Digibron.nl

Collectenlijst 1976

Bron: Kerkinformatie
Datum: woensdag 1 oktober 1975
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 16, 17

Zie tabel

*) Tussen haakjes het aantal 'oude' collecten


Toelichting collectenlijst
1. Afdracht van collectenopbrengsten: Gaarne steeds zo spoedig mogelijk nadat de collecte gehouden is, de opbrengst storten of overschrijven op postgirorekening nr. 513153 van het Diesntencentrum Geref. Kerken te Leusden, met duidelijke vermelding van de bestemming der gelden.
Het komt nogal eens voor dat de bestemming van de collecten, met name wanneer de afdracht door een bank of via de bankgirocentrale wordt verricht, verminkt overkomt en in verband daarmee verdient het aanbeveling ook het codenummer van de collecten te vermelden.

2. De aanbevolen data zijn afgestemd op de kerken, waar men de gewoonte van de ene inzameling heeft. De bedoeling is dat deze kerken op de aangegeven zondagen de 'ene' inzameling geheel (c.q. voor het het gevraagde deel) zullen bestemmen voor het vermelde doel.
Van de kerken, die niet deze 'ene inzameling' toepassen, wordt verwacht, dat zij een hele collecte, die in beide diensten gehouden wordt, voor ieder van de genoemde doeleinden zullen bestemmen in de tussen haakjes vermelde aantallen. Deze kerken wordt verzocht de betreffende collecten in de eerste plaats op de aanbevolen data te houden, en voorts op zondagen, die zo dicht mogelijk bij de aanbevolen data liggen.
In een aantal kerken is het gebruik geworden dat naast de ene inzameling op sommige of op alle zondagen weer een tweede collecte gehouden wordt. Van die kerken wordt verwacht dat zij de hierboven genoemde collecten een zodanige plaats op het collecterooster geven dat een zelfde opbrengst mag worden verwacht als wanneer uitsluitend de ene inzameling gehouden zou worden.

3. De collectenlijst 1976 vertoont één wijziging ten opzichte van die voor 1975. Voor de kosten van oecumenische contacten en voor bijdragen aan oecumenische instellingen wordt in 1976 tweederde 'inzameling' (= twee 'oude' collecten) gevraagd, tegen in 1975 één derde (resp. één). Het is de bedoeling, dat de kosten van het oecumenische werk hierdoor geheel uit collecten kunnen worden betaald, en niet meer gedeeltelijk uit een collecte en gedeeltelijk uit de quotatie.
Deze collecte(n) voor het oecumenische werk is (zijn) niet opgenomen in de bestaande reeks van uitgeschreven ('verplichte') collecten, omdat het aan de kerken wordt overgelaten de collecte(n) al of niet te houden. De synode beveelt het houden ervan echter wel sterk aan, opdat de kerken ook op deze wijze van hun oecumenische gezindheid blijk zullen geven door naar vermogen bij te dragen in de kosten van dit werk.

4. De opbrengst van de collecte voor 'Andere theologische opleidingen' is bestemd voor steun aan het Reformed Theological College in Geelong (Australië) en aan de Protestantse Theologische Faculteit te Brussel, alsmede voor het verlenen van studietoelagen.