Digibron.nl

Eigen koers

Bron: Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Datum: vrijdag 1 februari 1974
Auteur: dr J. van der Linden
Pagina: 8, 9

Bij de delegatie die Nederland enkele maanden geleden bezocht, bevonden zich ook twee vertegenwoordigers van de vroegere Chinese kerk van Midden-Java, nu de Christelijke Indonesische Kerk, omdat zij reeds lang niet meer een uitsluitend chinees stempel draagt. Dr J. van der Linden, die nauw met deze kerk samenwerkte in Semarang vertelt iets over de achtergronden, terwijl de twee afgevaardigden hun visie geven op het nederlandse kerkelijke leven.

Naast de javaanse kerken op Midden-Java, (de GKD) onderhielden onze kerken steeds een nauwe relatie met de vroegere Chinese kerken daar, nu de Indonesische Christelijke Kerken (de GKI). Zij zijn in de loop der jaren gegroeid uit de chinese bevolkingsgroep. Het was er vaak mee als met dat zaad uit Jezus’ gelijkenis, dat opkwam en groeide zonder dat de mens zelf wist hoe.

Vooral in de eerste tijd van de zending hebben wij niet al te veel aandacht aan deze bevolkingsgroep gegeven.

Desondanks ontstonden er Chinese kerken met een eigen identiteit, die op Midden-Java ook hun eigen plaats innamen en hun eigen opdracht aanvaardden.

De samenwerking met de GKI verliep ook langs andere lijnen dan met de GKD. Toch bleven er steeds zoveel aanrakingspunten met de GKD enerzijds en met onze kerken, dat ook in vroegere delegaties altijd de GKI vertegenwoordigd was.

Deze keer zond de GKI dr Widyapranawa en ds Tjahjaputra. Dr Widyapra-nawa is de oud-testamenticus aan de Theologische Hogeschool te Djokjakarta. In de jaren van het conflict rond Nieuw-Guinea, toen het indonesische studenten onmogelijk werd gemaakt om in Nederland te studeren, promoveerde hij in Schotland op een proefschrift over „de Engel des Heren in het Oude Testament”. Met dr Budiman en nog een enkele andere collega vormt hij het team uit de GKI dat in goede samenwerking met de javaanse en nederlandse docenten de verantwoordelijkheid draagt voor de predikantenopleiding van beide kerken.

Ds Tjahjaputra is verbonden aan de stichting voor de kadervorming, opgezet door de beide synodes van de GKD en GKI. Op verzoek van de stichting blijft ds Tjahjaputra nog enkele maanden in Nederland om de aanpak van de problemen rondom de kadervorming en gemeentetoerusting in onze kerken en daarbuiten te bestuderen. Het zal zijn taak straks zijn onze westerse aanpak te vertalen in de situatie van zijn kerken, die in Indonesië wel een zeer bijzondere positie innemen.

De GKI vindt haar achtergrond in de Chinese minderheid in Indonesië. Deze minderheid werd gekenmerkt door een merkwaardige openheid voor het evangelie. Opwekkingsbewegingen spreken in deze kringen veel aan. De pinksterkerken vinden niet het minst onder de Chinese groeperingen hun aanhang.

De GKI moet temidden daarvan haar eigen koers zoeken. Haar naam, GKI: Indonesische Christelijke Kerken, doet reeds uitkomen wat haar ideaal is. Viel oorspronkelijk het accent op het specifieke Chinese karakter, dit is na de oorlog, mee in verband met de politieke situatie, radicaal gewijzigd. Integratie in de indonesische maatschappij kreeg in de Chinese kringen hoge prioriteit.

Nog zijn lang niet alle problemen rond deze integratie opgelost. De GKI zal zoekend en tastend haar weg daartussen moeten gaan. Zij begint, netals wij hier, steeds meer oog te krijgen voor de consequenties van het evangelie voor heel het mensenleven in al zijn verhoudingen.

De beide broeders uit de GKI vertegenwoordigden wel de jongere generatie in deze kerken. Zij hebben in de vele contacten hier in ons land tijdens dit delegatiebezoek heel bescheiden, maar ook heel beslist ons duidelijk gemaakt wat zij van de toekomstige samenwerking verwachten.

Het had een goede zin, dat deze beide broeders samen met de delegatie van de GKD naar Nederland kwamen. Meer dan ooit zijn deze kerken op elkaar aangewezen. De samenwerking aan de Theologische Hogeschool en in de kadervormingsstichting mogen als een goed voorteken worden gezien.

De situatie van vandaag in Indonesië vormt voor beide kerken een uitdaging om in de spanningen tussen de bevolkingsgroepen een sprekend getuigenis te doen horen van het evangelie van Jezus Christus, die Zijn bevrijdend woord spreekt in de verhoudingen van volken en rassen.

Onze kerken zullen zich met deze beide partners op Midden-Java nauw verbonden moeten weten, juist nu wij op weg zijn naar een toekomst waarin wij meer dan ooit elkaar zullen mogen dienen. Niet voor niets stond in alle besprekingen met de laatste delegatie centraal het woord uit 1 Cor. 12: vele gaven, één Geest en allen leden van één Lichaam!


Ds Tjahjaputra zegt: „Mijn persoonlijke indruk over wat bij u gemeentetoerusting genoemd wordt, is deze: dat men daarbij tracht om gewone gemeenteleden te activeren, opdat zij werkelijk de taak van de kerk beleven en doorleven. Alle activiteiten van de kerk kunnen alleen iets betekenen als de gewone gemeenteleden er achter kunnen staan.

Bij ons bezoek aan het Toerustingscentrum kregen we een goed verzorgd programma te zien. Mijn vraag is: de dingen die in al die cursussen naar voren komen, worden die ook verder gebracht in de plaatselijke gemeenten? Juist op dit gebied, dacht ik, heeft de kerk een grote taak”.

Dr Widyapranawa zegt: „In de eerste plaats ben ik aangetrokken door uw organisatie, die het hele kerkelijke leven, waaronder de evangelisatie, bestrijkt. Uit de gesprekken met de staf en het bezoek aan het Evangelisatie-centrum, ben ik getroffen door de kundigheid. Wij missen in Indonesië die „organisatie”-kant van het werk.

Toch heb ik ook begrepen dat u voor grote problemen staat. Het is misschien makkelijker de aandacht van de gemeenteleden te vragen voor de Derde Wereld, dan voor het evangelisatiebezoek in eigen land. Mijn indruk is dat men wel over zending wil praten, maar minder aandacht heeft voor de evangelisatie. Misschien ook wel omdat men zich „gedekt” voelt door iets voor de zending te doen en zo gemakkelijker verstek laat gaan bij de evangelisatie.

Hoe dan ook, ik dacht dat er een zekere afstand is tussen gemeente en evangelisatiewerk. Toch kan dit werk pas vruchten dragen als de hele gemeente zich daar bewust van is.”