Digibron.nl

Pre-adviseurs naar komende synode

Bron: Kerkinformatie
Datum: vrijdag 1 april 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 6

Zowel van de theologische faculteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam, als van de Theologische Hogeschool te Kampen zijn nu de hoogleraren bekend, die als pre-adviseurs van de komende synode (Zwolle) zullen optreden.

Voor Amsterdam zullen dat zijn prof. dr. C. Augustijn, hoogleraar in de algemene kerkgeschiedenis voor 1650, alsmede de methodologie en historiografie van de kerkgeschiedenis; prof. dr. G. N. Lammens, hoogleraar in de liturgiologie en prof. dr. J. Veenhof, hoogleraar in de dogmatiek, symboliek en dogmageschiedenis.
Voor Kampen zijn straks pre-adviseurs prof. dr. J. T. Bakker, hoogleraar in de dogmatiek, prof. dr. G. P. Hartvelt, hoogleraar in de symboliek, dogmatiek, de dogmageschiedenis en de christelijke religie en prof. dr. J. Plomp, hoogleraar in de algemene en Nederlandse kerkgeschiedenis, alsmede in het kerkrecht. Alleen laatstgenoemde zal regelmatig op de komende synode zijn, omdat daar een hoogleraar kerkrecht niet kan worden gemist. De overige hoogleraren zijn — ingevolge een synodebesluit van Maastricht — 'op afroep' beschikbaar.