Digibron.nl

Ter introductie

Bron: Diakonia
Datum: vrijdag 1 augustus 1975
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 3

Diakonaat is gerechtigheid. Die zin kan gemakkelijk worden uitgesproken en wordt dan al spoedig een kreet. Het zijn geladen woorden: diakonaat en gerechtigheid. Twee woorden met een bijbelse inhoud, in elk geval: van bijbelse afkomst. We kunnen die woorden zo ondoordacht gebruiken dat we ver verwijderd raken van de bijbelse inhoud, en er ongemerkt een andere inhoud aan geven.

Op de zomerconferentie van dit jaar (in het nummer van juni/juli verslagen) sprak prof. A. J. Rasker over ‘Diakonaat is gerechtigheid’. Daarbij ging hij diep in op de bijbelse achtergronden en samenhangen, die verbonden zijn met het begrip ‘gerechtigheid’. Vooral voor hen, die niet op de conferentie aanwezig waren, is in dit nummer zijn beschouwing verkort opgenomen. Aansluitend een samenvatting van de meer praktisch gerichte inleiding van ds. Ype Schaaf over ‘de diaken als motor van de diakonale gemeente’, met veel aandacht voor de relaties, die in een diakonaal goed functionerende gemeente nodig zijn tussen diakenen en anderen, die er een taak vervullen.

De beide ‘referaten’, zoals dat plechtig heet, en de afsluitende beschouwing van ds. L. Alons, de algemeen secretaris van de G.D.R., zijn in uitvoeriger vorm beschikbaar. De deelnemers krijgen ze thuis toegestuurd. Was u niet in het Kupersoord, maar wilt u de teksten toch in huis hebben, bestelt u ze dan bij het bureau van de G.D.R.

In dit nummer passeren verder diverse onderwerpen de revue. Naast enkele boekbesprekingen, zijn er twee artikelen, die op recente uitgaven ingaan: het Gezinsweekboekje n.a.v. de Gezinsweek in oktober (staat die bij u op de agenda?) en ‘Je zult maar vrouw zijn’, de zo echt diakonale bijdrage van mevrouw Van Heemstra, medewerkster van het diakonaal bureau van de Gereformeerde Kerken, aan het veelbesproken onderwerp van de vrouwenemancipatie.

Ander actueel onderwerp: de moeilijkheden rond de particuliere verzorgingstehuizen in Gelderland. Moeilijkheden, die zo hoog zijn opgelopen dat er vragen over aan de minister zijn gesteld en dat de Commissaris der Koningin, mr. Geertsema, zich persoonlijk met het geschil is gaan bemoeien. De vraag blijft: waar moet het met de particuliere tehuizen naar toe? Drs. Reul-Verlaan gaat op die vraag nader in.

Een andere bijdrage van haar betreft het huisbezoek, dat in een Haagse wijkgemeente wordt gedaan. Ter informatie, maar niet minder: ter bemoediging voor die lezers, die aktief zijn (of worden!) in het bezoeken van gemeenteleden.