Digibron.nl

In en om het diakonaat

Bron: Diakonia
Datum: vrijdag 1 augustus 1975
Auteur: D. B. van der W.
Pagina: 27, 28, 29

Wereldraad

‘Nairobi’ komt naderbij. De hoofdstad van Kenya heeft dit jaar heel wat kerkelijk vuurwerk te verdragen (en houdt er ook wat aan over, neem ik aan). Eerst de International Council of Christian Churches, de organisatie van meestal als ‘fundamentalistisch’ aangeduide kerken (al is het anti-communisme ervan een in de praktijk opvallender kenmerk), en in november de Wereldraad, de World Council of Churches, om in stijl te blijven. Twee grote bijeenkomsten van kerkelijke vertegenwoordigers uit de hele wereld.

Het thema van de Wereldraad vergadering zal zijn ‘Jezus Christus bevrijdt en verenigt’. In ons eigen land zijn diverse publicaties verschenen, die daarop nader ingaan, met het oog op het meeleven en meedenken van gemeenteleden. Ik noem: het voorbereidingscahier ‘Een hele wereld vrij’; een gespreksboekje van De Horstink in Amersfoort met het al genoemde motto; en een door prof. dr. A. Geense ontworpen nota, getiteld ‘Vrijheid’, bedoeld als bijdrage van de Hervormde synode aan de vergadering in Afrika. Verder komen nog beschikbaar een ‘handvat’ bij ‘Een hele wereld vrij’, uitgave Centrale voor vormingswerk/H.V.D., en een bundel studies ‘Eenheid door bevrijding’, een produktie van Kok in Kampen.

Wilt u dus, met anderen in de gemeente wellicht, de Wereldraad vergadering nog op andere manier dan via (altijd eenzijdige) perspublicaties volgen, schaf u dan een of enkele van de genoemde werken aan. In juli hebben de kerkeraden en predikanten het boekje ‘Vrijheid’ van het bureau der synode ontvangen. U kunt ook een exemplaar verkrijgen, als u ƒ 0,30 (te geef, nietwaar?) stort op giro 50292 van de Quaestor Generaal der Ned. Herv. Kerk in Den Haag, met vermelding van ‘Vrijheid’.

Diaken Vroom de Geus heeft in de synodevergadering van februari, als ik het wel heb, opgemerkt dat ze ‘als diaken’ met ‘Vrijheid’ maar weinig kon beginnen. Dat verbaast me niet, want diakenen hebben meestal niet veel op met professoraal proza. Maar vergist u zich niet. Wat hier en daar een beetje theoretisch aandoet, kan toch nodig zijn om begrippen als ‘vrijheid’ en ‘bevrijding’ te verhelderen. Want we moeten toch eerst door een enorme begripsvervalsing heen.

En wat denkt u van deze passage op pagina 7: ‘Jezus heeft niet in de eerste plaats armen bevrijd, maar rijken. Hij wilde hen bevrijden van hun binding aan geld en bezit en van alles waaraan zij zich als hun houvast vastklampten, maar dat hen juist ontmenselijkte en van God en hun naaste vervreemdde. Deze bevrijding is het eigenlijke geestelijke gebeuren. En het wonder is dat als dit geestelijke gebeuren zich voltrekt, dit rechtstreekse gevolgen heeft voor de positie van de armen en onderdrukten’.

Dat is dus de vraag naar ónze bevrijding. Me dunkt: heel wat om te overwegen.

Wereldconferentie

We blijven buiten ons land. In Mexico hebben de Verenigde Naties hun Wereldconferentie ter gelegenheid van het Jaar van de Vrouw gehouden. ‘Niemand zal zeggen dat de bijeenkomst van twee weken een groot succes is geworden’, luidt de sombere conclusie in een communiqué van de ministeries van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking) en Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk. Dat lag dan aan ‘de politiek’, die het congres nogal over heerste, getuige vooral de Declaratie, die aan het eind werd aangenomen. Het meest krasse voorbeeld was wel de zinsnede: ‘vrouwen zowel als mannen moeten samen kolonialisme, neo-kolonialisme, imperialisme, vreemde overheersing en bezetting, zionisme, apartheid, rassendiscriminatie en de bezetting van hun land door geweld en de erkenning van zulk een bezetting uitbannen, omdat zulke handelingen onpeilbaar leed toebrengen aan vrouwen, mannen en kinderen’.

Er staan wel betere dingen in de Declaratie. Zoals: bet behoort tot de verantwoordelijkheid van de staat de noodzakelijke faciliteiten te scheppen dat vrouwen in de maatschappij worden geïntegreerd, terwijl hun kinderen voldoende worden opgevangen’. Of: ‘respect voor menselijke waardigheid houdt bet recht van elke vrouw in om vrij voor zichzelf te besluiten het moederschap al dan niet te aanvaarden’. Of: ‘het bereiken van economische en sociale doelen, fundamenteel voor de realisering van de rechten van vrouwen, houdt op zichzelf niet een volledige integratie van de vrouw in ontwikkeling in. Tenzij speciale maatregelen worden getroffen om alle vormen van discriminatie tegen de vrouw uit te bannen’. Veel verstandigs kan ik er verder niet in ontdekken, reden waarom ik met citeren stop. Wel zij vermeld dat nog een resolutie werd aanvaard, die door Nederland mede werd ondertekend, waarin met name werd gevraagd om programma’s en projecten, die eraan bijdragen dat de integratie van de vrouw in het ontwikkelingsproces tot stand komt.

Wonen van gehandicapten

Ontwikkelingsprojecten in eigen land: in drie steden — Groningen, Enschede en Delft — wordt geëxperimenteerd met zelfstandige huisvesting voor lichamelijk gehandicapten. Sinds 1 juli lopen deze projecten voor een periode van drie jaar met steun van het ministerie van CRM. Het gaat hier om bewoners van aangepaste (flat)woningen, die gebruik kunnen maken van vormen van dienstverlening als gezinsverzorging en wijkverpleging.

Het ministerie heeft tot deze experimenten besloten omdat gehandicapten steeds meer vragen om woonvormen, waardoor zij de mogelijkheid tot eigen ontplooiing behouden. In plaatselijke projectgroepen zal men nu nagaan, wat de ervaringen van gehandicapten en dienstverleners hiermee zijn. Een landelijke groep gaat het geheel coördineren.

In Groningen zijn 20 woningen in het experiment betrokken, in Enschede 5 en in Delft 8.

Wonen van bejaarden

Opneming van bejaarden in verzorgingstehuizen is eigenlijk alleen bij strikte noodzakelijkheid aanvaardbaar. In die tehuizen moet zo groot mogelijke zelfstandigheid van de bewoners worden gegarandeerd. En om te voorkomen dat bejaarden in tehuizen belanden, als zij er nog niet aan toe zijn, en andersom, zal men een beter verwijzingssysteem moeten ontwerpen.

Dat zijn enkele conclusies van de ‘Tweede Nota Bejaardenbeleid’, die in juni aan het parlement werd aangeboden als vrucht van de Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid, waarin vier ministeries samenwerken: die van CRM, Sociale Zaken, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, en Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Een vervolg dus op de ‘eerste’ nota, die in 1970 verscheen.

In de tweede nota zegt de regering verder onder meer dat er in de toekomst ongeveer 7% van alle bejaarden in tehuizen zou moeten worden opgenomen. Nu zijn er in tehuizen ongeveer 10% van alle bejaarden te vinden. En dat zou 12% zijn geweest, als niet na de nota van 1970 al een ander beleid tot stand was gekomen. Verdere inkrimping — dat wil zeggen: meer zelfstandige huisvesting en ruimere dienstverlening — is dus het streven.

Maar dat is niet het enige. Per wijk, plaats en regio zullen instanties, die zich met bejaarden werk bezighouden, hun aktiviteiten meer op elkaar moeten afstemmen, wil het streven naar zelfstandige huisvesting soelaas bieden. En ook in de ruimtelijke ordening — het verkeersbeleid niet uitgezonderd — zal men met dit streven rekening moeten houden.

De samenstellers van de nota gaan uitvoerig in op allerlei voorzieningen ten behoeve van bejaarden, maar leggen tevens het verband met de vereiste mentaliteit tegenover bejaarden. Voorzieningen zullen geen volledig rendement opleveren, als men de bejaarde eenzijdig blijft zien als vóór alles afhankelijk en op hulp aangewezen. En ook om wat aan verandering van die mentaliteit te doen, is de regering met deze tweede nota op de proppen gekomen. Aldus tenminste de voorlichtingsdienst van CRM.