Digibron.nl

Vereeniging van Ouderlingen der Ned. Herv. Kerk

Bron: Weekblad van de Nederlandse Hervormde Kerk
Datum: zaterdag 4 oktober 1941
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2, 3

Het bestuur van de Ver. van Ouderlingen der Ned. Herv. Kerk vergaderde op 13 September te Amsterdam. Het stemde tot verheuging, dat het werk der vereeniging in in steeds ruimer kring weerklank vindt. Het ledental stijgt voortdurend; uit verschillende plaatsen kwam het verzoek binnen tot het organiseeren van een westelijke bijeenkomst. Er bestaat in stijgende mate vraag naar de uitgaven van de vereeniging; de meeste brochures zijn helaas uitverkocht; het bestuur zal nagaan in hoeverre in deze tijden een herdruk (in de eerste plaats van de brochure over „Huisbezoek”) nog mogelijk is.

Het voornemen bestaat in dit najaar nog een regionale bijeenkomst te organiseren voor Den Haag en omstreken. Prof. dr. H. Kraemer heeft zich reeds bereid verklaard daar te spreken. Zoo mogelijk zal deze samenkomst op Zaterdagmiddag 1 November worden gehouden. Nadere mededeelingen volgen nog.

Gaarne wil het bestuur nog eens met nadruk de aandacht van alle presbyteries vestigen op de zoo waardevolle uitgaven van het Genootschap „De • Lichtdrager” (bureauadres, Stadhouderskade 137, Amsterdam-C). Dit beijvert zich om kleine, handige boekjes en brochures samen te stellen, typografisch keurig verzorgd, frisch en pakkend geschreven. Niets herinnert hier meer aan de oude tractaatjes! In deze uitgaven schuilt een prachtig Evangelisatiemiddel, een geschikte hulp vooral voor ons, ouderlingen. Hoe vaak overkomt het ons niet, dat wij op huisbezoek na een korter of langer gesprek, bij het weggaan denken: „dit is een begin, hoe nu hierop voort te bouwen?” Vooral in grptere plaatsen, waar zelden gelegenheid is het gesprek voort te zetten, kan dit zoo ontmoedigend werken.

Welnu, hier kunnen deze handige uitgaven met recht in een behoefte voorzien. Zij zetten het afgebroken gesprek voort. Wie ze eenmaal gaat gebruiken, kan er niet meer buiten. Eene ruime keuze wordt ons hier geboden. Voor ons doel zijn het meest geschikt de boekjes van de reeks „Kleine Fakkels”, kleine uitgaven van 16—32 blz; het formaat, 7½ bij 11cM, leent zich goed om bij brieven in te sluiten, de prijs bedraagt 5 tot 7½ ets. reductie bij grootere aantallen. Bekwame schrijven verleenden aan deze uitgaven hun medewerking; wij noemen b.v.: „Hoe kan God het toelaten” van prof dr. F. W. A. Korff; „Deserteurs” van ds. J. A. Kwint; „Werkloosheid” door prof. dr. W. J. Aalders; „Ik doe er niet meer aan” door ds. P. Fagel. Opnemen beteekent hier: lezen — en uitlezen! Ook: doorgeven aan een ander.

Wellicht kan men in vele plaatsen het verzoek tot kerkvoogden richten, een klein bedrag beschikbaar te willen stellen voor aankoop. Met f 10,— of f 20,— komt men al een heel eind. De ouderlingen, die zelf veel tijd geven aan hun arbeid, en menigmaal ook veel kosten er voor over hebben, hebben wel recht op zulk een ,,steunverleening”.

Het winterwerk vraagt allerwege weer onze volle aandacht. Velen komen tot de Kerk, die vroeger verre bleven staan. Er is bereidheid om naar het Woord te luisteren. Laten wij, ouderlingen, dan trouw zijn in onze bediening; laat ons, zooals ons is opgedragen en zooals wij beloofd hebben, „ijverig met de predikanten samenwerken in alles wat aan de christelijke volmaking der gemeente dienstbaar kan zijn”. Wij zijn er zeker van dat de uitgaven van de Lichtdrager ons bij het vervullen van deze moeilijke opdracht onschatbare diensten kunnen bewijzen.

Het bestuur van de Vereeniging van Ouderlingen der Ned. Herv. Kerk:

Dr. C. P. GUNNING, Voorzitter.

F. L. KROESEN, Secretaris,

(Poortstraat 71, Utrecht).