Digibron.nl

Maastricht: zelfonderzoek van het gereformeerde leven

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 maart 1975
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

IVIet een aantal indringende vragen is de generale synode van Haarlem geëindigd. Verschillende deputaatschappen zijn aangewezen om over die vragen te studeren en ze in de volgende synode ter sprake te brengen. Dat wordt een synode, die het bijzonder moeilijk krijgt, voorspelde praeses dr. A. Kruyswijk in z'n slotwoord op de Haarlemse synode. Bijzonder moeilijk, omdat veel vragen niet kunnen worden beantwoord zonder een kritisch zelfonderzoek van het gereformeerde kerkelijke leven in ons land.
We noemen er een paar.
Het rapport over Kerk en Jeugd onthulde in de Haarlemse synode dat steeds minder jongeren komen tot het doen van belijdenis. Hoe komt dat? In dit verband discussieerde het breed moderamen van de synode ook over de catechese. Allerlei nieuw materiaal is in gebruik, maar wat komt er nog terecht van het studie-element? Wat komt er terecht van het onderricht in het belijden van de kerk? Er was grote bezorgdheid in het breed moderamen. Deputaten voor het pastoraat is gevraagd hierover uitvoerig te rapporteren aan de volgende synode op basis van een degelijk onderzoek naar de wijze waarop de catechese in de kerken functioneert.
Er zijn nog altijd betrekkelijk veel jongeren in de gereformeerde kerken, die theologie studeren. Op zichzelf is dat een verheugend feit. Maar intussen worden er predikantsplaatsen opgeheven. Gemiddeld 14 per jaar, zo rekende een rapport voor. En mede daardoor zullen over vijf jaar al lang niet alle aankomende predikanten nog werk kunnen vinden. Tenminste niet in de gereformeerde kerken van Nederland. Misschien wel in het buitenland, b.v. in Duitsland. Natuurlijk mag men er blij mee zijn wanneer kandidaten van onze kerken in buitenlandse gemeenten van dienst kunnen zijn. Daar zit een levendig stuk oecumene in. Maar de opheffing van predikantsplaatsen in eigen land staat daar tegenover en dat is een zaak waarover men zich grote zorgen moet maken.
Er kunnen allerlei organisatorische maatregelen genomen worden. En dat moet ongetwijfeld ook gebeuren. Suggesties, die we ontlenen aan een nota, die in de synode aan de orde kwam geven we in een speciaal artikel in dit nummer uitvoerig weer. Maar hoe men ook organiseert: eerste eis is dat het plaatselijke pastoraat .
in de gemeenten goed functioneert. En goed bemand is. Daarom is vermindering van het aantal predikantsplaatsen zo funest voor de ontwikkeling van het kerkelijke leven. Elke reorganisatie moet dan ook primair ten doel hebben een versterking van het pastoraat.
In de synode kwam de vraag naar voren: we maken ons veel zorgen over de noden ver weg — en terecht — maar hebben we wel in de gaten hoe groot de nood vlak bij in onze eigen kerken is? Onze zendingshulp in Indonesië breidt zich uit, maar in eigen land moeten wegens gebrek aan geld posten van evangelisatiepredikanten worden opgeheven. In de grote steden blijven predikantsplaatsen onbezet en ook in dorpen, die te lijden hebben van ontvolking kan men geen dominee meer betalen. We noemen nu zo maar een paar punten uit de besprekingen in de laatste synodezittingen te Lunteren. Ze kwamen bij verschillende rapporten ter sprake, maar opzettelijk delen we ze niet precies in, want het gaat allemaal om hetzelfde: wat doen we samen met elkaar zodat ons kerkelijk leven niet verkommert. Onwillekeurig dachten velen bij het bespreken van deze zorgen aan wat de Indonesische delegatie, die de synode van Haarlem bezocht, tenslotte zei. Dit: 'we zijn erg blij met alles wat u voor ons doet, maar we vinden wel: denk toch vooral ook om u zelf, want veel dingen gaan niet goed meer in Nederland'.
En hiermee staan wel enige hoofdpunten op het programma van de nieuwe synode van Maastricht, die op 12 mei wordt geopend. Verschillende deputaatschappen zijn aan het werk gezet om deze synode advies te geven over de vragen, waarmee de synode van Haarlem eindigde. Dr. Kruyswijk zal wel gelijk krijgen: het wordt een synode, die het moeilijk krijgt.