Digibron.nl

Ter introductie

Bron: Diakonia
Datum: zondag 1 juni 1975
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

Men beweert dat ‘het calvinisme’ ons een opvatting over werken als een goddelijke opdracht heeft nagelaten, die nog steeds zijn kwalijke sporen door onze samenleving trekt: verheerlijking van prestaties, overschatting van plicht en plichtsbesef, vreugdeloze dadendrang, concurrentieneigingen, kritiekloze aan vaarding van groei en produktie, verachting voor hen, die om welke reden dan ook niet werken. In een uitstekend artikel in de Leeuwarder Courant (‘Lof van het calvinisme’) heeft J. Noordmans erop gewezen dat het op z’n minst wat oppervlakkig is van dat alles maar meteen het calvinisme’ de schuld te geven. In elk geval: de gedachte dat er ‘geproduceerd’ moet worden en dat het maatschappelijk aanzien van een mens grotendeels wordt bepaald door de plaats, die hij in het produktieproces (van welke aard dan ook) inneemt, zit ons in het bloed. Tussen ‘loon naar prestatie’ en ‘waardering naar prestatie’ bestaat toch eigenlijk alleen in theorie een verschil.

De vorige maand gingen we in op de verhoudingen in de industrie, en de vragen, die daardoor aan de kerk gesteld kunnen worden. Deze keer gaat het om de problemen, die juist door het ontbreken van werk, werkloosheid, worden veroorzaakt. En natuurlijk hangt dat allemaal nauw met elkaar samen. Er zijn enkele plaatsen in ons land, waar men op zoek is naar een diakonale taak tegenover de groep van de werklozen. Opvallend zijn de verschillen in aanpak; zo gaat het in Arnhem primair om een benadering van werklozen en in de Zaanstreek om het aktiveren van gemeenteleden. Wij berichten over verschil lende aktiviteiten met en voor werklozen, die aan de gang zijn (op ‘De Drieklank’ alweer enige tijd geleden gestart), en wij laten dat voorafgaan door een bijdrage van de directeur van ‘Dienst in de Samenleving vanwege de Kerken’, ds. Ter Bals, die daarin de problematiek aan de orde stelt.

Graag wijzen wij u op zijn suggesties voor diakonaal handelen in uw eigen omgeving.

Voor het overige hebben wij geprobeerd in dit ‘zomernummer’ vooral stof tot bezinning te geven, en minder nadruk te leggen op concreet diakonaal werk dan in de meeste andere nummers. Er is een tijd om te werken en een tijd om met werken op te houden! Maar dat kan wèl een periode zijn, waarin wij — onder meer onze gedachten laten gaan over doel en aard van het werk. Opdat we niet alleen met nieuwe energie, maar ook met nieuw inzicht àan de slag kunnen gaan. Dit extra dikke ‘leesnummer’, dat hopelijk — voorzover u nog met vakantie gaat — van uw reisuitrusting deel uitmaakt, is bedoeld voor twee maanden. In augustus hopen we elkaar weer te ontmoeten. ‘Ontmoeten’: dat wil óók zeggen dat de redaktie van Diakonia graag, meer dan voorheen, reakties ontvangt uit de lezerskring!