Digibron.nl

De synode en de industrie

Bron: Diakonia
Datum: donderdag 1 mei 1975
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 12, 13

Het rapport ‘Kerk en gemeente in de industriële samenleving’ — zie elders in dit nummer — heeft in de generale synode nogal wat reakties opgeroepen: positieve, instemmende, kritische, vooral ook onzekere. Om te beginnen waren daar de opmerkingen van de commissie van rapport (de predikanten Binnekamp, Kloek, Evelein en Dun en ouderling Morreau). De commissie vond dat de gevaren, die in het rapport werden gesignaleerd — materialisme, ontmenselijking van het leven, opvatting van de arbeid als koopwaar — ook vroeger voorkwamen, toen de maatschappij nog in hoofdzaak agrarisch was.

Ontwrichting van het menselijk bestaan en vervreemding van de God van Israël, meende de commissie, zijn niet alleen van deze cultuurperiode. Er zijn in de situatie van vandaag ook positieve factoren te vinden, waardoor het leven van velen kan worden verrijkt. Wel is een bekering nodig in het denken van de christelijke gemeente, vooral in de richting van mondiale verhoudingen, om op de uitdaging van vandaag te kunnen antwoorden.

Uit de discussie in de synodevergadering nog het volgende:

Diaken Van der Tol vond het terecht dat er geen benadering was gegeven vanuit de bedrijfssituatie. Men moet beginnen bij de situatie in het gezin en zo naar het bedrijf toe werken. De kerk zal op een gegeven moment partij moeten kiezen. Oudere werknemers dreigen loonslaven te worden, als zij beseffen dat zij niet meer naar een ander bedrijf kunnen overstappen.

Prof. Roscam Abbing vroeg wat de industriepastores nu eigenlijk doen met de informatie, die zij in hun werk krijgen: gaan ze ermee naar de vakbonden of de werkgevers, of komt die via de Raad voor de zaken van Overheid en Samenleving op de tafel van de synode? De synode bespreekt dit soort problemen te weinig. De kerk zou zich meer over vragen van inkomensverdeling moeten uitspreken.

ROS-lid Van Dalen: de ROS heeft verkeerd gehandeld door het industriepastoraat in een isolement te houden. Naar de mensen, die uiting gaven aan hun gevoelens van machteloosheid tegenover deze vragen, is niet genoeg geluisterd. De kerk zal een duidelijk beleid moeten ontwikkelen.

Synodesecretaris Van den Heuvel merkte op dat de kerk geen alternatief heeft weten te vinden voor de klassestrijd. De commissie van de synode, die er zal moeten komen om de vragen van kerk en industrie te onderzoeken, zou moeten bekijken hoe dit komt en wat het betekent. Weinig hoop is er dat de in het rapport bepleite figuur van industrie ouderlingen en industrie diakenen resultaat zal afwerpen; de geschiedenis geeft daar weinig aanleiding voor. De confrontatie tussen de kerkelijke gemeente en de kerk, zoals die in het industriewerk aan het groeien is, zal als liefdeband moeten worden ervaren.

CIBB-lid Van Os van Abeelen: het industriepastoraat vereist een specifieke aanpak: voelbaar te maken wat de kerk in de wereld van de industrie nog heeft te zeggen. Aan sommigen in het industriegebeuren valt op dat er mensen als industriepastores rondlopen, die een andere opvatting hebben over de industrie; dit is niet minder dan een wonder. De bedoeling van het rapport is dat het Centraal Interkerkelijk Bureau zich gesteund weet door de synode in wat het verder te doen staat.

De synode besloot:

het CIBB te vragen op de ingeslagen weg verder te gaan

het moderamen van de synode op te dragen besprekingen over de moeilijke financiële positie van het industriepastoraat met kracht voort te zetten

een commissie door het breed moderamen (in samenwerking met ROS en CIBB) te doen samenstellen, die de synode in het denken en het beleid over de zaak van kerk en industrie stimuleert en begeleidt.