Digibron.nl

HÖVEKER & WORMSER.

Bron: De Heraut
Datum: zondag 30 juli 1905
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2

Synode der Geref. Kerken te houden in 1905.

•••

Met het oog op de aanstaande Synode bieden wij aan een zeer beperkt aantal pakketten, inhoudende:

Acta der voorloop'ge Synode van Nederd. Qeref. Kerken te Utrecht 1888. . . . /

0.90

»

»

»

»

»

j>

»

»

1889. . . . „ 0 80

„ 2e

„ Leeuwarden 1890 „ 1.10

„ 3e

»

»

..

..

»

»

» 's-Hage 1891 . . . „ 1.50

„ 4e

„ Amsterdam 1892 „ 2.90

Acta der Generale Synode te Dordrecht 1893

, 3.20

Het Gereformeerde

Kerkel

Congres. Drie referaten door Dr. F. L. RUTGERS,

Mr. A. F. DE SAVORNIN LOHMAN en Dr. A. KUYPER 1887 „ 0.60

Dr. A. KuvPER. De Zegen des Heeren over onze Kerken. Inleiding op het gebed van het samenkomen der Geref. Kerken in Generale Synode te Middelburg 1896 „ 0.35 Rechtsgeleerde adviezen in zake het Kerkelijk Conflict I „ 0-60

De Gereformeerde Commissie van Advies „ 025

Waarde totaal .... / 12.50

Dit geheele pakket wordt zoolang de voorraad strekt franco toegezonden na ontvangst

van postwissel groot /3.90 met bijschrift „Pakket Synode".

^

Pretorft-PotchSstroom. HOVIKER & WOillISEE.