Digibron.nl

Brief aan kerkeraden over manifest IKV

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 oktober 1977
Auteur: Dr. H. B. Weijland
Pagina: 19

In een brief aan alle kerkeraden heeft het moderamen van de synode van de Geref. Kerken meegedeeld zich op het ogenblik te onthouden van een Inhoudelijk oordeel over de Vredeskrant van het IKV en het daarin opgenomen manifest tegen de kernwapens. Dit temeer, omdat de zaak van het oorlogsvraagstuk het komende voorjaar uitvoerig In de generale synode aan de orde zal komen.
Daarom lijkt het het moderamen ook ongewenst indien andere kerkelijke vergaderingen zich in dit stadium voor de oproep van het manifest tegen de kernwapens zoals dat In de Vredeskrant staat, zouden uitspreken.
Of de Vredeskrant al dan niet in de gemeenten zal worden verspreid wil het moderamen, aldus het schrijven, aan het gezonde oordeel van de kerkeraden overlaten.
Mocht een kerkeraad daartoe overgaan, dan dient deze zich bewust te zijn dat de IKV-actie veel vragen openlaat. In het gesprek over de problematiek zullen ook degenen die wel de noodzaak van een hernieuwde discussie aanvaarden, maar de actie via het manifest van het IKV afwijzen, hun volle kans moeten hebben, aldus de brief.
Mocht een kerkeraad niet tot verspreiding overgaan, dan wil het moderamen erop aandringen de zaak van de bewapeningswedloop en de daarmee gepaard gaande nucleaire dreiging toch In de gemeente ter discussie te stellen.
In zijn brief maakt het moderamen voorts duidelijk, dat, hoewel er leden van de Gereformeerde Kerken met leden van andere kerken In het IKV samenwerken, er geen sprake is van directe verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Kerken In Nederland voor de publikaties van het IKV. Wel Is er relatie met de Gereformeerde deelnemers in het IKV via een speciaal deputaatschap.

Dr. H. B. Weijland, actuarius