Digibron.nl

Familieberichten

Bron: De Heraut
Datum: zondag 13 november 1910
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4

De familie van wijlen den Heer H. D£ ROOS, betuigt bij deze haar weigemeenden dank, voor de vele en hartelijke bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden. Uit aller naam: Wed. H. DE ROOS—FLOOR.

De Bili, Nov. 1910.

Voor de talrijke en vertroostende blijken van deelneming in onze droefenis over het afsterven van onzen onvergetelijken Echtgenoot, Vader, Behuwd- Groot- en Pleegvader Ds. G. A. DE JONG, betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam: Wed. Ds, G, A, DE JONG—GOEDE,

's-Gravenhage, Nostmber 1910. Paulinastraat 40.

L G. WEISZ & C.

GommissioBalrs in Effecten, WESTERMARKT No. 21

AMSTERDAM.