Digibron.nl

Brochure over abortus

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 januari 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 31

,,Wat te denken over abortus provocatus?" is de titel van de pas verschenen brochure, die onder verantwoordelijkheid van de moderamina van de Gereformeerde kerken en de Nederlandse Hervormde Kerk is uitgegeven.

Deze 32 pagina's tellende brochure is tot stand gekomen op verzoek van de synoden van beide kerken. Daar werd nadrukkelijk de wens uitgesproken, dat de kerken gezamenlijk een pastoraal geschrift over abortus provocatus voor de gemeenteleden beschikbaar moesten stellen, dat als een handreiking zou kunnen dienen voor hen die zich nader over dit vraagstuk zouden willen bezinnen.

In dit geschrift zijn de standpunten van beide kerken tot uitdrukking gebracht. Zowel in de hervormde als in de gereformeerde synode is indertijd uitvoerig over dit vraagstuk gesproken. In de hervormde synode mondde dit uit in een uitvoerig rapport, dat ook is uitgegeven. In de synode van de gereformeerde kerken is het niet tot een rapport gekomen, maar heeft men volstaan met het doen van enkele uitspraken. Op grond van dit materiaal is de gezamenlijke brochure opgesteld.
,,De brochure is ", zo wordt daarin gezegd, ,,geen kerkelijke encycliek, die gewetens bindt, maar een ernstige poging om in het raam van een pastoraal gesprek te luisteren naar de bijbel in de overtuiging, dat deze ook op deze weg een lamp voor onze voet wil zijn en een licht op ons pad."' In het voorwoord wijzen de beide moderamina op het volgende: ..hoe ook de wetgeving in het parlement op dit punt mag worden geformuleerd, voor de gemeente van Jezus Christus gelden nog andere wegwijzende gegevens dan wat is neergelegd in de wetten van het land."

De brochure kost ƒ 1,95 en is te bestellen bij het Dienstencentrum, Leusden. Uitsluitend door overschrijving van ƒ 1,95 op giro 513153 met vermelding ,,Bestelling brochure Abortus". Bij bestelling van 10 of meer exemplaren 10% korting. In dat geval een kaartje schrijven. Na aflevering volgt nota.