Digibron.nl

Vrije Universiteit.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 13 april 1902
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Vrije Universiteit

In dank ontvangen Voor de Vereeniging; Aan Contributiën:

Door den heer J. C. Nauta te Workum ƒ i; van den heer P. B. te A. / 1.50; door den heer Johs. Krap te 's Gravenhage / 65.

Aan Collecten (voor de Theol. faculteit): Van de Geret. kerk te Dieren / 20.10; id. te Blokzijl ƒ 2.80.

Aan Schenkingen:

Door den heer P. van Weeren te Leiden, gevonden in de collecte ƒ 2.50.

Voor de Medische Faculteit:

Door mej. M. Miedema te Leeuwarden van de halve Stuiversvereeniging te Sneek/6.92I/2.

Voor het Hospitium: Van mej. C. J. M. S. te A. ƒ 25. Voor het Studiefonds: Door mej. M. Miedema te Leeuwarden van de halve Stuiversvereeniging te Sneek/6.92I/2.

Hilversum.

S. J. S E E F A T,

Penningmeester.