Digibron.nl

Herderlijk schrijven over verzoening

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 mei 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 15

In haar vergadering van 3 maart jl. besloot de generale synode een commissie te benoemen met de opdracht een onderzoek in te stellen naar de geestelijke ontwikkeling zowel binnen als buiten onze kerken, waarmee de opvattingen van dr. Wiersinga zouden samenhangen. Daarover zal de commissie aan de generale synode rapporteren onder overlegging van een ontwerp van een herderlijk schrijven inzake de verzoening in de bredere samenhang van deze geestelijke ontwikkeling.
Het moderamen benoemde in deze commissie de volgende personen: ds. A.C. Hofland, te Delft (samenroeper), dr. A. Kruyswijk te Enschede, ds. J. Overduin te Veenendaal, dr. J. Plomp te Kampen en dr. J. Veenhof te Amsterdam.
In haar vergadering van vrijdag 2 april jl. ovenwoog de generale synode dat het bij nader inzien niet opportuun is deze opdracht te doorkruisen met het opstellen van een kanselboodschap en besloot zij het moderamen van deze taak te ontheffen.