Digibron.nl

GELDNOOD.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 7 juli 1901
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

GELDNOOD.

Onze hope is niet beschaamd, de Heere heeft bewezen, dat hij in dit goede land nog zijn Volk heeft, dat elkanders lasten wenscht te dragen, om alzoo de wet Christi te vervullen. Onder hartelijke dankzegging ontvingen wij, door Prof. Dr. F. L. Rutgers, van R. te Utrecht / 2.50; door broeder J. IJsebrand, van W. C. te Ubbergen ƒ 60.—; van Ds. v. d. B. te O. a/d. A. / 2.50; van Wed. de B. te Kollum / I.—; van broeder D. J. Bakker, van de kerk te Beetgum / 10 — (gevonden collectezak); van de Wed. v. d. G., te Nijkerk ƒ 5.—; van de Gereformeerde Kerk te Dordrecht C, door broeder Joh. Jonker ƒ5.— en van C. M. S. te Amsterdam ƒ 2.50.

Voor de maand Juni werden wij geholpen, maar wie helpt ons nu verder? Heeft onze Vereeniging bij die Kerkeraden, waardoor zij vroeger dikwijls gesteund werd, thans alle liefde verloren ?

Nameiis het Bestuur der Ned. Vereen,

van Vrienden der Waarheid,

Dr. F. L. RUTGERS, Voorzitter. Ds. B. VAN SCHELVEN, Vice-Voorzitter. G. H. A. GROSHEIDE, Secretaris. J. IJSEBRAND, Penningmeester, Koninginneweg 187.

In de vorige advertentie stond verkeerdelijk: P. W. H. ƒ20.—, de Wed. T. van E. ƒ 5.—, dit moet zijn: P. R. H. / 20.— en Wed. T. van E ƒ 2.—.