Digibron.nl

Wereldwijs

Bron: Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Datum: vrijdag 1 maart 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 12, 13

Indianen-Kerk

De kerk van de Quichua-indianen in Ecuador groeit snel. Waren er vijf jaren geleden nog maar 200 christenen onder de twee miljoen indianen, nu zijn het er al 5.000. Onlangs vroeg een geheel dorp zelfs de doop aan. De groei zal nog wel voortduren want 300 gemeenteleden volgen de kadertrainingscursussen waarmee ze ambtsdrager of reizend evangelist kunnen worden.

Kerk en computer

Het ziet er naar uit dat de nieuwe gereformeerde synode die volgend jaar bijeenkomt beter geen computer kan inschakelen om de stemmen te tellen. De baptisten in Texas gebruiken hem althans nooit meer. Volgens de computer was ds James G. Harris gekozen tot praeses van de regionale kerkvergadering. Hij sprak de vergadering toe en riep de journalisten bijeen om uiteen te zetten wat zijn visie was op het kerkelijk leven.

Ondertussen telde de verkiezingscommissie de stemmen nog eens na zonder computer. Toen bleek dat in werkelijkheid ds Ralph Smit gekozen was. Met een blosje droeg ds Harris de door de falende computer ontvangen voorzittershamer aan zijn collega over.

Zorg voor wezen

De Orthodoxe Kerk van Ethiopië heeft besloten zich het lot aan te trekken van de vele wezen in de gebieden die van de recente hongersnood te lijden hebben gehad. Doordat reeds enkele jaren lang de regens uitbleven kon in een enorm gebied in Afrika ten zuiden van de Sahara niet geplant of geoogst worden. Ook de nomaden konden geen groen vinden voor hun kuddes. Duizenden kwamen om, ook in Ethiopië, dat tot nog toe nimmer officieel heeft willen erkennen dat er van een noodtoestand sprake is. Vooral de provincies Wollo en Tigre werden getroffen.

De Orthodoxe Kerk heeft nu het plan opgevat om zich te gaan bekommeren om de honderden wezen wier ouders van honger zijn omgekomen. De kinderen zullen worden opgevangen en geplaatst in gezinnen in het gebied zelf. Verwacht wordt dat zeker voor 4.000 tot 10.000 kinderen gezinnen gezocht zullen moeten worden. Veel gezinnen hebben zich reeds aangemeld, om deze wezen onderdak te verschaffen.

De kerk zal steun ontvangen van de Wereldraad van Kerken. Volgens Stanley Mitton, die het getroffen gebied namens de Wereldraad bezocht, heeft de kerk reeds acht miljoen ethiopische dollars (ruim 9 miljoen gulden) bijeengebracht in het land zelf. De Wereldraad zal nog bijdragen vanuit de fondsen die vorig jaar zijn ontvangen voor de leniging van de nood in dit gebied.

Tevens werd besloten dat de Wereldraad gaat bijdragen aan projecten op langere termijn die hongersnood door droogte in de toekomst kunnen helpen voorkomen. Er zullen fondsen ter beschikking gesteld worden voor het opsporen en aanboren van nieuwe waterbronnen en ter verbetering van de landbouw. Volgens de heer Mitton sterven op dit moment nog dagelijks mensen. De situatie in de vluchtelingenkampen langs de hoofdweg door deze provincies is enigszins verbeterd.

Amerikaanse zending

Het aantal amerikaanse zendingswerkers is nauwelijks groter dan in 1969. Dit blijkt uit het zojuist verschenen zendingshandboek dat werd uitgegeven voor Mission Advanced Research and Communication Centre. Volgens dit boek dat om de drie jaar wordt uitgegeven hebben de amerikaanse kerken en geloofszen-dingen in totaal 35.070 zendingswerkers uitgezonden. Dat is slechts twee procent meer dan in 1969.

Op papier zijn de zendings-bijdragen met ongeveer tien procent omhoog gegaan, maar dat is nauwelijks genoeg om de inflatie en de devaluatie van de dollar bij te houden. Er werd in 1972 iets meer dan 390 miljoen dollar (1.170 miljoen gulden) in de Verenigde Staten gegeven voor de zending. Volgens de redacteur van deze uitgave, William L. Needham, blijft het aantal zendelingen die voor onbepaalde tijd en vaak voor een heel leven uitgaan ongewijzigd. Wel is het aantal arbeiders dat slechts uitgaat voor beperkte tijd toegenomen.

In Brazilië werken de meeste amerikaanse zendingswerkers (1.986), Japan heeft er 1.917, Mexico 1.294, India 1.195 en de Philippijnen 1.185.

De zending met de meeste werkers is die van de Zuidelijke Baptisten Unie (2.507); de bijbelvertaal-organisatie, de Wycliffe Bible Translators telt er 2.200. Tot de tien „grootsten” behoort ook de tamelijk nieuwe wat pinksterachtige jeugdbeweging „Youth with a Mission” (Jeugd met een opdracht).

In stamtalen

De eerste vrucht van de uitgave van kleine bijbelgedeelten voor beginnende lezers is dat tal van afrikaanse stammen beginnen te vragen om bijbeluitgaven in hun taal. In Noord-Kameroen begon het bijbelgenootschap materiaal uit te geven om het regeringsprogramma „De school onder de palmboom” dat gericht is op onderwijs aan volwassenen te helpen.

Dit regeringsinitiatief maakt echter slechts gebruik van de twee hoofdtalen van Kameroen, engels en frans. Het bijbelgenootschap is nu begonnen bijbelgedeelten heel eenvoudig te vertalen in de stamtalen. Samen met de kerken en zendingsinstanties die in Noord-Kameroen werken is een speciale uitgeverij in het leven geroepen genaamd „Les Editions Annoora”. Het nieuwe leesprogramma wordt in de Fulfulde-taal „Sey a Janga” (neem en lees) genoemd. Ook zijn al uitgaven uitgebracht in Matakam, Masana, Mundang, Guidar, Mbum, Du-ru en andere talen. Er worden heel eenvoudige boekjes uitgegeven waarbij iedere lettergreep vergezeld is van een tekening van een voorwerp waarvan de naam met diezelfde lettergreep begint. Ook worden reeds boekjes uitgegeven met bijbelgedeelten voor meer gevorderde lezers. In de meeste dorpen worden de lessen gegeven in een plaatselijk kerkgebouw, omdat geen andere zalen beschikbaar zijn. Soms is er echter geen kerkgebouwtje, omdat het stamhoofd geweigerd heeft toestemming tot bouw te verlenen. Dan geschiedt het onderwijs in de open lucht.

Voor Noord-Kameroen is dit een bijzonder belangrijke ontwikkeling. Het aantal analfabeten is in dat gebied veel groter dan in Zuid-Kameroen, omdat het de zendingen niet toegestaan was onderwijs te geven, ook niet aan de mensen die zich hadden laten dopen. Dat onderwijs moest in het geheim geschieden en kon alleen aan enkelingen gegeven worden. Het ziet er echter naar uit dat dank zij de samenwerking van kerken, zendingen en bijbelgenootschappen om bijbelgedeelten uit te geven die gebruikt kunnen worden bij het onderwijs aan volwassenen, de achterstand van de christenen in Kameroen snel zal worden ingehaald.

Evangelisatie in Afrika

De kerken van Afrika worden opgeroepen om te gaan evangeliseren. Een congres georganiseerd door de Panafri-kaanse Raad van Kerken bezon zich op mogelijkheden om het evangelie uit te dragen in de crisis-situaties van het ogenblik.

Meer dan vijftig vertegenwoordigers van kerken in Oost- en Centraal-Afrika woonden het congres bij. Gesproken werd over de verantwoordelijkheid van de afrikaanse kerken die ontstaan zijn uit het zendingswerk en die op het ogenblik snel groeien.

Het congres kwam tot de conclusie dat de afrikaanse kerken zendende kerken moeten worden, die hun evangelisten uitzenden over nationale en culturele grenzen heen en zelfs overzee.

Uitgesproken werd dat de zending van de afrikaanse kerken groot begrip moet hebben voor het sociale, culturele en geestelijke leven van andere volken. Bovendien moeten de afrikaanse kerken zich bezinnen op de vraag welke hulp zij nog van buiten nodig hebben. De Panafrikaanse Raad van Kerken werd verzocht een speciale afdeling in het leven te roepen die zich gaat bezinnen op de training van zendingswerkers, het verschaffen van informatie over de zendingsmogelijkheden, en de financiering, coördinatie en het stimuleren van allerlei evangeli-satorische activiteiten.