Digibron.nl

Geen etiketten plakken, maar doorpraten van hart tot hart

Bron: Kerkinformatie
Datum: dinsdag 1 november 1977
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 9

De dialoog: het eerst in alle openheid luisteren naar elkaar en dan in alle openheid spreken met elkaar, Is één van de mogelijkheden van nu om van het evangelie van Jezus Christus te getuigen. Maar dat betreft dan niet alleen anders-gelovigen zoals moslems en hindoes; evengoed anders- gelovigen binnen het christendom, ja, binnen het eigen kerkverband. Op dat laatste punt is het synodelid, ds. W. A. Boer, Meerkerk, met een betoog dat indruk maakte, in de oktoberzitting van de generale synode dieper ingegaan.
Hij haakte aan bij wat in het jongste rapport van de Beleidsraad voor zending en werelddiakonaat gezegd wordt over ervaringen van gemeenteleden die in onze kerken actief zijn voor het bevorderen van gerechtigheid via ontwikkelingssamenwerking. Het rapport zegt erover: "Gemeenteleden voelen zich vaak onzeker als het gaat over (dit soort) veranderingen.
Dat roept dan veel weerstanden op en men vindt het werk van de groepjes die zich hiermee bezighouden "eenzijdig", of "links". Etiketten, die helaas nogal eens worden opgeplakt. Zo'n werkgroep. . . en daarmee haar leden — wordt dan, haast ongemerkt, verschoven naar de rand van de kerk. Soms valt zo'n groep uiteen en blijven slechts enkelingen over. Deze mensen zeggen, dat ze zich door het werk vaak geïnspireerd voelen, maar er plaatselijk "niets mee kunnen". Hierdoor voelen die mensen zich vaak vervreemden van hun kerk, waar ze geen gehoor meer vinden. Het zijn mensen, die duidelijk "vermoeid en belast zijn" en bijna geruisloos uit de kerk verdwijnen. Deze mensen hebben zelf de indruk, dat de pastorale zorg van de plaatselijke kerken zich over dit soort "verontrusten" niet of nauwelijks uitstrekt. . .". Tot zover het citaat.
Ds. Boer zei daarover in de synode: Wat hier gezegd wordt over vervreemding en etikettering heeft me erg aangesproken.
Als pastor, omdat je niemand kwijt wilt en uiteraard ook niet degenen over wie het hier nu gaat. Het spreekt me ook aan vanuit eigen ervaringen met etikettenplakkerij, want dat gebeurt ook met andere mensen, die meer "rechts" zitten.
De uitersten raken elkaar. Ook in dit geval is er blijkbaar overeenkomst tussen "links" en "rechts". Ik plaats hiermee een en ander in een wat breder kader. Mag ik een voorbeeld geven? Het kan zijn dat iemand in deze synode een vraag stelt over een passage uit een deputatenrapport.
Met nadruk zeg ik: een vraag. Die is expres wat scherp gesteld om een des te duidelijker antwoord te kunnen ontvangen. Wat gebeurt dan? Er komt geen antwoord , maar alleen een opmerking waaruit blijkt: men heeft je niet begrepen, men voelde zich gekwetst.
Dat gebeurt heel vaak. Zo gaan wij mensen dikwijls met elkaar om. We hebben het in deze synode over de dialoog gehad en over respect voor de ander. Laten we dat, ook als synode, maar eens echt gaan opbrengen en doen wat er hier gezegd is over de samenhang tussen woord en daad!
Dialoog en respect. Betekent dat niet voor diegenen die vervreemdden van de kerk: niet te gauw wegsluipen, afhaken, wegblijven uit de kerk en elders je heil zoeken, omdat je niet aanslaat, overkomt: zelfs al wórd je beplakt met etiketten? Als je zelf weet waaróm je het doet — om Christus' wil — dan kun je toch zeggen met Paulus: het raakt mij niet of ik zo door mensen word beoordeeld, één is er die mij oordeelt: God. En is het ook niet zo, dat èls er ge-etiketteerd wordt dit meer zegt over wie etiketten opplakt, dan over degene op wie ze geplakt worden?
Dialoog en respect. Dat betekent ook: uitpraten. Verder met elkaar erop doorgaan, niet te gauw ook menen dat het de anderen niets interesseert. Anderen hebben wellicht andere — niet mindere — interesse. Weet men wel waar die zogenaamde onverschilligheid of zelfs dat wantrouwen vandaan komt? Je kunt toch ook zo eenzijdig georiënteerd zijn op zaken zoals de problematiek van de samenleving, dat de ander zich afvraagt: klopt daarachter nog het hart voor Jezus Christus! Waarom dat niet eens meer en hardop gezegd: ja, daar gaat het óns óók om: om Hem! Zoals ds. Meijer dat dezer dage in de synode deed, toen het ging over kerk en bedrijfsleven. Je bent daarin zozeer met de wereld bezig, dat heel terecht die vraag kan komen: "Is Jezus ook voor u gestorven?", waarop ds. Meijer antwoordde: "Ja, dat is Hij". Zoals ook deputaten zending het op deze synode hebben gedaan, nu ze naar mijn gevoelen heel anders schrijven en spreken over de dialoog dan in de vorige synode. . .
Waarom zo niet wat meer?
Vervreemding van elkaar. Daarin speelt ook mee het verschillend lezen van de bijbel, de claim van "links" en "rechts" en noem maar op. De bijbelse visie te berde brengen: dat deden we hier gisteravond, toen we doorpraatten over de nieuwe levensstijl. Het ging toen over de laatste dingen: het eschaton; over het heil voor de persoonlijke mens en voor de structuren.
— Waarom dat niet méér uitgepraat en doorgesproken? Dat is het enige alternatief voor etikettering en wegsluipen uit de kerk. Ook op de synode en als synode.
Tot zover ds. Boer. Bij de beantwoording gingen zowel prof. dr. D. C. Mulder, voorzitter van de Beleidsraad als dr. C. H. Koetsier, (nog) algemeen secretaris van het onder de Beleidsraad resoorterende Secretariaat voor ontwikkelingssamenwerking daarop in. Prof. Mulder zei getroffen te zijn door wat ds. Boer opmerkte over het gevaar van etikettering en was het van harte eens met zijn visie. Dr. Koetsier zei onder meer: Ik wil ds. Boer danken, die zo loyaal zijn hand heeft uitgestoken en als het ware een platform heeft klaar gelegd voor — dat moeten we toch erkennen — de uitersten die er in onze kerken zijn. Ik hoop van harte dat dit door hem bedoelde gesprek meer zal kunnen plaats hebben. Ik ben er ook erg blij mee dat het op de manier is gezegd, zoals ds. Boer het deed.


Fotobijschrift
Ds. W. A. Boer in generale synode