Digibron.nl

Onze correspondenten en plaatselijke medewerkers

Bron: Maandblad der samenwerkende zendingscorporaties
Datum: maandag 1 december 1919
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 12

De aanstelling van correspondenten van het Zendingsbureau is een van die gebeurtenissen in het jaar, dat ten einde spoedt, waarop wij met groote dankbaarheid kunnen terugzien. Verschillende correspondenten hebben hun taak met ijver en toewijding aanvaard, zoodat de aanvang recht geeft om veel van de toekomst te verwachten. Wij zijn aan die correspondenten veel dank verschuldigd voor wat in dit jaar reeds door hen is verricht. Niet minder aan onze plaatselijke medewerkers, die onze correspondenten zoo flink hebben ter zijde gestaan, voor alles wat zij in het belang van onzen zendingsarbeid hebben gedaan. Wij bidden hun allen toe, dat God hen zegene in dezen arbeid en dat Hij hun in toenemende mate de heerlijkheid van het zendingswerk late zien!