Digibron.nl

Nieuw deputaatschap heeft ingrijpende gevolgen

Bron: Kerkinformatie
Datum: zaterdag 1 april 1978
Auteur: dr. J. van Klinken
Pagina: 29

Het besluit inzake de werkwijze van de synode — bij de verkorte synodebesluiten in dit nummer treft u de belangrijkste passages aan — heeft voor het diakonaat ingrijpende gevolgen. De deputaten algemene diakonale arbeid en de functionarissen van het Algemeen Diakonaal Bureau zijn teleurgesteld over dit besluit. De onzekerheid was ook groot toen de deputaten onlangs hun 11 3e en laatste vergadering hielden.
Waarom die teleurstelling? In de nieuwe opzet wordt het diakonaat landelijk gesplitst en ontstaat de ingewikkelde struc tuur van drie organen die zich op landelijk bestuursniveau met het diakonaat zullen bezig houden: de sectie diakonaat in de Nederlandse samenleving van het deputaatschap gemeenteopbouw, het deputaatschap werelddiakonaat en de algemene diakonale beleidsraad. Dit laatste college heeft opgedragen gekregen: studie, coördinatie en beheer van het Algemeen Diakonaal Bureau. Deze opzet wijkt af van de zojuist gewijzigde structuur in de Nederlandse Hervormde Kerk, waar het werelddiakonaat in het geheel van de diakonale arbeid is geïntegreerd.

Opnieuw forse stijging
Over de lopende zaken valt veel positiefs te melden. De opbrengsten in 1977 voor het werelddiakonaat zijn opnieuw fors gestegen. Als we extra rampenacties (India) er buiten laten is er sprake van een stijging met 1 7%. Langzaam stijgt ook het aantal kerken waarin diakenen de gemeenteleden elk afzonderlijk benaderen om een bijdrage van 1 % van het inkomen voor het werelddiakonaat. Ook stijgt het aantal incidentele collectes (dus buiten de twee vastgestelde in voor- en najaar) voor het werelddiakonaat, zoals bijvoorbeeld avondmaalscollectes. Wat de inzameling voor India betreft (Kerstmis 1 977): zoals dikwijls kwam er iets meer binnen dan we gevraagd hadden, ruim één miljoen gulden.

Zuid-Europa
Ook nu kunnen weer enkele publikaties aangekondigd worden. Allereerst één in het kader van de samenwerking tussen noord- en zuid-Europese kerken. Protestantse kerken in Zuideuropese landen hebben het als gevolg van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen niet gemakkelijk.
Wij werden daar nog eens bij bepaald door een brief van ds. Aquilante, die namens zijn (Italiaanse methodisten-)kerk ons een bezoek zou brengen. Hij schreef van het bezoek af te zien omdat zijn afwezigheid op het ogenblik onverantwoord zou zijn.
Onze publikatie — geschreven door de journalist Horman Felderhof — gaat over 'diakonaat in Portugal'. In Duitsland publiceert men over Spanje en in Zwitserland over Italië. Die twee publikaties zullen we na verschijning vertalen zodat ook die beschikbaar zijn, zoals ons boekje ook in het Duits zal verschijnen, In dit Europese samenwerkingsproject — opgezet opdat de Zuideuropese kerken niet voor elk project afzonderlijk bij rijkere Europese kerken behoeven aan te kloppen — doen ook de Scandinavische kerken mee. Die hebben wel voor een probleem gezorgd: de staatskerken daar mogen geen meerjarige verplichtingen aangaan, zodat de samenwerking niet het karakter van een 'verbond' kon aannemen.

Nog twee uitgaven
Een tweede publikatie die we sinds eind vorige maand kunnen leveren is "Diakonaat in praktijk". Schrijver is de provinciale diakonaal adviseur in Friesland, de heer A. G. Delleman. De titel zegt het al: het gaat hier om een zeer praktische handleiding voor diakenen.
Tenslotte een (aangepaste) herdruk die binnenkort gereed komt. Het betreft "Landen en kerken in Oost-Europa", een informatiemap die zeer nuttig is gebleken. Bestemd voor bezoekers van de andere helft van Europa, aan wie wij vorig jaar 3000 exemplaren kwijt konden, terwijl de twee diakonale organen waarmee wij in de Europa Commissie samenwerken er ook veel mee hebben kunnen doen. Bovendien bleek er in duitstalige landen behoefte aan dit boekwerkje, dat dan ook vertaald werd.
De tweede druk bevat aanvullingen die we als reacties op de eerste druk ontvingen en aanpassing aan veranderde omstandigheden.
De drie genoemde publikaties zijn te bestellen voor resp. ƒ 1,50, ƒ 3.50 en ƒ 1,50 bij het Dienstencentrum, postbus 202, 3830 AE Leusden, giro 51 3.1 53.

Nieuwe diakenen
We bereiden ons al weer voor op het inwerken van nieuwe diakenen. Direct na de zomer beleggen we in samenwerking met provinciale deputaatschappen voor diakonale arbeid regionale bijeenkomsten. Die bijeenkomsten zijn geenszins bedoeld ter vervanging van het plaatselijk inwerken van diakenen. Zij zijn slechts ter aanvulling bedoeld. We menen dat predikanten en kerkeraden zeer attent moeten zijn op wat er na de benoeming van nieuwe ambtsdragers voor hen gedaan kan worden. Wat de diakenen betreft, zij zullen door hun mede-diakenen — en vooral door de voorzitter — op de hoogte gebracht moeten worden van de werkwijze van de diakonie, waar bij benadrukt zal moeten worden dat het bij diakonaat om meer gaat dan de afhandeling van een aantal f i nanciële zaken. De brochure "Nieuwe diakenen" die in dit opzicht heel wat mensen heeft kunnen helpen is momentee! uitverkocht. Aan een nieuwe druk wordt gewerkt. Tot slot wil ik even memoreren dat we ook speciale bijeenkomsten voor nieuwe wereld-diakenen beleggen.
Op één zaak moet nog gewezen worden.
Diakenen zullen vaker gezinnen ontmoeten met problemen bij ziekte of afwezigheid van de moeder. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen in de gezinsverzorging, Op alle mogelijke manieren heeft het ADB de diakenen attent gemaakt op deze zaak. Voor de lezers van Kerkinformatie kan gewezen worden op het artikel op pagina 19 en het speciale nummer van "Konvooi' dat daar staat aangekondigd.


Dr. J. van Klinken is directeur van het Algemeen Diakonaal Bureau.


Fotobijschrift
Aanvullende vooriichting aan diakenen vanuit het ADB