Digibron.nl

Christelijke Scholen in Oost-Java

Bron: Zendingsblad der Nederlandse Hervormde Kerk
Datum: vrijdag 1 april 1955
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 8, 9, 10

In Oost-Java vindt men Christelijke scholen, die opgericht zijn en/of onderhouden worden door:

1. de Madjelis Agung (d.i. de Synode der Oost-Javaanse Kerk),

2. Enige kerken gezamenlijk, waaronder ook de Javaanse,

3. Andere Christenen.

Hieronder zal ik alleen iets over de scholen vertellen, die door de lichamen onder 1 en 2 genoemd, geleid worden.

De Madjelis Agung heeft al het werk, dat uitgaat van de Oost-Javaanse kerk verdeeld in „departementen”. Eén daarvan is het „departement van onderwijs”, de Badan Pendidikan Kristen of kortweg B.P.K. Het Bestuur zetelt in Surabaia en heeft haar afdelingen in verschillende plaatsen, o.a. in Kediri, Modjowarno, Swaru enz. Deze B.P.K, heeft nu de volgende scholen:

A. Sekolah Ra’jat Kristen 6 tahun (zesjarige Christelijke Lagere scholen): 12 in de residentie Kediri, 2 in Surabaia en 1 op Malang. De 12 scholen in Kediri worden door de Republiek gesubsidieerd, hoewel niet geheel. Van de 6 leerkrachten aan elke school worden er 4 door de regering betaald. De 2 scholen in Surabaia zijn niet (nog niet) gesubsidieerd.

Tijdens de Japanse bezetting mochten de christelijke scholen, waarvan er op geheel Oost-Java een kleine honderd waren niet worden geopend. Een uitzondering vormde de Residentie Kediri, waar bovengenoemde 12 scholen konden worden voortgezet, maar natuurlijk in die tijd zonder één cent subsidie.

B.Sekolah Menengah Pertama of S.M.P.. (=Mulo)

1 op Kediri. Deze school is nog niet gesubsidieerd.

1 op Modjowarno met gedeeltelijke subsidie van de regering. Het vroegere Normaalschool-complex is door de oorlog vernield. Op de oude fundamenten zette men enige nieuwe lokalen op.

1 op Surabaia. Op het erf van de Lagere school achter de kerk op Gubeng is een noodgebouw opgericht. De school is nog niet gesubsidieerd. 1 op Sitiardjo en 1 in de buurt van Tanggul. Deze beide zijn ook nog niet gesubsidieerd.

C. Sekolah Guru Bawah of S.B.G. Keristen (4-jarige Normaalschool voor onderwijzers).

1 op Modjowarno. Deze school is verleden jaar geopend met twee eerste klassen met 80 leerlingen. Zowel de leerkrachten als de leerlingen voldoen aan de eisen, door de Regering gesteld, zodat er hoop is, dat de school subsidie zal krijgen. Nu moet de school zichzelf zien te redden.

1 op Swaru. De gebouwen van het vroegere hulpziekenhuisje zijn hiervoor in gebruik genomen. De school is niet gesubsidiëerd. Voor dit doel heeft men in de buurt een noodgebouw opgericht met enige lokalen.

De scholen, die opgericht en/of in and gehouden worden door enige ker-n gezamenlijk, waaronder ook de Jaanse, vinden we in:

Surabaia: 1 Sekolah Guru atas of S.G.A. Keristen, welke is te vergelijken met de bovenbouw van de vooroorlogse Kweekschool. Deze school is volledig gesubsidiëerd en bestaat uit 2 eerste klassen, twee tweede klassen en 1 derde klas. Het aantal leerlingen is 170.

Verder zijn er nog 3 Sekolah Ra’jat, waarvan er één gesubsidiëerd is. Het Bestuur van deze 4 scholen bestaat uit vertegenwoordigers van de Javaanse, Batakse, Chinese en Indische gemeenten.

b. Malang: 1 Sekolah Menengah Pertama (Mulo), 1 Sekolah Menengah Atas (S.M.A.), enigszins te vergelijken met de hoogste klassen van de H.B.S., 1 Sekolah Guru Atas en een 4-jarige Huishoudschool. Ook deze scholen zijn nog niet allemaal gesubsidiëerd.

c. Madiun: 1 Sekolah Menengah Pertama (Mulo), 1 Sekolah menengah Ekonomi Atas (S.M.E.A.) en 1 Sekolah Guru Atas. Deze scholen werken zonder subsidie van de regering. Vooral de leerkrachtenvoorziening is hier schier onoplosbaar.

Financiering.

Om de uitgaven te kunnen bestrijden, doet de B.P.K. het volgende:

a. Maandelijkse bijdragen van de gemeenteleden verzamelen.

b. Schoolgeld innen.

Op een paar plaatsen worden de bijdragen voor het Christelijk onderwijs geïnd samen met de bijdragen voor de kerk. Hoewel velen bijdragen, is het resultaat toch nog niet bevredigend. Ten eerste omdat de bijdragen niet hoog genoeg zijn en ten tweede omdat velen nog overgeslagen worden. Om gunstiger resultaat te bereiken, is deze maand op de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Madjelis Agung met de „Hoofden” van haar „Departementen” besloten om huisbezoeken te brengen in de verschillende gemeenten. In elke gemeente zal het bezoek wel enkele dagen duren. Offervaardigheid van de Christelijke gemeente lijkt ons de meest gezonde basis voor echt Christelijk onderwijs, waarin in deze wereld van de Islam iets uit- en vóórgeleefd mag worden van de ware christenzin door karaktervorming en opvoeding.

Financieel staat elke afdeling van de B.P.K, zelfstandig. Het Bestuur in Surabaia werkt alleen coördinerend, helpt om subsidie te verkrijgen, komt bij de Inspectie enz. Zolang de financiële positie en basis van dit onderwijs nog zo zwak is, zal een goed functionerend paedagogisch en administratief centrum één van de vrome wensen blijven.

Personeelsbezetting.

Leerkrachten aan de Sekolah Menengah Atas moeten in het bezit zijn van een middelbare akte of een candidaatsexamen ener Hogeschool. Die aan de Sekolah Gura Atas moeten in het bezit zijn van een middelbare akte of de hoofdakte. Zij, die lesgeven aan de Sekolah Menengah Pertama moeten een kweekschool diploma bezitten. Eén van onze moeilijkste problemen is, hoe dergelijke leerkrachten te winnen, die tevens Christen zijn. Gelukkig zijn de niet-Christen collega’s altijd gewillig om ons te helpen en bereid zich zoveel mogelijk aan te passen aan het Christelijk onderwijs.

Schoolgebouw.

De gebouwen van de gewezen zendingsscholen zijn deels door de B.P.K. deels door de regering in gebruik genomen. Er zijn tekenen, die erop wijzen, dat in de toekomst alle gebouwen teruggegeven zullen worden aan de B.P.K.

Slotsom.

Deze opsomming van wat er op Oost-Java aan Christelijk onderwijs is, hielden wij opzettelijk beknopt. Onze Christen-Chinese broeders nemen eveneens deel aan het Christelijk onderwijs in het Indonesisch. Eén hunner zou daar het best een overzicht van kunnen geven. Onze bedoeling was, u een indruk te geven van de activiteit van de Christen-Indonesische onderwijzers voor het Christelijk onderwijs en van enkele moeilijkheden, waarmede zij worstelen. Wilt hen niet vergeten in Uw voorbede.

Moentari Hardjowasito.

Surabaia, Februari 1955.