Digibron.nl

Vrije Universiteit.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 27 april 1902
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

Vrije Universiteï

In dank ontvangen Voor de Vereeniging: Aan Contributiën: Door den heer P. Human Jr. te MeUssant uit Dirksland / 38; uit Ouddorp ƒ 11; uit Melissant / 2; uit Stellendam / 1.50; uit Herkingen / i; samen / 53.50; door den heer H. Peters te 's Hertogenbosch / 19; door P. van Reenen te Ede / 105 50, per post ontvangen ƒ 24.90; door den heer D. Geerling Azn. te Enschede / 158.50; door Ds. A. Nawijn te Oosterbierum / 64; door den heer H. M. Zoethout te Oudega (V/.) / 95.50; van Ds. C. te O./i, • Aan Collecten (voor de Theol. faculteit):

Voor de Medische Faculteit:

Door den heer J. Ouboter te Rotterdam, van de Halve stuiversvereen. ƒ 40;

Voor het Studiefonds:

Door den.heer J. Ouboter te Rotterdam, van e Halve stuiversvereen. / 160; door den heer . Klapwijk collecte van de Geref. kerk te Berkel . a. / 6 87; door den heer F. Zigterman Pz., e Groningen, van de Halve Stuiversvereen,

Van de Geref. kerk te Hilversum B/38 50I/2; van idem te Bedum B / 3.71I/2; van idem te Amsterdam (I/3 col.) / 238.55; van idem te Boxum ƒ 7.48; van idem te Beetgum / 35.35; van idem te Leeuwarden / 48, 22; van idem te Marrum / 7.55; van idem te St. Jacobi- Parochie / 2.13; van idem te Eernewoude

1-371/2; van idem te Berlicum / 13.39; van idem te Wartena ƒ 1.65; van idem te Britsum / 5.82; van idem te Bergum / 3; van idem te Suameer / 0.71; van idem te Hijum /2.37I/2; van idem te St. Anna-Parochie A ƒ 8.03; van idem te Oenkerk / 8.05; van idem te Suawoude ƒ 9.2r; van idem te Stiens f 3.28; van idem te Garijp / 7.50; van idem te Berkel(l/3 coU.)

957; van idem te Maassluis B / 45.60; van idem te Charlois (1/2 coU.) / T2.83.

II-32- Aan Schenkingen:

Van den heer M, N, Baert te Vlissingen/6.

Hilversum.

S. J. S E E F A T,

Penningmeester.

Boek- en Courantdrukkerij:

DE ROEVER KRÖBER & BAKELR,

Amsterdam,