Digibron.nl

Adviesgroep gemeente structuur

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 november 1975
Auteur: J.B.G. Jonkers
Pagina: 9, 10

De adviesgroep gemeentestruktuur begon haar werkzaamheden eind maart 1973.
Aan haar bestaan is tot nu toe weinig bekendheid gegeven. Ondanks dat heeft het haar niet aan werk ontbroken. We kunnen dus stellen dat de adviesgroep gemeentestruktuur in een behoefte voorziet.

Voorgeschiedenis
Aan de adviesgroep gemeentestruktuur is een voorgeschiedenis voorafgegaan.
Vanuit de generale deputaatschappen voor diakonaat, evangelisatie, kerk en bedrijfsleven en kerkopbouw is in de tweede helft der 60-er jaren een kommissie gemeentestruktuur gevormd. Deze kommissie heeft zich diepgaand met de vragen rond de struktuur van de kerkelijke gemeente bezig gehouden.
De resultaten van deze bezinning zijn neergelegd in twee brochures: 'Kerk in perspektief' en 'Kerk in zuiver perspektief?' Deze rapporten zijn door de synode in de kritische aandacht der gemeenten aanbevolen.

Gedachtengang
In deze brochures staan twee zaken centraal:
— De gemeente(leden) is (zijn) de draagster van Gods bedoelingen met de kerk. Hiermee wordt het primaat gegeven aan wat wel genoemd wordt het ambt aller gelovigen.
De bijzondere ambten worden als aanvullend en dienstverlend gezien ten aanzien van het ambt aller gelovigen. Uiteraard betekent dit een fundamentele wijziging in het denken en werken van de gemeente. Tezamen dus herstrukturering.
— De zorg ten aanzien van de openheid van de gemeente voor de samenleving met haar vragen en noden. De kerk is er in en voor de wereld. Te vaak blijkt dat niet uit het doen en laten van de kerk. Vele kerkelijke aktiviteiten zijn te veel naar binnen gericht, terwijl ook in het denken rond kerk en geloof de samenleving te vaak buiten de haakjes geplaatst wordt. Ook hier is dus een ombuiging, een herstrukturering vereist.
Deze brochures hebben in de kerken veel losgemaakt. Allerlei groepen en kommissies zijn met herstruktureringsplannen gekomen. Vele daadwerkelijke pogingen werden ondernomen om de gedachten van 'Kerk in perspektief' in konkreto vorm te geven. Tegelijk werden de kommissie gemeentestruktuur en de bestaande landelijke bureaus gekonfronteerd met vele verzoeken om informatie, beleiding en advies.
Om aan deze laatste vragen tegemoet te komen werd de adviesgroep gemeentestruktuur in het leven geroepen.
Haar synodale opdracht is:

— plaatselijke kerken algemene voorlichting in deze zaak te geven en zo mogelijk via de bestaande bureaus van advies te dienen;
— aangezien er in de pogingen tot herstrukturering enige vrijheid van ruimte van handelen nodig is, de kerken hierin te begeleiden.

Uiteraard vergt een en ander ook nadere bezinning.

'Bemanning'
In de adviesgroep gemeentestruktuur hebben zitting:

— namens
het Algemeen Diakonaal Bureau:
drs. A.C. van Lente

— namens
het Evangelisatiecentrum:
drs. J.B.G. Jonkers
drs. J.D. te Winkel

— namens
het bureau kerkopbouw:
drs. J. Derks
J.G. Pekelharing

Tot deze bureaus kan ieder zich richten met adviesvragen rond gemeentestruktuur. Een eerste punt waarmee de adviesgroep is bezig geweest, betreft de kontaktstruktuur binnen de gemeente. In een aantal brochures rond kontaktpersonen zijn deze gedachten neergelegd.
Ook heeft de adviesgroep een bezinning gestimuleerd rond de mogelijkheden die agogische medewerkers binnen en voor de kerken te bieden hebben.
In de brochure 'Nieuwe medewerkers in de gemeente' wordt een duidelijk beeld van de agoog geschetst.
Deze brochures zijn op de genoemde bureaus verkrijgbaar.

Praktijkvragen
Tot slot geven we hier een korte bloemlezing van zaken waarover de adviesgroep in haar jonge bestaan om advies gevraagd is:
— hoe kunnen we gaan werken met kontaktpersonen?
— het aanstellen van een kerkelijk werker
— evaluatie van de werkzaamheden van plaatselijke struktuurkommissies
— samenwerking van hervormden en gereformeerden in een nieuwe struktuur
— beoordeling van een plan voor een nieuwe struktuur
— hoe kunnen we terug van 4 naar 3 predikantswijken?
— problemen rond een kerkelijke 'fusie'
— het ontwikkelen van enkele op de samenleving gerichte groepen
— samenspel tussen predikant en gemeente
— rond funktionele werkgroepen
— het venwachtingspatroon bij het beroepen van een predikant.

Een veelheid van vragen komt zo op de adviesgroep af. Dat ligt ook voor de hand, want er is nauwelijks een kerkelijke aktiviteit te noemen of het vraagstuk van de meest gewenste struktuur der gemeente is ermee gemoeid.