Digibron.nl

Gemeentes zonder gehandicapten bestaan niet

Bron: Diakonia
Datum: maandag 1 mei 1978
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 13

Begin april werd onder auspiciën van de Wereldraad van Kerken een internationale conferentie gehouden met het thema ”Leven en getuigen van gehandicapten in de gemeente”. De conferentie werd in Bad Saarow (DDR) gehouden in samenwerking met de ”Innere Mission und Hilfswerk in der DDR”.

Aan de conferentie namen 36 deelnemers deel uit 15 verschillende landen (o.a. Polen, Hongarije, Frankrijk, Zwitserland, Joegoslavië, Amerika, DDR, Italië, Engeland, Zweden). De Nederlandse delegatie bestond uit mevr. P. E. van den Berg en de heer J. van Luit van het Algemeen Diakonaal Bureau, de heer P. A. I. Hart van de Generale Diakonale Raad en de heer N. Geleijnse, direkteur van de Hoge Burch. De conferentie werd in de DDR gehouden omdat daar een belangrijk stuk diakonaal werk met gehandicapten gebeurt. Dit werk is sterk in ontwikkeling en men vroeg de Wereldraad om een ontmoeting met werkers uit andere landen. Voor de mensen uit de DDR is het veel moeilijker om de ontwikkelingen in andere landen persoonlijk te volgen. Daarom was het ”eenvoudiger” om in de DDR een conferentie te beleggen.

In de DDR is een groot gedeelte van de gezondheidszorg in handen van de kerk, die daar-door een niet weg te denken plaats heeft in deze samenleving. Toch is het erg moeilijk om het werk (bijv. de opvang van demente bejaarden of geestelijk gehandicapten) uit te voeren, want het ontbreekt aan geld, vergunningen en materialen.

Destemeer was de Nederlandse delegatie diep onder de indruk van de inzet, het geloof en de hoop waarmee dit diakonale werk tot stand komt. Men wordt beschaamd als men ziet dat er in eigen land nauwelijks belemmeringen bestaan ten aanzien van de zorg voor be-jaarden en gehandicapten. Solidariteit in gebed, in informatie-uitwisseling over de gehandi-captenzorg met iedereen, maar in het bijzonder met de DDR, zijn van uitermate groot be-lang.

De Nederlandse delegatie gaf tegen deze achtergronden slechts bescheiden informatie over het werk ten behoeve van gehandicapten in Nederland.

Bij de inventarisatie uit de verschillende landen kwam naar voren dat de meeste landen veel voor maar weinig met gehandicapten doen. De gehandicapte als object van de hulpverlening — o.a. door diakonieën — werd door de deelnemers verworpen.

Als slotconclusie spraken de deelnemers het volgende uit:

Als we ons in de volle eenheid van alle mensen lot de gemeenschap van onze Heer rekenen, stellen we daarmee duidelijk vast dat niemand daarvan uitgesloten mag zijn, hoe zwaar de handicap ook is. Geen lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke belemmering, ongeacht welke aard en gradalie mag als voorwendsel gehanteerd worden om die mensen uit te sluiten. Een gemeente zonder gehandicapten bestaat er niet. Daar waar gehandicapten ontbreken is een gemeente gehandicapt.

(Binnen afzienbare tijd zullen we in Diakonia uitvoerig terugkomen op deze conferentie, ook met persoonlijke indrukken.)