Digibron.nl

Ingezonden Stukken.

Bron: De Heraut
Datum: zaterdag 5 februari 1916
Auteur: CHR. WARNER.
Pagina: 4

(Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie).

Hooggeachte Eedactie.

Het zij mij vergund door middel van uw blad den diepgevoelden dank der Kerken van Brussel en Antwerpen over te brengen aan hunne Zusterkerken in Nederland, Indië en Amerika, voor de liefderijke mededeelzaamheid, waarmee de bede om hulp voor het Gereformeerd Kerkelijk leven in België beantwoord is.

Wij hadden wel eenig bestaan van liefde en barmhartigheid verwacht, maar de uitkomst heeft onze verwachting waarlijk overtroffen.

Een stroom van collecten en gaven vloeiden ons toe, ten bedrage reeds vaxixwa tienduizend achthonderd gulden, en nog druppelen week aan week de giften na.

Door deze algemeene offervaardigheid is in den nood van Brussel voor ket vorige en het loopende jaar voorzien en kan ook Antwerpen straks, als er vrede komt, er weer aan denken een eigen Dienaar des Woords te beroepen.

Ook de Evangelisatiearbeid onder de Belgische vluchtelingen en geïnterneerden, die door broeder Debontridder, Brussels arbeider voor den dienst der Evangelisatie, in de kampen te Nunspeet en Oldebroek, wordt verricht, kon nu door Brussels kerk worden bekostigd.

Bij dien arbeid leverden de kericen der classis Harderwijk een zeer gewaardeerden bizonderen steun. Een commissie uit de Kerk van Nunspeet oefent er geregeld een doeltreffend toezicht op. En — wat het voornaamste nog is — God de Heere verleent er zijnen kennelijken zegen aan. Want ondanks allerlei tegenwerking en tegenkanting wordt bij menigeen onder die geestelijk zoo arme kamp-bevolking een opmerkelijke honger naar het zuivere Evangelie openbaar.

Wanneer de Gereformeerde Kerkbode voor Belgiè weer gedrukt en verzonden mag worden, zullen alle collecten en giften afzonderlijk wor-, den verantwoord.

Maar de zoo zwaar geteisterde doch nu ook zoo krachtig geholpen kerken van België begeerden thans reeds dit korte woord van warmen dank te spreken.

Onder vriendelijke dankbetuiging voor de gelegenheid, hun hiertoe geboden, verblijve ik, als dienaar des Woords der eene en consulent der andere Kerk,

Uw dw. dn.

Brussel.