Digibron.nl

Kanselboodschap bij het jubileum van H.M. koningin Juliana

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 september 1973
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 2

Ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. de Koningin ontvingen de kerkeraden voor zondag 2 september j.l. de volgende kanselboodschap van het moderamen van de generale synode:

Wij hebben alle reden om niet alleen als burgers van het land, maar ook als leden van de kerken dankbaar te zijn voor de w^ijze, v\^aarop H.M. de Koningin In de afgelopen 25 jaar haar moeilijke taak als staatshoofd heeft vervuld.
Wij denken aan haar grote toewijding en bekwraamheid; maar ook aan haar liefde voor ons land en ons volk, en haar gehechtheid aan de hoge waarden van menselijkheid, gerechtigheid en vrede.
Wij zijn dankbaar, dat wij een Koningin mogen hebben uit een geslacht, waarvan in vaak moeilijke tijden mannen en vrouwen tot leiding werden geroepen, die de zin daarvan hebben gezocht in het oefenen van goddelijk recht: hulp voor armen en verdrukten, bevrijding van geweld en tirannie.
Daarbij werden zij meermalen als het ware boven zichzelf uitgetild om instrumenten te worden van die heerschappij, die te maken heeft met het recht van de Allerhoogste dat tegelijk genade is voor wie Hem vrezen.
Het hangt samen met de oorsprong van ons volk in zijn geschiedenis, dat wij niet veel waarde hechten aan verheerlijking van vorsten.
Als wij dus God dankbaar zijn voor ons vorstenhuis tot op deze dag, dan is dit vooral om datgene wat Hij deed door mannen en vrouwen uit dit huis, in de heel bijzondere zin waarin de Heilige Schrift spreekt over de taak van de "Koning bij de gratie Gods".
In ons volkslied klinkt door de bede: "Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God, mijn Heerl" Als wij dat niet meer verstaan zal ons volk wellicht nog wel zijn nationaal bestaan kunnen voortzetten. De vraag rijst echter, of het dan niet zijn diepste bestaansrecht heeft verspeeld.

Dit geldt ook voor ons vorstenhuis. En daarom is deze zondag een dag van gebed en voorbede. Voor en met onze Koningin willen wij ons vandaag voor Gods aangezicht stellen als mensen van deze tijd, ons bewust van de dreiging van vele ontbindende machten. Als mensen die weten dat alleen vrede door gerechtigheid de zin van alle heerschappij is. Als mensen ook, die op een betere gerechtigheid hopen dan medemensen ooit kunnen geven: eeuwige gerechtigheid en eeuwige vrede.
Geloofd zij Gods heerlijke Naam voor eeuwig, en Zijn heerlijkheid vervulle de aarde.