Digibron.nl

Aanvaarde voorstellen 'Samen op weg'

Bron: Kerkinformatie
Datum: vrijdag 1 oktober 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 23, 24

De gezamenlijke vergadering van de hervormde en gereformeerde synoden heeft op 17 en 18 september jl. te Utrecht een aantal voorstellen aanvaard. Deze volgen hieronder in zo eenvoudig mogelijke bewoordingen, waarbij deze volgorde is aangehouden: 1. over het toekomstig beleid van de hervormd-gereformeerde samenwerking, 2. over de samenwerking op het plaatselijk vlak, 3. over 'kernen van belijden' en 4. over kerkordelijke aangelegenheden. De aanvaarde voorstellen zijn nog geen besluiten. Dat worden ze pas als de afzonderlijke synoden ze zullen hebben bekrachtigd.

1. Toekomstig beleid bij de samenwerking
a. Het werk van 'Samen op weg' wordt voortgezet. Daarvoor wordt een Raad voor Deputaten (her)benoemd. Deze zet het werk van de (oude) Interimraad voort en stelt in overleg met de moderamina van de beide synoden werkgroepen samen: zowel voor de voortzetting van het werk als voor nieuwe taken. (Herbenoemd zijn voor hervormde zijde dr. C. P. van Andel (secretariaat), J. W. Benningen, mevrouw mr. J. A. van Ruler-Hamelink en ds. G. Spilt en van gereformeerde zijde ds. C. Ch. Griffioen, ds. C. Mak Azn, dr. B. Wentsel en ds. D. N. Wouters. In éèn gereformeerde en èén hervormde vacature moeten de resp. moderamina nog voorzien).
b. Het mandaat van de werkgroepen 'Kernen van belijden', 'Samenwerking plaatselijk vlak' en 'Kerkordelijke zaken' wordt verlengd.
c. Er komt ook een werkgroep voor financiën en organisatie. Opdrachten:
— de verschillende structuren van het financieel beheer der kerken, zowel op plaatselijk als landelijk niveau bestuderen en naar beheersvormen zoeken, die (meer) met elkaar in overeenstemming zijn.
— gemeenten waar wordt samengewerkt, zowel op financieel- als op technisch gebied adviseren.
— een zodanige oplossing zoeken, dat bij het beroepen in verband met een gezamenlijke vacature financiële voor- of nadelen bij de keus van een predikant geen rol behoeven te spelen.
— ten dienste van samenwerkingsgemeenten in beide kerken zoeken naar coördinatie van quota en collecten.
d. Het werk van de raad voor deputaten zal zich richten tot alle niveaus van het kerk-zijn ten dienste van de samenwerking op plaatselijk vlak.
e. De werkgroep 'plaatselijk vlak' gaat speciale aandacht geven aan de z.g. witte plekken, dat zijn die gemeenten en regio's waar de samenwerking op de een of andere manier wordt geblokkeerd.
f. Beide synoden gaan hun beleid meer op elkaar afstemmen, waarbij gedacht kan worden aan theologische en ethische vragen, eredienst, catechese, predikantsopleiding.
g. Opdracht geven aan een te benoemen commissie ad hoc om de ecclesiologische vragen (vragen, die verband houden met de theologische leer over de kerk) te bestuderen, die met het samen-op-weg-gaan samenhangen. Onderwerpen o.m. de doordenking van de grenzen der kerk (doop- en geboorteleden; het tuchtvraagstuk), de theologische veronderstelling van het pastoraat, de spanning tussen eenheid en pluriformiteit in belijden en eredienst, de oecumenische implicaties (verwikkelingen).
h. De derde gezamenlijke vergadering van beide synoden in 1979 te houden, waarbij de mogelijkheid van tussentijdse eendaagse gezamenlijke vergaderingen openblijft.
i. De bezetting van het secretariaat 'Samen op weg' aan te passen aan de groei van het werk.
Ter nadere concretisering van bovengenoemd 'pakket' aanvaarde voorstellen heeft de gezamenlijke vergadering van synoden de volgende punten ter nadere bestudering aan de Raad van Deputaten aanbevolen:
— twee vaste adviseurs in elkaars synode te benoemen, die alle rechten van de adviseurs ter synode krijgen toebedeeld;
— een vaste adviseur te benoemen in eikaars breed moderamen, die ook daar volle rechten van een adviseur geniet;
— mededeling te doen aan de andere synode wanneer een nieuw onderwerp ter bestudering wordt opgedragen aan een orgaan van bijstand c.q. een deputaatschap teneinde waar mogelijk te komen tot het Instellen van een gezamenlijke commissie van ontwerp;
— uit te spreken dat alle inhoudelijke stukken, die op een van de beide synoden dienen, ook door een commissie van rapport van de andere synode worden beoordeeld en dat dit beoordelingsrapport bij de behandeling van het ontwerp en de bespreking wordt betrokken;
— een commissie in te stellen, die de erkenning van de predikantsopleiding in beide kerken voorbereidt;
— de beide moderamina op te dragen om de behandelingsprocedure van agendapunten in beide synoden zo op elkaar af te stemmen, dat gezamenlijke en wederzijdse besprekingen van eikaars stukken mogelijk wordt gemaakt.
Tenslotte is over het toekomstig beleid een voorstel aanvaard, waarin wordt geconstateerd dat enerzijds het 'Samen op weg'-gaan in Utrecht een nieuwe stimulans ontvangen heeft, maar dat anderzijds niet alle hervormden en gereformeerden, alsmede groepen in beide kerken, in gelijke mate bij het proces van een verder 'Samen op weg' betrokken zijn. Daarom wordt aan de beide synoden gevraagd voortdurend afzonderlijk en samen aan die problematiek aandacht te blijven schenken. Ook wordt gevraagd een brief te doen uitgaan naar kerken, classes, provinciale kerkvergaderingen (herv.) en particuliere synoden (geref.), waarin erop wordt aangedrongen die vraagstellingen, welke mogelijkerwijs bij sommigen blokkerend kunnen werken, te bespreken.
Dit alles opdat beide kerken in haar gehéél door bij de vragen van 'Samen op weg' direct betrokken te zijn, zich 'Samen op weg' weten.

2. Samenwerking Plaatselijk vlak
a. Er komt een 'Handreiking' voor de samenwerking van gemeenten, die hulp biedt bij het op gang brengen en het begeleiden van een samenwerkingsproces.
b. Er zullen enige z.g. samenwerkingsmodellen worden ontworpen. Na goedkeuring door beide synoden kunnen ze in gemeenten als hulpmiddel dienen voor het bereiken van die samenwerkingsvormen, die in hun situatie passend zijn. De modellen zullen nl. rekening houden met de verschillende mogelijkheden en fasen (pas begonnen, eindweegs op weg, federatief verband) van partnerschap op het plaatselijk vlak.
c. Waar samenwerking in een vergevorderd stadium verkeert zal bevorderd worden, dat de visitatie terwille van een gecoördineerd beleid namens beide kerken plaatsvindt. De terzake bevoegde organen van beide kerken zullen zich over de uitvoering van die visitaties beraden.
d. Aan de betrokken organen van beide kerken wordt opgedragen een gemeenschappelijk Dienstboek te ontwerpen en te zorgen voor gemeenschappelijke handreikingen aan gemeenten inzake de eredienst.
e. Uitvoerende instanties in het toerustingswerk van beide kerken worden opgeroepen hun activiteiten meer op elkaar af te stemmen.
f. Om ontmoetingen hervormd-gereformeerd op bovengemeentelijk vlak ten dienste van samenwerking op het plaatselijk vlak te intensiveren zal het op elkaar afstemmen van de grenzen van kerkelijke territoria bevorderd worden.
g. De betrokken organen van beide kerken zal dringend worden verzocht terwille van de samenwerking op het plaatselijk vlak met spoed richtlijnen te formuleren voor de financiële huishouding in samenwerkingsgemeenten.

3. Kernen van belijden
Dankbaar ons houdend aan en levend uit de belijdenis, die onze kerken gemeenschappelijk hebben, in verlegenheid om te komen tot de formulering van een geheel nieuwe belijdensigeschrift, besluit de vergadering beide synoden aan te bevelen een geschrift te doen opstellen, waarin enkele grondlijnen van het belijden in kaart worden gebracht, om de gemeente van dienst te zijn in de uitdagingen en aanvechtingen van deze tijd.

4. Kerkordelijke aangelegenheden
a. Verzocht wordt de vergelijkende studie naar de beide kerkorden voort te zetten. Daarbij zullen vooral de kerkordelijke grondbegrippen in het oog gehouden moeten worden. (Hierbij kan met name worden gedacht aan de grondvragen, die verband houden met de theologische leer over de kerk; zie ook 1. g - red.).
b. Verzocht wordt een andere opzet voor een kerkordemodel te zoeken, rekening houdend met de discussie ter vergadering en de daarin aangedragen suggesties.
c. Opgedragen wordt een formulering te geven, die een expressie van het kerk-zijn bevat, welke zou kunnen dienen als het eerste artikel van een kerkorde voor beide kerken.
d. Er dient een uitspraak van de hervormde synode te komen over de 'geboorteleden'. (Deze kerk rekent ongedoopte kinderen van hervormde ouders tot (geboorte)leden van de kerk. Een besluitvorming over deze kwestie is bij de hervormden in voorbereiding - red.). De hervormde kerk wordt gevraagd bij haar besluitvorming ook de betreffende passages van de 'Samen op weg'-werkgroep Kerkordelijke aangelegenheden te betrekken.
e. Opgedragen wordt de regelingen in beide kerken over het gastlidmaatschap te onderzoeken en bij gebleken ongelijkvormigheid voorstellen over coördinatie van die regelingen te doen.