Digibron.nl

Collectenlijst 1974

Bron: Kerkinformatie
Datum: donderdag 1 november 1973
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 16, 17

Aanbevolen data: Bestemmingen Aantal collecten *) ("ene inzameling")
6 januari HULP AAN KERKEN IN BINNEN- EN BUITENLAND . . . . (hulpbehoevende kerken resp. verstrooiden buitenland) 1 (3)
24 februari GEESTELIJKE VERZORGING (koopvaardij en binnenvaart) 1 (3)
14 april LANDELIJK EVANGELISATIEWERK 1 (3)
25 augustus THEOLOGISCHE OPLEIDINGEN - BIJBELVOORZIENING Theologische Hogeschool 1/6 (1/2) Vrije Universiteit 1/3 ( 1) Theologische opleidingen in het buitenland 1/6 (1/2) Nederlands Bijbelgenootschap 1/3 ( 1)
8 september LANDELIJK CENTRUM GEREFORMEERD JEUGDWERK . . . 1/3 ( 1)
6 oktober STICHTING STEUN KERKBOUW (S.S.K.) 1 ( 3)
27 oktober BIJZONDERE EVANGELISATIETERREINEN 1 Evangelieverkondiging onder Israël ( 1) Evangelisatie In België ( 1 ) Evangelisatie In Noord-Brabant en Limburg ( 1)

Voorts beveelt de generale synode aan een collecte te houden voor:
17 november BIJDRAGEN AAN OECUMENISCHE INSTELLINGEN 1/3 ( 1)
6 2/3 (20)

*) Tussen haakjes het aantal "oude" collecten.


Toelichting collectenlijst
1. De aanbevolen data zijn afgestemd op de kerken, waar men de gewoonte van de ene inzameling heeft. De bedoeling is dat deze kerken op de aangegeven zondagen de "ene inzameling" geheel (c.q. voor het gevraagde deel) zullen bestemmen voor het vermelde doel.
Van de kerken, die niet deze "ene inzameling" toepassen, wordt verwacht, dat zij een hele collecte, die in beide diensten gehouden wordt, voor ieder van de genoemde doeleinden zullen bestemmen in de tussen haakjes vermelde aantallen. Deze kerken wordt verzocht de betreffende collecten in de eerste plaats op de aanbevolen data te houden, en voorts op data, die zo dicht mogelijk bij de aanbevolen zondagen liggen.

2. De collectenlijst 1974 vertoont ten opzichte van die voor 1973 de volgende wijzigingen:
a. De collecte voor Hulp aan kerken in binnenen buitenland is in de plaats gekomen voor de collecte "Geestelijke verzorging (Verstrooiden buitenland. Zee-, Land- en Luchtmacht en Steun kerken in emigratlegebieden)". Voor de laatstgenoemde twee doeleinden is nl. minder geld nodig dan voorheen, zodat zij voor opneming in de collecte minder in aanmerking komen. De geestelijke verzorging van verstrooiden in het buitenland wordt gesteund via hulp aan Nederlandse kerken in het buitenland, hetgeen dezelfde aard van bestemming is als steun aan Hulpbehoevende kerken in Nederland.
b. In 1973 werd voor de Theologische Hogeschool 1/3 inzameling (1 "oude collecte") gevraagd. Nu kan met de helft daarvan worden volstaan. De hierdoor vrij gekomen halve "oude collecte" (1/6 inzameling) is bestemd voor "theologische opleidingen in het buitenland", d.i. voor steun aan het Reformed Theological College in Geelong (Australië), en aan de Protestants Theologische Faculteit te Brussel, alsmede voor het verlenen van studietoelagen.
c. Voor de geldwerving voor S.S.K. werden in het verleden enkele z.g. 1%-acties gehouden; afzonderlijke acties dus, waarbij giften werden gevraagd om in de geldbehoefte van S.S.K. te voorzien. Doordat de kerkbouw in omvang afneemt, wordt voor de komende jaren een dergelijke actie niet nodig geacht. Er zijn echter nog wel zoveel kerkbouw-projecten, dat — om S.S.K. in staat te stellen haar hulpverlening voort te zetten — een aanvulling van de geldmiddelen nodig is. Daarom stemde de synode ermee in, dat in 1974 een collecte voor S.S.K. wordt gehouden. De Stichting Steun Kerkbouw zal tegen de datum die voor deze collecte wordt aanbevolen (6 oktober 1974) zorgen voor voorlichtingsmateriaal.

3. In de collectenlijst 1974 komt ook de in 1972 ingevoerde "aanbevolen collecte" voor ten behoeve van bijdragen aan oecumenische instellingen. De synode heeft deze collecte niet opgenomen in de bestaande reeks van uitgeschreven ("verplichte") collecten, omdat het aan de kerken wordt overgelaten deze collecte al of niet te houden. De synode beveelt het houden van deze collecte echter wel sterk aan. De beleving van de oecumene, waaraan onze kerken haar deel willen bijdragen, brengt voor het kerkverband financiële consequenties met zich mee. De synode acht het juist, dat de kerken ook in dit opzicht van hun oecumenische gezindheid blijk kunnen geven door in die consequenties naar vermogen te delen. De opbrengst van de collecte is in de eerste plaats bestemd voor de betaling van de bijdrage aan de Wereldraad van Kerken (voor 1974 ƒ35.000 + een eenmalige bijdrage van ƒ 17.500 in verband met de Vijfde Assemblee van de Wereldraad). In 1972 bracht de collecte echter meer op dan voor die bijdrage nodig Is; dat meerdere is dan bestemd voor de bijdragen aan andere oecumenische instellingen, b.v. de Conferentie Europese Kerken, de Hervormde/Gereformeerde Wereldbond en de Gereformeerde Oecumenische Synode.

4. Afdracht van de collectenopbrengsten: Gaarne steeds zo spoedig mogelijk nadat de collecte gehouden is, de opbrengst storten of overschrijven op postgirorekening nr. 51 31 53 van het Algemeen Kerkelijk Bureau te Utrecht, met duidelijke vermelding van de bestemming der gelden.