Digibron.nl

Asrama „Kehidupan Baru” te Soekaboemi

Bron: Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
Datum: woensdag 1 juli 1953
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7

Mej. Sur etna vertelt van haar school en internaat:

Onze asrama staat onder beheer van de Perkumpulan Sekolah2 „Kehidupan Baru” (die een voortzetting is van het werk van de Veren, voor Soedanese Meisjesscholen te Buitenzorg) met haar Prinses Juliana-school, een lagere school met internaat te Soekaboemi. Na de oorlog was er van het hele gebouw niets overgebleven, zodat, toen het werk weer werd begonnen door Mej. J. P. Zijderveld, er naar andere gebouwen uitgekeken moest worden. Onze school, die nu reeds gegroeid is tot een lagere school met bijna 450 leerlingen, kreeg ook het beheer over een huishoudschool, die het werk is geweest van de Christen Vrouwen Unie in Soekaboemi. Deze school telt nu ongeveer 70 leerlingen, waarvan er 20 net geslaagd zijn voor het eindexamen (staatsexamen).

In het begin van het jaar 1952 kregen we het heugelijke bericht, dat aan de Perkumpulan „K.B.” een gebouw was geschonken met het doel het te gebruiken voor internaat, tot bevordering van het Christelijk onderwijs. Het hoofdgebouw en paviljoen bieden ruimte voor ongeveer vijftig personen. Er werd direct begonnen met reparaties, zodat bij het begin van het nieuwe cursusjaar 1952 interne leerlingen konden worden aangenomen. In deze asrama is plaats voor leerlingen (jongens en meisjes) van de Sekolah „Kehidupan Baru” (lagere school) en meisjes van de middelbare scholen in Soekaboemi. De grootste moeilijkheid is steeds het gebrek aan arbeiders (sters). Gelukkig vonden we in Mevr. Oei Goan Kie, een van de actieve leden van de Chinese Kerk, een toegewijde kracht, die de zo moeilijke taak van Asrama-leidster in het geloof aanvaardde. In het internaat kwamen te wonen, zeven leerkrachten, vijf meisjes en drie jongens van de lagere school en twee meisjes van de middelbare school. Omdat wij geen fondsen hebben, konden wij het kostgeld niet lager stellen dan Rp. 100,— per maand, wat voor veler beurs nog te hoog bleek te zijn. Vele zijn de moeilijkheden, naast de financiële, vooral het bewaren van de goede verstandhouding onderling. Gelukkig mogen wij ons verheugen in de groei van de gemeenschap. Dank zij het initiatief van onze Asrama-leidster werden in de asrama ook reeds twee conferenties gehouden, n.l van de Christen-studentenvereniging en van een Chinese vereniging, die voor dat doel een bijdrage van Rp. 1000,— (duizend) per jaar gaf. Wat ons nog ontbreekt, is een aula voor de gezamenlijke bijeenkomsten.

In de vacantie stellen we de asrama ook open voor logees. Jammer, dat we bij gebrek aan leidsters voor de logees nog geen gezamenlijke bijeenkomsten kunnen voorbereiden. Wij bedoelen hiermee, dat het ons verlangen is, om in de toekomst minstens twee medewerksters te hebben, die in de asrama wonen en die door hun gebed en hun sorgen de sfeer helpen scheppen, waarin men, met vacantie zijnde, kan rusten naar lichaam en ziel Uw voorbede wordt gevraagd voor de vooruitgang van ons werk op dit gebied.

We willen proberen om aan het gebrek aan leidsters tegemoet te komen door in de asrama jonge meisjes in de gemeenschap op te nemen. Er zijn hier nog zo weinig vrouwen en meisjes, die enige training hebben in het samenwerken in geestelijke gemeenschap. Zo, dat men elkaar in het werk aanvult doordat men zich samen onder leiding van God stelt.

Het boek van Florence Allshorn heeft ons in dit opzicht veel te zeggen gehad. *)

Nu zijn we van plan, het te wagen om in de door haar aangewezen richting te werken. Wij zien geen andere weg dan om te beginnen met jonge vrouwen, die nog maar een eenvoudige opleiding of levenspractijk gehad hebben. Ons kleine begin in deze richting zal, hopen wij, daarin bestaan, dat wij zes jonge vrouwen vinden uit de Christen-gemeenten, die bereid zijn om ongeveer een half jaar of negen maanden met ons en de schoolkinderen in de asrama te wonen. Zij zouden dan een dagtaak krijgen, bestaande uit bijbelstudie, practijk handwerkles, verpleging, huishouding, enz. Alles gedragen door gezamenlijke bidstonden en onderling uitwisselen van gedachten.

Het contact met de omgeving van school en asrama willen wij onderhouden door het geven van handwerklessen aan vrouwen en meisjes. Ondanks de vele moeilijkheden, zijn we dankbaar gestemd als we denken, dat dit niet ons, maar Zijn werk is, dat gedragen wordt door Zijn en Uw aller gebeden.


*) Zie hiervoor elders in dit nummer.