Digibron.nl

Reacties op het geloofsgetuigenis

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 maart 1975
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 5

Nog dit hele jaar kunnen reacties ingezonden worden op de proeve van een eigentijds geloofsgetuigenis, dat vorig jaar door de generale synode is uitgegeven. Aanvankelijk was gesteld, dat de reacties dit voorjaar binnen moesten zijn, maar de bespreking blijkt in de praktijk meer tijd te vergen. De belangstelling voor het geschrift is bijzonder groot. Tot nu toe werden ruim 54.000 exemplaren uitgegeven. Veel interesse was er ook van hervormde zijde.
Het geschrift is inmiddels weer herdrukt en verkrijgbaar door f 1,75 per ex. over te maken op giro 513153 vanhet Algemeen Kerkelijk Bureau te Utrecht; op de girokaart vermelden: bestelling . . . ex. Geloofsgetuigenis. Bij aantallen geldt korting. Bij meer dan 10 ex. betaalt men f 1,50 per stuk, bij meer dan 50 ex. f 1,25 en bij meer dan 100 ex. f ^,— per stuk.
Veel vraag is er ook naar het rapport 'Onderweg zorgen voor elkaar', waarin deputaten Kerk en Jeugd hun visie geven op de kerkelijke omgang met jeugd en jongeren in deze tijd. Dit rapport is door de synode besproken en aangenomen. Het is verschenen in KerkinformatieTenslotte is er een voortdurende vraag naar het rapport 'Over mensen die homofiel zijn', dat in allerlei plaatsen een bron van studie is, niet alleen in gereformeerde, maar ook in interkerkelijke gesprekskringen. Er is een herdruk van verschenen, die men eveneens kan bestellen via giro 513153 van het Algemeen Kerkelijk Bureau te Utrecht met vermelding: bestelling rapport Homofilie. De kosten zijn f 1,75 per ex. en verkrijgbaar door 12,— per ex. over te maken op giro 513153 van het Algemeen Bureau te Utrecht; hierbij op de girokaart vermelden: bestelling Kerk en Jeugd.
Tenslotte is er een voortdurende vraag naar het rapport 'Over mensen die homofiel zijn', dat in allerlei plaatsen een bron van studie is, niet alleen in gereformeerde, maar ook in interkerkelijke gesprekskringen. Er is een herdruk van verschenen, die men eveneens kan bestellen via giro 513153 van het Algemeen Kerkelijk Bureau te Utrecht met vermelding: bestelling rapport Homofilie. De kosten zijn f 1,75 per ex.