Digibron.nl

GELDNOOD!

Bron: De Heraut
Datum: zondag 23 juni 1901
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

ELDNOOD!

Het BESTUUR der NederL Vereeniging van Vrienden der 'Waarheid ontving, onder hartelijke dankzegging, als antwoord op zijn noodkreet door Prof. Rutgers, van P.W.H. ƒ 20; door Ds. B. van Schelven, van N.N. ƒ 5, en door den Penningmeester, van de Wed. J- T. te E. / s.

Het Bestuur had verwacht meerderen steun te zullen ontvangen, maar blijft hopen, dat de nu ontvangen giften, eerstelingen mogen zijn, die een blijden oogst voorspellen

Namens het

Dr. F. L. RUTGERS,

Bestuur,

Voorzitter.

Ds. B. VAN SCHELVEN, Vice- Voorzitter.

G, H. A. GROSHEIDE, Secretaris.

J. YSEBRAND, Penningmeester,

Koninginneweg 187.