Digibron.nl

Wereldwijs

Bron: Zendingsblad van de Gereformeerde Kerken in Nederland
Datum: woensdag 1 mei 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 12, 13

Griekse synode

De synode van de Grieks-Orthodoxe Kerk heeft in een brief aan de eerste minister Androutsopolos er op aangedrongen om verbetering aan te brengen in de toestanden in het strafkamp Yaros. De brief was ondertekend door aartsbisschop Serafim en de 32 leden van de synode. 20 kerkelijke leiders dringen er bovendien bij hun regering op aan de gevangenen vrij te laten tegen wie geen officiële aanklacht is ingediend.

In het kamp Yaros zitten hoofdzakelijk politieke gevangenen. De brief was een gevolg van een klacht die op de synode was ingediend door de bisschop van Syros wiens bisdom zich ook uitstrekt over het gevangeneneiland. Een van de vele gevangenen die op Yaros worden vastgehouden is Nikolas Psaroudakis, redacteur van het blad De Christen, dat in november van de militaire politie een verschijningsverbod ontving.

Redacteur Psaroudakis noemde zijn blad oorspronkelijk „De Christendemocraat”, maar dat mocht al niet meer sedert de kolonels in 1967 in Griekenland de macht overnamen. Psaroudakis uitte regelmatig kritiek op de onlangs afgetreden aartsbisschop Hieronymos. Hij keurde het af dat deze Hieronymos zich door de nieuwe machthebbers tot primaat van de kerk had laten benoemen en dat hij nooit geprotesteerd had tegen het feit dat politieke gevangenen zonder vorm van proces werden gevangen gehouden. Het ziet er naar uit dat de Griekse kerk zich onder leiding van Serafim vrijer gaat opstellen tegenover de regering.

Weduwen werken door

Tijdens de oorlog in Vietnam zijn elf zendingsarbeiders om het leven gekomen. Vijf van hen lieten vrouwen na. Deze vijf vrouwen zijn nog steeds actief betrokken bij het zendingswerk, twee in Zuid-Vietnam, twee in de Philippijnen en één op een zendingscentrum in de Verenigde Staten. De zoon van het echtpaar Thompson, dat om het leven kwam in het bloedbad van Ban Me Thuot in 1968, is bezig zijn doktersopleiding af te maken. Hij heeft zich reeds gemeld bij een zendingsorganisatie om naar Cambodja te worden uitgezonden. Zijn vrouw is Rebecca Mitchell wier vader Archie een van de drie zendingswerkers was die in 1962 door de Vietcong werden ontvoerd. Van hem en twee medeslachtoffers, dr Ardel Vietti en Don Gerber is nooit meer iets vernomen. Haar moeder is zojuist in de Verenigde Staten met verlof aangekomen. Zij zet het werk van haar man voort en blijft hopen dat hij alsnog terug zal komen.

In 1962 reden twee echtparen in dienst van de Wycliffe Bible Translators in een hinderlaag. Twee bijbelvertalers en een kind kwamen om het leven. Mevrouw Vurnell is inmiddels hertrouwd met bijbelvertaler Maxwell Cobley. Samen werken ze aan een bijbelvertaling voor de Roglai-stam. De weduwe van de andere omgekomen bijbelvertaler, een gekleurde vrouw uit de Verenigde Staten helpt nu in de Philip-pijnen bij de opleiding van bijbelvertalers.

Simone Haywood, een Zwitserse verpleegster, verloor haar man in 1966. Zij werkt nu in Danang onder melaatsen. De echtgenoot van Marie Ziemer verloor haar man in 1968 tijdens het Tet-offensief. Van de acht zendingswerkers op de zendingspost van Ban Me Thuot overleefden alleen mevrouw Ziemer en verpleegster Betty Olsen de aanval, al werden beiden gewond. Mevrouw Ziemer is nu vrijwel genezen van granaatwonden en is aangesteld in het hoofdkwartier van de Missionary and Christian Alliance in New York. Betty Olsen kwam met Henry Blood later om in gevangenschap. Evangeline Blood werkt nu in de Philippijnen aan een bijbelvertaling in het Muong Rolom, een taak die haar man begon.

Veiligheidswetten

Het Christelijk Instituut reageerde op de aanvaarding van twee nieuwe „veiligheidswetten” door het zuidafrikaanse parlement. Deze wetten werden „een volgende stap op weg naar de totalitaire staat” genoemd.

De verklaring zegt verder: „Met afschuw zien we hoe de vrijheid van de burger en zijn recht van vergadering verder wordt aangetast. De afschaffing van de traditionele waarborgen tegen bruut optreden van de kant van de politie voorspelt weinig goeds voor onze samenleving.”

De nieuwe wet verbiedt organisaties, waarvan gedacht wordt dat ze politieke doelstellingen nastreven, financiële steun uit het buitenland te ontvangen. De tweede wet breidt de volmachten van de politie uit om op te treden tegen „iedere vergadering” die er van verdacht wordt de vrede en orde in gevaar te brengen. Deze laatste wet kan volgens het Christelijk Instituut zelfs toegepast worden op besprekingen van twee personen in een besloten huis.

De staf van het Christelijk Instituut voegt aan deze verklaring nog toe dat kerken in het buitenland, die organisaties steunen welke zich inzetten voor vreedzaam verzet tegen bestaande toestanden, mogelijk kunnen besluiten „hun steun in het vervolg te geven aan organisaties die menen minder vreedzame middelen te kunnen gebruiken om tot een omwenteling in de samenleving te komen.”

Zij doet een beroep op alle kerkelijke leiders in Zuid-Afrika om de nieuwe wetten zonder meer te veroordelen en verzet aan te kondigen tegen iedere poging van staatswege om beperkingen op te leggen aan volgelingen van Christus.

Niet van God

David Wilkerson, de amerikaanse straatevangelist en schrijver van de bestseller „Het kruis in de asfaltjungle” heeft in rooms-katholieke kringen een storm van protesten wakker geroepen. Hij publiceerde dat hij een „gezicht” gezien had en hem gezegd was dat de paus spoedig het groeiend aantal rooms-katholieke pinkstergelovigen zal gaan vervolgen. In Amerika heeft deze beweging grote invloed gekregen in de Rooms-Katholieke Kerk. Ook in Nederland zijn rooms-katholieke priesters betrokken bij de beweging om het oecumenisch-charismatische blad „Vuur”, waarvan onder meer de gereformeerde evangelisatiepredikant dr K.J. Kraan redacteur is.

Het blad van deze amerikaanse beweging in de Rooms-Katholieke Kerk, „The New Covenant” veroordeelde de publicatie van Wilkerson. Het schreef dat dit gezicht „niet van God” is. Wilkerson werd beschuldigd van het zoeken van sensatie en van hetfeit dat hij zich kerkelijk onafhankelijk opstelt.

Het rooms-katholieke blad publiceerde tevens een artikel van David du Plessis, de contactman van de pinksterbeweging. Ook hij was het oneens met Wilkerson.

Ondertussen heeft een rooms-katholieke studiegroep, die zich in opdracht van de bisschoppen bezint op een geestelijke vernieuwing van het priesterschap, de priesters aangeraden actief te zijn binnen de rooms-katholieke charismatische groepen.

Nieuwe posten

Op de wereldzendingsconfe-rentie van Bangkok werd gesproken over de vraag hoe voorkomen kan worden dat westerse kerken de kerken overzee te zeer beïnvloeden. De gedachte werd geopperd dat het wel eens nodig zou kunnen zijn om een halt toe te roepen aan de inzet van buitenlandse krachten en buitenlands kapitaal. Met een mooi woord wordt dan gesproken van een „moratorium”. Deze gedachte werd echter opnieuw aan de orde gesteld op de vergadering van de commissie voor wereldzending en evangelisatie van de Wereldraad van Kerken. Daar vertelde de secretaris, dr Emilio Castro dat onlangs 25 aziatische kerkleiders een ontmoeting hadden in Korea zonder westerse zendingsmensen. Ze bespraken daar de mogelijkheden van evangelisatie in Azië. Later vroegen zij de hulp van westerse zendingsarbeiders voor de verkondiging van het evangelie in speciale gebieden.

Dit is één van de vele voorbeelden, hoe zelfs een moratorium van enkele dagen de aanleiding kan zijn tot een vernieuwde inzet en verbreding van de mogelijkheden tot werkelijke zending. Men kan eigenlijk niet spreken van een moratorium van de zending, maar slechts van een moratorium als een mogelijkheid tot nieuwe inzet.