Digibron.nl

HÖVEKER & WORMSER.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 22 september 1901
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

;

): r ; n p n - ; n

n -

e

s ­ t .

.

VERSCHENEN:

DE BEKEERIN(>

van

LYDÏA MOHTEFIORE

Tante van wijlen mOZES lOHTEFIOËE.

Amsterdam.

Pretoria.

jpj*jys f

o.-éo.

BOEHHAIVDEI..

VOORHEEN

HÖVEKER& WORMSER,

Bij f. H. KOK, te Kampen, verscheen:

De Ibeteekenls

van de Gereformeerde

Belijdenis

voor de

wetensohap,

door

Dr. M.

BOUWMAN.

Prijs f O SO.

De verhouding- van de Geref. Kerken tot het Theol. onderwijs tijdens de Repulbllek,

door

Prof. D. K. WIELEN

Prijs f 0.30.

He Barmhartigheid

van het Christelijk

door

Ds. G. WISSE.

Prijs f 0.30.

GA.

in het licht Geloof,

Bij alle Boekhandelaars voorhanden.

Boek- en Courantdrukkerij:

DE ROEVER KRÖBER & BAKELS,

Amsterdam.