Digibron.nl

Een groet met pasen aan vervolgde christenen

Bron: Diakonia
Datum: maandag 1 maart 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 4, 5

De Generale Synode heeft ook dit jaar weer de hervormde gemeenten gevraagd Paasgroeten te zenden aan mensen, die vanwege hun geloof gevangen zitten. Zelf stuurt de synode met Pasen een kaart aan vele relaties, en daarnaast aan vele gevangenen om Christus’ wil. Uit de laatste groep worden enigen in het bijzonder in de aandacht van de gemeenten aanbevolen.

In een brief aan de kerkeraden en predikanten schrijven ds. G. Spilt en dr. A. H. van den Heuvel namens het moderamen van de synode:

Wij hebben moeite gedaan ervoor te zorgen dat in ieder geval uit ieder continent één naam wordt genoemd. Het uitkiezen van deze namen heeft altijd iets willekeurigs.

Vele gemeenten hebben daarom terecht besloten dat zij niet alleen met Pasen, maar het hele jaar door met deze zaak bezig willen zijn. Velen hebben in overleg met Amnesty International (Nederlands adres: 3e Hugo de Grootstraat 7, Amsterdam) adoptiegroepen gevormd, die niet alleen met Pasen, maar ook daarna één of meer gevangenen blijven schrijven en hun zorg over hem of haar op andere wijze tot uitdrukking brengen.

De Paasgroeten zijn bestemd voor medechristenen. Er zijn enige reakties uit gemeenten gekomen, die ook graag niet-christenen in hun voorbede, correspondentie en andere hulp willen betrekken. Ons lijkt dit een uitstekende gedachte, maar wij zouden daarvoor niet de Paasgroet kiezen.

Wie niet-christenen in zijn aktie wil betrekken, doet er verstandig aan contact op te nemen met Amnesty International en afspraken te maken, die tot een voortdurende uitdrukking van interesse en zorg kunnen leiden.

Natuurlijk kunnen ook Paasgroeten gezonden worden aan andere adressen. Er zijn gemeenten in onze kerk, die voor de voorbede lijsten aanleggen van gevangenen om des geloofs wille en deze mensen geregeld schrijven. Dat is een goede zaak en iedere gemeente kan zelf uit kranten en tijdschriften zulke lijsten aanleggen.

Sommigen beschouwen dit als een belangrijke taak voor de diakenen, anderen doen het met jongeren of andere gemeenteleden.

Het moderamen van de synode noemt tenslotte verschillende mogelijkheden om met Paaskaarten te werken. Men kan de kaart, die ook nu weer met teksten in verschillende talen is gedrukt, bestellen en namens de gemeente verzenden. Men kan na de kerkdienst handtekeningen verzamelen en deze met de kaart meesturen. Het is ook mogelijk — bij voorbeeld door jongeren van zondagsschool of catechisatie — zélf een Paasgroet te maken.

Tenslotte wordt de mogelijkheid genoemd namen en adressen van gevangenen in het kerkblad te publiceren en gemeenteleden op te wekken Paaskaarten te sturen.

Behartigenswaardig zijn de laatste zinnen van de brief: Wanneer u geen kaarten stuurt, maar brieven schrijft, is het wijs van deze Paasgroet geen politiek pamflet te maken. Dat zou immers de ontvangenden in moeilijkheden brengen.

Er is ons vaak gevraagd, of wij zekerheid hebben dat deze kaarten aankomen. Die hebben wij niet, maar wel weten we van vele mensen, die zo’n groet ontvangen hebben en er ons voor bedankten. Het is voor de mensen in Nederland, die niet gewend zijn om voor hun geloof een dergelijke prijs te betalen, erg moeilijk om zich in te denken wat zo’n verre groet betekent.

Wij wekken u daarom op deze Paasgroetenaktie ruim onder de aandacht van uw gemeenteleden te brengen.


Het moderamen van de synode vraagt de gemeenten met Pasen kaarten te sturen aan de volgende gevangenen in verschillende delen van de wereld:

Azië:

Chi-Ha KIM

c/o Rev. Daniel Chi

Wonju diocese

Wonju city

Kwan Woh Province

Korea.

Zuid-Amerika:

Rev. Jorge Valenzuela

c/o Ms. Edith D. Valenzuela

Box 745

Montevideo

Uruguay.

Afrika:

Malabelle Molokeng

Ondervragingsbureau

Veiligheidspolitie

John Vorster Sguare

Johannesburg

Zuid-Afrika.

Europa:

Pedro Cueto Lucas

Granada Prison

Granada

Spanje.

Ud.S.S.R. gMOSKVA
p/ja 5110/1, ZCH385/1
Dlja/Für
MORDOVSKAJA ASSR
p/o SOSNOVKA
UCR
Z CH385/1
Romanyuk, Vasyl.

De Paaskaarten, die voor dit jaar zijn gedrukt, kunnen worden besteld bij het Boekencentrum, Scheveningseweg 72, Den Haag, giro 363400.

De kosten zijn:

1–24 ex.: ƒ 0,35 per stuk

25–99 ex.: ƒ 0,30 per stuk

100–249 ex.: ƒ 0,28 per stuk

250 ex. of meer: ƒ 0,25 per stuk.

Bij de bestelling vermelden: Kaarten Paasgroet 1976.