo, dat het voor niemand twijfelachtig kon zijn, bij welke mannen o.i. de echte Gereformeerde theologie in haar zuiverder ontwikkeling te vinden is.

Met nadruk zelfs wezen we er op, dat de eenzijdig subjectieve ontwikkeling der Gereformeerde theologie, die vooral na Brakel langen tijd tot heerschappij kwam, ons van het oude spoor der vaderen heeft afgevoerd.

Uit vaste overtuiging heeft daarom ook ons blad, nu meer dan twintig jaren, zijn beste krachten ingespannen om de theologie uit haar subjectivistische verslapping op te beuren, en weer wezenlijk theologisch te doen zijn. Vooral de ernstige gevaren die in de zuiging van het Schleiermachiaansche subjectivisme schuilen, maakten ons dit tot gebiedende noodzakelijkheid.

Men mag niet bij het voorzverpelijke blijven staan, maar steeds moet toch in het voorwerpelijke ons uitgangspunt liggen, en eerst van daaruit mag tot het onderwerpelijke worden afgedaald.

Alle voorstelling.die uit het subjectieve haar aanloop neemt, is noch zuiver Gereformeerd, noch theologisch, en steeds hopen we voor de voortreffelijkheid der primordiale Gereformeerde theologie in de bres te staan.

Ons protest tegen de scholastieke methode, en tegen veel persoonlijks in Mac, covins, moge daarom nooit verstaan wordenalsof we voor Voetius, of voor wien ook, onder wilden doen in dankbare waardeering van wat de Gereformeerde theologie hier te lande met name ook aan Maccovius verschuldigd is.

Maar dan ook omgekeerd, onze prijs voor Maccovius, als een onzer helderste theologen, gelde nooit als aanbevelingsbrief voor het te scholastieke in zijn vorm van bewijsvoering, noch als vrijbrief voor mindere godzaligheid in den theoloog.