Digibron.nl

Vormingswerk van "Hoogerheide gaat naar de mensen toe

Bron: Kerkinformatie
Datum: zondag 1 september 1974
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3, 4

Achter In het nieuwe jaarboekje, om precies te zijn op pagina 436, staan ze onder elkaar: gereformeerd vormingscentrum "Hoogerheide", en: stichting Gemeentetoerusting.

Blijkens de toelichtende tekst beoogt "Hoogerheide" (we citeren letterlijk) "de vorming en toerusting van ambtsdragers en gemeenteleden, via vier plaatselijke gespreksavonden".

Gemeentetoerusting heeft als doel: "toerusting tot verdieping en vernieuwing van de gemeente door middel van uitgaven voor kringen, informatiecursus ambtsdragers, advies en vorming bij gemeente- opbouw".

Het verschil

De aandachtige lezer Is zowel bij "Hoogerheide" als Gemeentetoerusting de woorden: toerusting, ambtsdragers en gemeente(leden) tegengekomen en de vraag ligt voor de hand of deze beide instellingen elkaar in het gereformeerde kerkelijk leven niet voor de voeten lopen. Wat Is nu eigenlijk het verschil tussen beide?

In deze tijd van polarisatie worden er veel en graag etiketten opgeplakt en zo is "Hoogerheide" als eens tot conservatief bestempeld tegenover Gemeentetoerusting, dat dan als progressief te boek moest staan. De voorzitter van "Hoogerheide", ds. J. Tiersma in Santpoort, haalt er zijn schouders over op. Hij rolt van dergelijke naamkaartjes niet van zijn stoel. Wat hem betreft mogen ze van "Hoogerheide" zeggen dat het rechts van het midden zit, maar . . .

Ds. Tiersma: "Gemeentetoerusting heeft onder meer als taak, vernieuwingsbewegingen te begeleiden en vorm te geven, terwijl wij mikken op wat ik nu maar noem: het gewone gemeentelid. De gereformeerde vrouw of de gereformeerde man die niet uitgesproken conservatief of progressief hoeft te zijn, die belangstelling heeft voor wat tegenwoordig in kerk en samenleving aan de gang is, maar die er niet toe komt, of niet toe kan komen, eens een vormingsweek of iets dergelijks mee te maken. En hier heb je nu hèt verschil tussen "Hoogerheide " en Gemeentetoerusting en andere vormingscentra: de mensen hoeven niet naar ons toe te komen, wij gaan naar de mensen toe".

Aan de wieg

Aan de wieg van "Hoogerheide", dat een synodale aanbevelingsbrief kan tonen heeft de gereformeerde mannenbond gestaan. De oprichters waren ds. A. I. Koffeman (hij overieed enige jaren terug) en de heer A. Span. Toen' zij in 1965 met "Hoogerheide" voor de dag kwamen betekende dit dat zij, als bestuursleden van de gereformeerde mannenbond, het niet wilden laten bij klaagzangen over een achteruit-lopend verenigingsleven.

Het is algemeen bekend: de laatste tien, vijftien jaar maakt het kerkelijk verenigingsleven het tegendeel van een bloeiperiode door. Daar kan men zijn hoofd over schudden, men kan ook met heimwee achterom kijken, maar voor de oprichters van "Hoogerheide" stond vast dat heus niet alle leven in de (gereformeerde) brouwerij verdwenen was. Er was (en is) nog interesse voor geestelijke vragen, er waren (en zijn) nog gemeenteleden bereid zich verder en meer '"gericht"" in zaken te verdiepen dan in een koffiepraatje mogelijk is.

Methode

De methode van "Hoogerheide" is als volgt. Men werkt, zoals al duidelijk werd uit de woorden van het jaarboekje, via gespreks-avonden. Alleen staat dat woordje "vier" er een beetje ongelukkig bij. Het is niet zo, dat met vier avonden de hele zaak bekeken is, het wil zeggen dat één cursus over één onderwerp vier avonden in beslag neemt. Daarna staat het ieder vrij, aan een andere reeks van vier avonden te beginnen, en daarna misschien aan nog een andere. Dat gebeurt trouwens ook wel.

"Hoogerheide" heeft ongeveer zestig gespreksleiders in dienst (als we dit zo mogen zeggen: het is tenslotte vrijwilligerswerk). Dit zijn in hoofdzaak predikanten, die zich hiervoor na lezing van een wervende brief van ""Hoogerheide" hebben opgegeven.

Er zijn ook een paar leraren gespreksleider. Verder stuurt "'Hoogerheide" circulaires naar de kerken, om de gemeenteleden ervan op de hoogte te brengen, wat het bureau van "Hoogerheide" in Nunspeet (Vlierweg 39) aan werkmateriaal in huis heeft. Er zijn twee reeksen cursussen: één voor gemeenteleden en één voor ambtsdragers. Die voor ambtsdragers bestaat tot dusver uit vier afleveringen. Daarin komen principiële vragen over en rondom het ambt aan de orde, maar ook is er De laatste zin uit de aandacht voor de gesprekstechniek

Gemeenteleden

Wat de cursus voor gemeenteleden betreft, die telt al zeven-en-dertig onderwerpen. We noemen een paar: Staken of niet, door B. Roolvink; Schepping of evolutie, door prof. v. d. Fliert; De ouderling( e) op pad, door dr. B. van Oeveren; Het gezag van de Schrift, door prof. dr. J. L. Koole; Invloed van de massamedia, door dr. 0. Jager; Verschuivingen in de moraal, door dr. B. Rietveld, en Geloof en traditie, door ds. P. B Suurmond.

Eén zo'n cursus bestaat uit een geschriftje of folder — hoe wil men 't aanduiden — van een pagina of vijf, zes, compleet met literatuur-opgave en duidelijk geformuleerde vragen voor de bespreking. Het materiaal voor één cursus van, zoals gezegd, vier avonden, gaat de omvang van een flink krante-artikel niet te boven en levert in even beknopte als bevattelijke vorm voldoende aanknopingspunten voor een zinvol gesprek.

Organisatie

Hoe is ds. Tiersma bij "Hoogerheide" terecht gekomen? Hij vertelt: '"Toen ik nog in Sexbierum stond . . . ik ben nog maar kort in Santpoort . . . heb ik me opgegeven als gespreksleider. Ik reageerde positief op de oproep van "Hoogerheide " omdat ik de noodzaak van dit werk inzag en vond dat ik moest proberen, mee te doen. Overigens hoeft het feit dat je je opgeeft, nog niet altijd mee te brengen dat je ook gespreksleider wordt. Het kan best zijn, dat er bij jou in de buurt geen gespreksgroep van de grond komt

Je zou natuurlijk je eigen gemeente wel kunnen stimuleren, maar ""Hoogerheide"" heeft het liefst, dat je in een andere dan je eigen gemeente gespreksleider bent.

Dat werkt naar twee kanten verfrissend: de deelnemers zien een vent voor zich van wie ze alle liedjes nog niet kennen en omgekeerd sta je als gespreksleider onbevangen tegenover de deelnemers

Zo heb ik in mijn Sexbierumse tijd prachtige ambtsdragerscursussen gehad in Harlingen en Franeker en was in mijn gemeente een ander met een cursus aan de gang. Verder heb je in elke gemeente die meedoet, een contactman, die de zaken regelt: wanneer en waar je bijeenkomt".

Voor het aantal gesprekskringen in het hele land moet ik niet bij ds. Tiersma zijn, hij is geen man van cijfers. De echtgenote van de directeur van "Hoogerheide", de emeritus-predikant J. Berger, die op het ogenblik in een ziekenhuis verpleegd wordt, kan me helpen. "Dat varieert enorm", zegt zij, "als wij het over een goed seizoen hebben, betekent dit dat er ongeveer honderd cursussen lopen, maar we blijven ook wel eens bij de dertig steken". Mevrouw Berger deelt ook mee, dat van het gesprekswerk rapporten worden gemaakt die in Nunspeet terecht komen.

Toerusten

Terug naar ds. Tiersma, die op zekere dag opgebeld werd door de heer Span met de vraag, of hij voorzitter wilde worden. Het antwoord was — dat kan inmiddels duidelijk zijn — bevestigend. Zozeer was ds. Tiersma inmiddels al bij dit vormingswerk betrokken geraakt. Intussen Is zijn voorzitterschap nog jong, in het jaarboekje staat het nog als vakant te boek.

Ds. Tiersma gaat nog verder in op dat mikken-op-de-gewone-man, zoals "Hoogerheide" dat voor ogen staat. Hij zegt: "Misschien kun je het op een betere manier omschrijven, maar we bedoelen dit: in de kerk zijn heel veel mensen, die 't wel geloven en die krijg je niet van hun stoel. Maar er zijn er ook die hun vragen èn hun belangstelling hebben, maar voor wie een vormingsweek te ver van hun levenssfeer verwijderd is. Die gemeenteleden benaderen we, die willen we helpen. Kijk, je zult mij niet horen beweren dat "Hoogerheide" kerk en vaderland kan redden, ik loop ook niet met overspannen verwachtingen rond, maar ik zie en ervaar wat met de cursussen van ons bereikt kan worden. Je bent bezig gewone . . . ik blijf dat woord maar gebruiken . . . gewone kerkmensen toe te rusten voor hun christen-zijn. Je kunt niet zeggen dat onze gespreks-avonden het mannenverenigingswerk vervangen. Het gekke is . . . of eigenlijk is het helemaal niet gek (maar dit mag niet absoluut worden gesteld) . . . dat daar waar geen mannen- of vrouwenverenigingswerk is, je meestal ook geen vormingswerk kunt opzetten, terwijl daar waar een vrouwenen/ of mannenvereniging bestaat, je ook gespreksgroepen ziet verschijnen. Het één sluit het andere niet uit. Tenslotte komt "Hoogerheide" voort uit het brein van de mannenbond. In elk geval schieten we — dat is me in de loop van de tijd wel gebleken — er met onze cursussen niet naast. Of ik graag voor "Hoogerheide" werk? Je zult mij het woord "roeping" niet gauw horen gebruiken, maar dat ik voor "Hoogerheide" bezig ben, ligt toch wel in die buurt".


Ds. J. Tiersma te Santpoort, voorzitter van het Gereformeerd Vormingscentrum "Hoogerheide" op de foto links in het midden van zijn gezin. "Hoogerheide" wil de mensen toerusten voor hun christen-zijn in de samenleving en dat begint in het gezin; daarom zetten we dat nu maar eens compleet in de krant.