Digibron.nl

Waarom opnieuw de levensstijl?

Bron: Kerkinformatie
Datum: zondag 1 april 1979
Auteur: Auteur niet bekend
Pagina: 7   (Vrij om te delen)

De actie 'Nieuwe levensstijl', waartoe een eerste aanzet werd gegeven op de Kerkenconferentie van 1974, heeft binnen de Gereformeerde Kerken waarschijnlijk het hoogste percentage supporters gevonden. Dit valt af te leiden uit het aantal gereformeerde groepen dat in 1977 rondom dit thema bezig was. Deze gereformeerde inbreng in de actie is ongetwijfeld sterk gestimuleerd door het themanummer van Kerkinformatie over een nieuwe levensstijl 'Bezitten of bezeten zijn' (februari 1975).
Op de synode van Zwolle is eind 1977 uitvoerig gesproken over de gespreksnota 'Nieuwe levensstijl' van de gelijknamige werkgroep van de Raad van Kerken. Het was opvallend hoe er toen door verschillende sprekers verwezen werd naar het gereformeerde verieden. Is met het oog op dat verleden de nieuwe levensstijl wel zo nieuw?
Was er ook vroeger niet al een nadruk op soberheid? Men zou daar de vraag aan toe kunnen voegen: Is de actie nieuwe levensstijl niet een opnieuw opnemen van de soberheid van de 'gereformeerde zede'? Misschien vandaar de in verhouding grote belangstelling bij gereformeerden voor een nieuwe levensstijl.

De opdracht van de synode
De synode droeg de Beleidsraad voor zending en werelddiakonaat op om voor de Tweede Kerkenconferentie van 1978-1980 'een nota te schrijven en deze tevens te doen toekomen aan de plaatselijke kerken waarin o.m. de volgende zaken zouden kunnen voorkomen;
— een bezinning uit Schrift en historie waarin de samenhang verduidelijkt wordt tussen de oude en de huidige opdracht tot rentmeesterschap, en daarbij te waken voor een nieuw wetticisme;
— het vraagstuk van de ongelijke inkomens- en arbeidsverdeling, niet zozeer als een vraagstuk in het algemeen, maar als een vraagstuk van de leden van de kerk onderiing'.

In het kader van de Tweede Kerkenconferentie
De Tweede Kerkenconferentie kent twee hoofdthema's: 'Rekenschap geven van de hoop die in ons is' en 'Nieuwe levensstijl'. De landelijke werkgroep nieuwe levensstijl heeft in het boekje 'Inspelen op morgen'een eigen bijdrage aan deze bezinning geleverd. Hierin worden de thema's verdeling van arbeid en inkomen uitvoerig besproken. De redactiecommissie wil met nadruk naar deze bijdrage verwijzen en voor gesprek en actie aanbevelen.
In onze nota hopen wij een bijdrage te leveren aan het gesprek over deze thema's vanuit een beperkte en specifieke invalshoek. Het gaat hier over delen als vraagstuk van de leden van onze kerk onderling. Dit wordt vooral concreet gemaakt voor situaties, organisaties en structuren van onze gereformeerde kerken. Nieuwe levensstijl wordt zo hopelijk meer herkenbaar en hanteerbaar.

Gereformeerd en oecumenisch
Het zoeken naar een nieuwe levensstijl kan uiteraard alleen zinvol gebeuren samen met christenen uit andere kerken en geïnteresseerden van buiten de kerk. Maar voor we aan die gemeenschappelijke veranderingen beginnen, worden we uitgenodigd voor een gewetensonderzoek vanuit het gereformeerde verieden. Het beroep op de vaderen en de voormannen werd bij gereformeerden nogal eens gebruikt om een kritische bezinning met het oog op de toekomst op een dood spoor te zetten. De historische bijdrage aan deze nota zijn bedoeld om een toekomst waarin samen delen mogelijk moet worden, te openen.
Het lijkt er op dat in de actie nieuwe levensstijl gereformeerden de neiging hebben apart te lopen. Dat kan bij anderen een gevoel van lichte ergernis oproepen. Daarom hopen wij, dat gereformeerde groepen die dit gewetensonderzoek gewaagd hebben, daarna onbevangen hun oecumenische gesprekken in het kader van de Tweede Kerkenconferentie weer opnemen of aanvangen. Hun gewetensonderzoek kan ook voor anderen een stimulans zijn. Zo apart zijn en waren gereformeerden nu ook weer niet.
In hervormde en gereformeerde gemeenten die 'samen op weg' zijn zou men het eerste deel van de nota als gereformeerd huiswerk onbesproken kunnen laten. Zo zouden gemengd gehuwden er ook over kunnen denken. Ofschoon! — wèl samen er over praten zou kunnen helpen om een verschil in levensstijl en levensinstelling bespreekbaar te maken. Voor een beter verstaan van elkaar.

Een nieuw wetticisme?
De synode vraagt in de opdracht om te waken voor een 'nieuw wetticisme'. Een waarschuwing voor een oude gereformeerde ondeugd. Speelde die misschien ook een rol bij het enthousiasme bij gereformeerden voor de nadruk op versobering bij het begin van de actie nieuwe levensstijl? In de loop van de actie zullen zij hebben ontdekt dat het om heel wat meer dan versobering gaat Het is in ieder geval te hopen dat zij zijn gaan behoren tot de '100.000 lachende vasters' waarom de hervormde dr. A. van den Heuvel bij het begin van de actie vroeg.
Iets van deze vrijheid en vrolijkheid hebben we proberen uit te drukken in de titel van deze nota 'Vrij om te delen'. Tegen het wetticisme I Als we maar niet in vrijblijvendheid blijven steken. De bijbelse bezinning in deze nota wijst duidelijk in een andere richting. Wij zijn ook 'bevrijd tot delen'. De bevrijdende oorsprong van ons geloof in de uittocht van Israël en de opstanding van Christus verplicht tot alles wat mensen tot mensen-met-elkaar maakt

Een nota nieuwe levensstijl
In deze nota gaan we in op slechts één aspect van de actie nieuwe levensstijl. Deze actie roept immers op tot veel meer: tot anders omgaan met geld, goederen, de aarde, de mensen, tijd en arbeid.
Wanneer u vindt dat deze nota teveel nadruk legt op versobering kunt u zich in de vele andere publikaties over nieuwe levensstijl ruimer oriënteren.
Een literatuuropgave vindt u op pagina 27.

Voor wie bedoeld?
Deze nota is vooral bedoeld om in de plaatselijke gemeenten het gesprek op gang te brengen en belangstelling te vragen voor het thema nieuwe levensstijl zoals dat in de Tweede Kerkenconferentie naar voren komt Daarbij willen wij de beleidsinstanties niet vergeten: commissies van beheer, kerkeraden, diakonieën, classes en de synode die de opdracht tot deze nota gal Aan hen dragen wij deze nota op in de verwachting dat zij experimenten om samen te delen zullen stimuleren en mogelijk maken. In de hoop op een vernieuwing van de levensstijl van de kerk.

De redactiecommissie
Binnen de redactiecommissie zijn doel en opzet van de nota uitvoerig doorgesproken. Op de verschillende bijdragen is onderiing gereageerd. Alle teksten blijven voor de verantwoordelijkheid van de auteurs.
De redactiecommissie:
Ds. J. J. Brinkman,
Drs. C. M. Boerma,
Dr. G. Dekker,
Mw. E. H.J. Drexhage-Scherjon,
Dr. J. Hendriks,
Dr. O. Jager,
Drs. J. H. Schravesande.