Digibron.nl

Artikel 6 K.O.

Bron: Kerkinformatie
Datum: maandag 1 november 1976
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 21, 22

De synode heeft kennis genomen van:
1. het rapport van de deputaten ad artikel 6 K.O.
2. het schrijven van de particuliere synode van Zuid-Holland-West terzake.

De synode heeft overwogen:
1. het oneigenlijk gebruik van artikel 6 K.O. in onze kerken dient te worden beƫindigd;
2. de bestaande behoefte van de kerken aan dienaren des Woords mag niet ais maatstaf bij de beoordeling gelden;
3. het functioneren naast elkaar van artikel 6 K.O. en van de door de synode van Haarlem aanvaarde annexe bepalingen heeft tot moeilijkheden geleid, omdat voor veler besef aan twee instanties dezelfde bevoegdheid werd gegeven;
4. in de huidige situatie houdt de door deputaten ad artikel 6 K.O. voorgestelde procedure een verbetering in.

De synode besluit:
A. op het voorstel van de particuliere synode van Zuid-Holland-West niet in te gaan.
B. als annexe bepalingen bij artikel 6 K.O. voorlopig vast te stellen:
1. kerkeraad en classis verstrekken getuigschriften aan de particuliere synode, waarin, op grond van bepaalde, te vermelden, motieven wordt aanbevolen de betrokken personen in aanmerking te doen komen voor het onderzoek naar de aanwezigheid der gaven genoemd in artikel 6 K.O. Ze zullen geen handelingen verrichten of goedkeuren, waardoor op enigerlei wijze wordt vooruitgegrepen op de beslissing over het door de particuliere synode in te stellen onderzoek;
2. de particuliere synode aan welke het onderzoek is toevertrouwd en die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt, zal, na zich overtuigd te hebben van de deugdelijkheid der getuigschriften, het oordeel van de ter zake door de generale synode benoemde deputaten inwinnen en met medewerking en goedvinden van deze deputaten haar beslissing nemen op grond van een onderzoek, dat niet het karakter van een theologisch examen heeft, maar uitsluitend dient om de singulariteit, als in artikel 6 K.O. genoemd, vast te stellen;
3. a. indien de beslissing van de particuliere synode positief is zal de classis in welks ressort de betrokken persoon woont, voorbereidingen treffen voor het afnemen van een praeparatoir examen, waarvoor studie en studiebegeleiding noodzakelijk kunnen zijn;
b. indien de particuliere synode en deputaten een verschillend oordeel over de betrokken persoon hebben dient onderling overleg plaats te vinden ten einde tot een gemeenschappelijke standpuntbepaling te komen;
4. de door de generale synode te benoemen deputaten, van wiealthansenigendeskundig zijn op het gebied van de theologie en enigen op dat van de gedragswetenschappen, zullen steeds gezamenlijk hun advies geven, nadat zij een zelfstandig onderzoek hebben ingesteld, en van hun werkzaamheden aan elke generale synode rapport uitbrengen;
5. van de beslissing der particuliere synode staat uit de aard der zaak beroep open op de generale synode, maar het zal niet geoorioofd zijn dat degene die zich aangemeld heeft voor het onderzoek, na te zijn afgewezen, eenzelfde verzoek opnieuw indient hetzij bij dezelfde particuliere synode hetzij bij een particuliere synode in een ander ressort;
C. artikel 6. K.O. te wijzigen als volgt:
1. van het eerste lid van artikel 6 vervalt de tweede zin;
2. lid twee van artikel 6 vervalt in zijn geheel;
3. na de eerste zin in artikel 6 aldus verder te lezen:
'De beoordeling of zulks het geval is, geschiedt door deputaten terzake benoemd door de generale synode, alsmede door de deputaten, tot het afnemen van het praeparatoir examen aangewezen door de particuliere synode, waaronder de classis van zijn woonplaats ressorteert, met dien verstande dat laatstgenoemde deputaten tot hun onderzoek niet mogen overgaan dan na ontvangen gunstig advies van de eerst genoemde, een en ander met inachtneming van de door de generale synode vastgestelde bepalingen'.
D. op de eerstvolgende synode ten aanzien van deze wijziging een definitieve beslissing te nemen, nadat de kerken overeenkomstig artikel 62 K.O. in de gelegenheid zijn gesteld van haar gevoelen blijk te geven;
E. deputaten voor de kerkorde op te dragen reeds thans annexe bepalingen bij een eventueel definitief gewijzigd artikel 6 K.O. te ontwerpen in de geest als door de commissie aangegeven, d.w.z. met voorafgaand beslissend oordeel van de generale deputaten en met toedeling van een wezenlijke taak aan de particuliere synode.
F. deputaten hartelijk dank te zeggen voor hun moeilijke en belangrijke arbeid;
G. de particuliere synode van Zuid-Holland-West mededeling te doen van bovenstaand besluit.