Digibron.nl

Halve werkweek voor presidente Vrouwenbond

Bron: Kerkinformatie
Datum: maandag 1 januari 1979
Auteur: W. Schuuring-Estié
Pagina: 6

Het kan een meelevend gereformeerde niet ontgaan dat er plaatselijk gereformeerde vrouwenverenigingen bestaan. De verenigingsactiviteiten worden meestal trouw in de plaatselijke of classicale kerkbode vermeld.
Dat er een Gereformeerde Vrouwenbond is — sinds kort heet deze: Vereniging de Gereformeerde Vrouwenbond i.p.v. Bond van Gereformeerde Vrouwenverenigingen — zal ook wel bekend zijn.
Wat die Bond precies doet is minder bekend.
Presidente mevrouw De Jong-Bakker merkte dat nog onlangs op in een gesprek met enkele predikanten en hun echtgenotes. Men had er geen idee van dat het werk van de eerste vrouw in de vrouwenbond meerdere dagen per week vraagt. De gedachte leefde dat zij hoogstens een enkele keer uit spreken ging. ..

Vertegenwoordigers per regio
Mevrouw De Jong is niet de enige vrijwilligster die vele uren perweek in het vrouwenwerk steekt Dat moge blijken uit het volgende overzicht van de manier waarop de besturen zijn samengesteld.
Het bondsbestuur bestaat uit 11 presidentes van de provinciale besturen plus een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door 2 presidentes, 2 secretaresses, 2 penningmeesteresses en 2 van de 11 provinciale presidentes. Het contact van het hoofdbestuur met de provincie loopt via de provinciale presidente naar de besturen in de provincie.
Er zijn 11 provinciale besturen (Zuid-Holland is in tweeën verdeeld; Noord-Brabant en Limburg zijn samengevoegd). Elk lid van een provinciaal bestuur neemt een deel van de provincie (een rayon) voor haar rekening. Zij bezoekt de plaatselijke groepen in haar rayon, geeft informatie, helpt bij het oprichten van nieuwe groepen.
In de provincie worden werkvergaderingen, rayonvergaderingen en kadercursussen gehouden. Éénmaal per jaar is er een provinciale ontmoetingsdag.
Om de taak van het bondsbestuur te veriichten zijn er veertien werkgroepen in het leven geroepen, waarin ook niet-bondsbestuursleden zitting hebben. Het dagelijks bestuur wordt als zo'n werkgroep beschouwd en verder zijn er werkgroepen voor o.m. vertegenwoordigingen ('losse' en 'vaste'), actie (dit jaar voor Amnesty International en ons Morogoro- project), het uitgeven van werkmateriaal en het voorbereiden van vergaderingen.
Op het werk van enkele andere werkgroepen gaan we wat nader in.

Studie- en vormingsdagen
In februari zullen in alleriei delen van het land de druk bezochte studiedagen worden gehouden. Daarnaast zijn er nog conferenties in 6 drie vormingscentra, dus onder deskundige leiding. De onderwerpen van de vormingsdagen en de studiedagen zijn meestal op elkaar afgestemd. Op vormingsdagen wordt zon onderwerp meer uitgediept en op verschillende manieren uitgewerkt (rollenspel, collage, film). De studiedagen zijn daarvoor minder geschikt.

Nederlandse Vrouwen Raad
De presidente van de Gereformeerde Vrouwenbond vertegenwoordigt de organisatie in de Nederlandse Vrouwen Raad. Een daarvoor ingestelde werkgroep verwerkt het vele materiaal dat vanuit de Vrouwen Raad op de organisaties afkomt. Men leest rapporten, geeft advies, begeleidt de vertegenwoordigsters van de Gereformeerde Vrouwenbond in de provinciale en plaatselijke vrouwenraden.
De werkgroep 'kader' zorgt voor het toerusten van de leden. Er worden kaderdagen georganiseerd voor provinciale bestuursleden (dit jaar voor het eerst een tweedaagse werkconferentie), voor bestuursleden van verenigingen en voor verenigingen in haar geheel. Op het programma staan gesprekstechniek, het verwerken van het werkmateriaal, de omgang met elkaar en andere onderdelen van het werk.

De werkgroep 'propaganda en publiciteit' heet in de wandeling: pep
De naam zegt genoeg: propaganda maken voor het werk van de Gereformeerde Vrouwenbond, landelijk en plaatselijk. De werkgroep begeleidt de provinciale pepdames en geeft propagandamateriaal uit. Verder wordt de publiciteit rond speciale dagen door deze werkgroep verzorgd.

Begeleiding
De leden van de werkgroep 'Begeleiding' werken met het uitgekomen werkmateriaal.
Ze geven tips voor verwerking van de verschillende onderwerpen. Ze stellen handleidingen samen voor presidentes van de groepen. Ook zorgt de werkgroep voor de kersten paasliturgie, die jaariijks verschijnt.
De redactie van het maandblad 'De gereformeerde vrouw' vormt ook al een afzonderlijke werkgroep.
Opvallend is de samenstelling van de werkgroep 'Financiën en organisatie'. Dit is namelijk de enige werkgroep met een gedeeltelijk mannelijke bezetting.
De werkzaamheden van de Gereformeerde Vrouwenbond zijn in de loop der jaren steeds meer geworden. Contacten met kerkelijke en niet-kerkelijke instanties en organisaties vragen de aandacht. Daarom is het belangrijk dat steeds meer gereformeerde vrouwen een stukje van het landelijke werk voor haar rekening nemen.

De vrouwengroep in de gemeente
Toch blijft het werken met en op de plaatselijke vrouwengespreksgroepen hét hoofddoel van de Gereformeerde Vrouwenbond. Het samen denken en praten over geloof en samenleving. En van daaruit ook vaak samen iets doen in of buiten de gemeente. Een goede samenwerking met de plaatselijke kerkelijke gemeente, de kerkeraad, is van groot belang. Vaak 'ziet' men de vrouwengroep niet. Maar in plaatsen waar men de samenwerking ontdekt heeft is dit vaak als positief ervaren.
Dat is duidelijk naar voren gekomen uit de reacties naar aanleiding van het jaarthema van de vrouwenbond in het jubileumjaar 1977; 'Samen kom je verder', over geloofsopvoeding in het gezin. Kerkeraden, jeugdgroepen, vrouwengroepen e.a. zijn samen bezig geweest met dit thema.
Dit zijn zo een aantal aspecten van de activiteiten van de Gereformeerde Vrouwenbond. Activiteiten die beslist niet afnemen, integendeel, toenemen. Het is vrijwilligersweri<, gedaan door vrouwen die daarvoor vaak de huisdeur achter zich moeten dichttrekken. En dat valt, eeriijk gezegd, niet altijd mee.


Mevrouw W. Schuuring-Estié is lid van het bondsbestuur van de Gereformeerde Vrouwenbond en behartigt in het bijzonder de externe betrekkingen.


Fotobijschrift
Het bestuur van de vrouwenbond heeft ook nogal wat representatie-verplichtingen. Hier de ontvangst van de Indonesische vrouwendelegatie, die onlangs op bezoek was. Rechts mevrouwA. Hoogerwerfde Ronde uit Vlissingen en naast haar mevrouw H. A. Riemersma-de Gaay Fortman uit Harlingen.