Digibron.nl

Sahel-aktie nog tot september

Bron: Diakonia
Datum: zondag 1 juni 1975
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 28, 29

Begin mei begon de voorjaarsaktie Sahel met het doel de problemen in de door de droogte getroffen Afrikaanse staten te kunnen blijven aanpakken. In vorige jaren bracht de aktie zeven en een half miljoen gulden op, een respectabel bedrag, maar nog lang niet voldoende. Want het ging er niet alleen om, de hongersnood op te heffen, maar ook een bijdrage te leveren om te voorkomen dat in de toekomst een langere droogteperiode weer tot een catastrofe uitgroeit.

Die eerste slag was belangrijk, maar in verhouding gemakkelijk vergeleken met de opgaven, die men nu wil verwezenlijken. Want niet alleen de droogte was de oorzaak van de hongersnood; evenzeer speelden de wereldeconomie, het op te grote schaal verbouwen van handelsgewassen, het zwakke bestuursapparaat en de Franse koloniale erfenis een grote rol. De bestrijding van die factoren vraagt méér dan het inzetten van vliegtuigen, kamelentransporten en trucks om het voedsel te vervoeren. Het betekent werken aan structurele veranderingen, die tijd en geld kosten.

Inmiddels is er weer een nieuw Sahelland bijgekomen, de Kaap-Verdische eilanden. Deze eilandengroep in de Atlantische Oceaan ligt in de Sahelzone en is evenzeer getroffen door de langdurige droogte, die de veestapel heeft verwoest en oogsten onmogelijk heeft gemaakt. De situatie op de eilanden, met in totaal ongeveer 250.000 inwoners, kon langer verborgen blijven, omdat de Portugese machthebbers alle informatie wisten te voorkomen. Pas na de beslissing, de eilanden op 5 juli a.s. onafhankelijkheid te verlenen en de macht over te dragen aan de bevrijdingsbeweging PAIGC, die ook in Guinee Bissau de politieke leiding in handen heeft, werd bekend dat de bevolking aan chronische ondervoeding leed en momenteel geheel is aangewezen op noodhulp. Dat bij onvoldoende direkte hulp een ramp niet mag worden uitgesloten, bewijst wel het feit dat alleen al in deze eeuw bij acht hongersnoden 210.000 Kaapverdianen om het leven zijn gekomen en dat de laatste droogteperiode van 1940–1946 een derde deel van de bevolking het leven kostte. De ernstige ondervoeding gaat gepaard met vele ziekten die eveneens het leven van velen kosten.

Door in de nieuwe aktie het accent te leggen op de Kaap-Verdische Eilanden wil men bijdragen aan de direkte hulp en aan de ontwikkelingsplannen van de PAIGC, die over een goed bestuurlijk apparaat beschikt en eveneens het kader om die plannen uit te werken.

Het gebrek aan geld vormt momenteel de grootste belemmering om de ontwikkelingsplannen op het gebied van gezondheidszorg, uitbreiding van de landbouw gronden, verbetering van de drinkwatervoorziening en van de waterhuishouding ten behoeve van de irrigatie landbouw uit te voeren. De eens zo groene eilanden zijn nu volkomen kaal, omdat de Portugezen vrijwel alle bomen omhakten om plaats te maken voor plantages, die uitsluitend export produkten produceerden en geen voedsel. Door het ontbreken van bomen heeft de regen, als die al valt, vrij spel en spoelt steeds meer vruchtbare grond weg. Sahara-winden bedekken de landbouwgronden met zand.

De extra aandacht voor de Kaap Verdische eilanden betekent beslist niet dat het werk in de Sahellanden op het Afrikaanse vasteland stil komt te liggen. Met de gelden uit de pot van de aktie Sahel worden ambitieuze plannen uitgevoerd in o.a. Senegal, waar putten worden geslagen, maar waar de boeren tevens wordt geleerd hoe het water effektief te gebruiken. In Opper Volta wil men de boeren het nut laten inzien van het gebruik van ossen als trekdieren, waardoor het land beter bewerkt kan worden en de oogsten soms vijf keer zo groot kunnen worden als bij de traditionele landbouwmethoden.

In samenwerking met de Europese partners, de Euro action Sahel, zijn nu plannen uitgestippeld om alle hulp zo goed mogelijk te doseren, zodat die geheel verwerkt kan worden door het locale kader; de hulp wordt bovendien met de bevolking voorbereid en uitgevoerd.

Deelnemers aan de Nederlandse aktie zijn NOVIB (dat als coördinator optreedt), Mensen in Nood (Caritas Nederland), Unicef, Unesco, het Algemeen Diakonaat Bureau van de Gereformeerde Kerken, de Stichting Oecumenische Hulp aan Kerken en Vluchtelingen en de Sectie Internationale Hulpverlening van de Generale Diakonale Raad.

Hoewel de nationale collecte voor dit doel gehouden is in de week van 12 tot 18 mei, loopt de Sahel-aktie ook nu nog door. Juist van kerkelijke zijde is er de nadruk op gelegd dat er een ruime periode — tot ongeveer 1 september — zou moeten worden aangehouden om de gelegenheid te geven aan de nood in het Sahel-gebied aandacht te geven zoals dat in de eigen situatie het beste uitkomt. Dus bij voorbeeld een kerkcollecte in het wat ‘rustiger’ zomerseizoen. Hierbij een beeld uit de Sahel: vrouwen en kinderen bij een waterput. De troosteloze tocht gaat daarna verder … op zoek naar voedsel. Waar het te vinden?