Digibron.nl

Samenwerking met de Nederlandse Hervormde Kerk

Bron: Kerkinformatie
Datum: vrijdag 1 februari 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7

Na een uitvoerige discussie, waaraan ook de leden van het moderamen van de hervormde synode deelnamen, heeft de gereformeerde synode een aantal overwegingen en besluiten vastgesteld voor de samenwerking met de Nederlandse Hervormde Kerk. Wij laten ze hier onverkort volgen:

De synode overweegt:

1. a. Het contact tussen de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland, zoals dat vorm gekregen heeft in 'Samen op Weg' dient te worden voortgezet;

b. Tussen beide genoemde kerken is o.m. nog onvoldoende overeenstemming inzake de leer aangaande de kerk, zoals onder andere in de handhav'ng van de belijdenis, de ruimte en grenzen van de kerk tot uiting komt;

c. Op het plaatselijk grondvlak in vele delen van het land komt een vruchtbaar gesprek tussen beide kerken nauwelijks op gang;

d. Het onder b. en c. gestelde is van zo groot gewicht, dat in groeiende contacten tussen beide kerken in dit stadium niet verder kan worden gegaan dan wat met het woord 'samenwerking' kan worden aangeduid;

2. a. Dat t.a.v. het verzoek van de gezamenlijke vergadering van de generale synode van de Nederlandse Hervormde Kerk en van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden op 15 en 16 juni 1973 thans geen definitieve beslissing kan worden genomen, omdat daarvoor in de bestaande bepalingen van de kerkorde de grondslag ontbreekt;

(Dit betreft de vraag om het ontwerp-Statuut voor een gemeenschappelijke synode in behandeling te nemen. Red. Kerkinformatie)

b. Dat de grondslag voor een eventuele beslissing terzake zal worden gelegd in artikel 128 der kerkorde, wanneer de wijziging van dit artikel de goedkeuring zal hebben ontvangen van de volgende generale synode;

c. Dat er geen bezwaar bestaat om zich reeds thans een voorlopig oordeel te vormen over het bedoelde verzoek en dit oordeel tegelijk met de vastgestelde wijziging van artikel 128 der kerkorde voor te leggen aan de kerken om de mindere vergaderingen in gelegenheid te stellen van haar gevoelen blijk te geven.

De synode besluit:

1. Het 'Samen op Weg'-gaan voort te zetten en het groeiend contact met de Nederlandse Hervormde Kerk in deze fase uit te bouwen in de weg van 'samenwerking';

2. Het ontwerp-statuut in principe te aanvaarden, met dien verstande dat in plaats van de voorgestelde term 'gemeenschappelijke synode' gekozen wordt voor de term 'gemeenschappelijke vergadering van synoden' en de synode van de Ned. Herv. Kerk te verzoeken deze keuze over te nemen.

3. Het moderamen te verzoeken tezamen met deputaten oecumene binnenland over het in het vorige punt genoemde overleg te plegen met het moderamen van de Nederlandse Hervormde Kerk en van dit overleg verslag te doen aan deze synode.

4. Deputaten te benoemen voor de interim-raad van deputaten in een samenstelling zoals deze in de nota van beide moderamina d.d. 7-12-1973 wordt uiteengezet;

5. Akkoord te gaan:

A. met de volgende taakstelling voor de interim-raad van deputaten:

a. de voorbereiding van een gemeenschappelijke vergadering van beide synoden en de uitvoering van die besluiten, welke naar het oordeel van de gemeenschappelijke vergadering van de synoden daarvoor in aanmerking komen;

b. de zorgvuldige begeleiding van de samenwerking van beide kerken;

c. de bevordering van de samenwerking op pastoraal, diaconaal en missionair gebied;

d. het formuleren van gemeenschappelijke uitgangspunten met betrekking tot de betekenis, de functie en de handhaving van de belijdenis; het formuleren van kernen van belijden, met name aangaande het belijden van Christus i'n deze tijd en aangaande de leer van de kerk, het samenstellen van een overeenstemming in belijden als grondslag voor een verdere uitbouw van de eenheid als handreiking aan de plaatselijke kerken met het oog op de door de gereformeerde synode verlangde consensus;

e. het coördineren van geografische grenzen van wijkgemeenten, plaatselijke kerken, classes en particuliere synoden of provinciale kerkvergaderingen;

f. het beraad over de vorming van een gemeenschappelijk secretariaat.

B. met de instelling van drie sub-commissies

1. Een sub-commissie Begeleidi^ng met de volgende opdracht:

a. het opstellen van modellen van samenwerking en de bespreking van deze modellen met classes/gemeenten/kerken die daarom hebben gevraagd;

b. het organiseren van conferenties van hervormde gemeenten en gereformeerde kerken, die tot samenwerking zijn gekomen, ter bespreking van de vragen die zich daarbij voordoen; c. het doen van suggesties en het voorleggen van vragen aan de centrale werkgroep, voor zover dit van belang zal kunnen zijn voor het algemeen beleid.

2. Een subcommissie Kerkordelijke aangelegenheden met de volgende opdracht:

a. het maken van een vergelijkende studie van de beide kerkorden, inhoudelijk en structureel;

b. het instellen van een onderzoek naar het vraagstuk van de geboorteleden en de grenzen van de kerk;

c. het coördineren van geografische grenzen van wijkgemeenten, plaatselijke kerken, classes en particuliere synoden of provinciale kerkvergaderingen;

d. het onderzoeken van de functies van meerdere vergaderingen, de verhouding van deputaatschappen en organen van bijstand;

e. het onderzoek naar het verschil in beleid en besluitvorming tussen beide kerken.

3. Een sub-commissie Belijdenisvragen met de volgende opdracht: te komen tot een voorstel met betrekking tot een gemeenschappelijke formulering van de kernen van belijden in deze tijd, rekening houdend met de in het verleden gegeven opdrachten op dit gebied en daarbij voorrang te verlenen aan de leer van de kerk, in verband met de geconstateerde uiteenlopende visies tussen beide kerken.