Digibron.nl

Boekbespreking

Bron: Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Datum: vrijdag 1 juni 1973
Auteur: J.C. Gilhuis
Pagina: 22

Een driehoeksverhouding?

Onder de titel: „Joden, christenen en muslims: een driehoeksverhouding?” heeft drs J. Slomp een brochure geschreven in de door deputaten „Evangelie en Israël” uitgegeven driemaandelijkse periodiek „Verkenning en bezinning”. Dat deze drie hier in één adem genoemd worden ligt voor de hand, ook tegenover de andere wereldgodsdiensten, omdat de islam zonder jodendom en christendom niet te denken is. De ontmoeting met de islam, evenals het gesprek met Israel, is dan ook van heel andere aard dan het contact met de andere wereldgodsdiensten. Wanneer er in de Koran gezegd wordt hoe God ook Mohammed in de rij der profeten gezet heeft, wordt er op de beide voorgangers van de islam aldus teruggegrepen: „…toen Wij met de profeten een verbond aangingen; ook met U en met Noach en Abraham en Mozes en Jezus, de zoon van Maria.”

Aanvankelijk legde Mohammed er vooral nadruk op dat zijn boodschap uit dezelfde openbaringsbron kwam als wet en evangelie. Toen het hem echter niet lukte de joden te winnen, zette hij zich tegen hen af door te zeggen dat zijn boodschap zich aansloot bij het oorspronkelijke jodendom, waarvan zijn joodse tijdgenoten afgeweken waren. Al heel vroeg is de islam dan ook in conflict gekomen met zijn beide voorgangers. In deze brochure heeft drs Slomp met name de verhouding tussen jodendom en islam aan de orde gesteld. Hij schrijft daarin over Mohammeds contact met de joden, over religieuze en politieke conflicten met hen, en handelt dan verder over de positie van de joden in moslimse landen, over de invloed van het jodendom op de islam en over de vitaliteit en creativiteit van het jodendom in de wereld van de islam.

Al krijgt men uit allerlei documenten de indruk dat de islam in de eerste eeuwen toleranter geweest is dan later, toch eindigt de schrijver, die de laatste acht jaren in een moslims land gewoond heeft, met de conclusie „dat er in het verleden voldoende aanknopingspunten en goede voorbeelden voor jood, moslim en christen aanwezig zijn, om ook vandaag in vrede te kunnen leven. Dat bij die vrede ook het werk van de Kerk in de wereld van de islam gebaat zal zijn, behoeft geen betoog.”

Deze interessante brochure betekent een waardevolle aanvulling op de in deze reeks verschenen deeltjes. Ook de populair wetenschappelijke literatuur, die er in Nederland over de islam voorhanden is, werd er door verrijkt. We hopen van harte dat in en buiten onze kring deze brochure veel aftrek vinden zal. (Bestelling door storting of overschrijving van f 1,50 op postrek. 512284 t.n.v. bureau Evangelie en Israël Geref. Kerken, Wilhelminalaan 3, Baarn).

Matteus missionair

Op verzoek van Kom over de Brug is een publicatie verschenen van Hans-Ruedi Weber: „De Uitnodiging - Matteus missionair” (uitgegeven door het Ned. Bijbelgenootschap, dat ook de vertaling verzorgde, en de Kath. Bijbelstichting - 152 blz. - f 7,50). Het is door z’n hele opzet op de gemeenteleden geschreven.

Daar heeft vooral ook aan bijgedragen dat elk hoofdstuk begint en telkens weer teruggrijpt op treffend gekozen reproducties van kunstwerken (Rembrandt, Chagall, e.a.). Vooral het beeldhouwwerk van de op 17 jaar overleden Erdmann-Michael Hinz is bijzonder ontroerend. Weber heeft dat heel knap ingebouwd in zijn betoog. Maar dat niet alleen. De verrassende dingen die hij naar voren brengt over de zendingsgedachte bij Mattheus en de boeiende manier waarop hij dat beschrijft maken dat men dit boekje met gespannen aandacht uitleest.

Misschien heeft het in het najaar van 1972 nog niet de aandacht gekregen die men zich gedacht had. Maar dan is het wel te hopen dat dit alsnog gebeurt, want deze uitgave verdient dat tenvolle.

De speciaal geselecteerde subcommissies voor de bijbelstudies aan het slot kan men voor gewone gemeentekringen wel vergeten (waar zouden de daarvoor uitgeruste studiosi vandaan gehaald moeten worden?). Toch bevatten deze bijbelstudies vragen en aanwijzingen genoeg, die als discussiepunten kunnen dienen bij de bespreking van de verschillende hoofdstukken.

Bestellingen kunnen worden gedaan bij het Nederlands Bijbelgenootschap - postbus 620 - Haarlem.

Boekje van Nyerere

Er mag met dit boekje echt wel een beetje gezwaaid worden. De hierin opgenomen uitspraken van Julius Nyerere, predident van Tanzania, getuigen van veel levenswijsheid. Prins Claus wijst daar in een „voorwoord” ook op: „Economische groei alleen is geen menswaardige vooruitgang… Nyerere wil zijn volk behoeden voor het eenzijdig najagen van het materiële. De geschiedenis heeft hem geleerd hoe mager de buit kan zijn van die jacht! Wat Nyerere voor ogen heeft blijkt wel uit enkele, hier volgende voorbeelden:

• De vraag „hoe word ik er beter van?” moet sociaal onaanvaardbaar worden. De vraag moet zijn: „welke voordelen of nadelen zijn het gevolg voor de mensen uit wie onze maatschappij bestaat?”

• Er moet iets mis zijn met een maatschappij waarin één man, hoe hard hij ook werkt of hoe knap hij ook is, een „beloning” kan krijgen die even groot is als duizenden van zijn medemensen bij elkaar.

• Het is gemakkelijk een beroep te doen op anderen als er een offer moet worden gebracht.

Genoeg om dit boekje in brede kring aan te bevelen. Het is sa mengesteld onder auspiciën van de Nationale Commissie Ontwikkelingsstrategie 1970-1980, en door storting van f 1,– verkrijgbaar bij de Staatsdrukkerij te ’s Gravenhage, giro 425300.

Bericht van Zambia

Wie de pocket van dr mr Bas de Gaay Fortman: „Derde wereld in beweging - bericht uit Zambia” (uitg. Wereldvenster - Baarn - 110 blz. - f 12,50) gelezen en verwerkt heeft, is niet alleen heel wat te weten gekomen over Zambia, maar ook veelzijdig geïnformeerd over het hele zuidelijke deel van Afrika. Het ene is onlosmakelijk met het andere verbonden omdat Zambia een duizenden km lange grens heeft met Angola, Zuid-West Afrika, Rhodesië en Mozambique.

Een „bericht uit Zambia” heeft dan ook aan alle kanten te maken met de situatie in Zuidelijk Afrika: de politieke ontwikkelingen, de raciale spanningen, de economische problemen, en de relaties tot de „westelijke” wereld.

Het aantrekkelijke van dit boekje ligt vooral hierin dat het geen abstracte verhandeling biedt, die voor velen moeilijk te verwerken is. De auteur heeft er slag van om een brede lezerskring duidelijk te maken hoe je al deze ingewikkelde problemen in het dagelijkse leven overal tegen het lijf loopt. Hij ziet de dingen en kan ze weergeven ook. Het zijn reisbeschrijvingen van niveau.

Het beeld dat hij geeft van wat onderontwikkeldheid eigenlijk is; het portret dat hij tekent van een christen-president als Kaoenda; evenals zijn schets over ontwikkelingshulp in de praktijk… is niet alleen interessant om te lezen, maar is vooral ook aan te bevelen om er in discussiegroepen mee te werken.

Jammer is dat het hoofdstuk over „ontworsteling aan het westerse christendom” geschreven werd tegen de achtergrond van bepaalde typen van zendingswerk, waar de meeste zendingsinstanties in Nederland niet graag voor tekenen. Of daar ook de middenmoot van blz 76 aan te wijten is? In het licht van het Nieuwe Testament lijkt het me nogal aanvechtbaar; en bovendien lijdt het boek aan innerlijke tegenspraak.

Nieuwe Uitgaven

„Waar moet dat heen met ons bestaan?”, uitg. W.D. Meinema B.V., Delft. Inleidingen gehouden op de tweede landelijke werkdag voor ontwikkelingssamenwerking van de Geref. Kerken in november 1972 te Rotterdam.

Bij uitg mij. J.H. Kok B.V. te Kampen verschenen:

1. „Christelijk onderwijs met de wereld als horizon” door prof Verkuyl en drs Plomp. Eerste deel: Mondiale vorming in de chr. school. Tweede deel: Van detheorie naar de praktijk van het christeljk onderwijs met de wereld als horizon.

2. „Op de speelplaats van het heil” door drs T.M. Gilhuis. Ondertitel: De school met de bijbel en de gerechtigheid op aarde.